పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 46)మఱియు - మఱియు

మ - మఱియు⇐ - || - మఱియు - మునుద⇒

'మఱియు నగ్నిదేవునకు' : 4-34-వ. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'మఱియు నగ్నుండుఁ దర' : 1-78-వ. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'మఱియు నటమీఁదటఁ గాల' : 7-373-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'మఱియు నట వచ్చు కాల' : 8-427-వ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'మఱియు నట్టి దుష్టమ' : 5.2-144-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'మఱియు నట్టి వైతరణీ' : 5.2-151-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'మఱియు నణిమాద్యష్టై' : 3-919-వ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'మఱియు నతండు.' : 4-681-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'మఱియు నతం డున్నద్ధ' : 4-800-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మఱియు నతండు భూగగనమ' : 4-412-చ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'మఱియు నతండు విదేహజ' : 9-372-వ. : నవమ : నిమి కథ
'మఱియు నతండు సర్వధర' : 9-679-వ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'మఱియు నత్తరంగిణీవల' : 8-260-వ. : అష్టమ : ఐరావత ఆవిర్భావము
'మఱియు న ద్దానవేంద్' : 7-98-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'మఱియు నద్దేవుండు శ' : 8-507-వ. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'మఱియు నధర్మునకు మృ' : 4-215-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'మఱియు ననర్ఘ రత్నమయ' : 2-238-వ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'మఱియు ననేక పాపలక్ష' : 6-40-వ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'మఱియు ననేక మారణోపా' : 7-200-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'మఱియు ననేక విధంబుల' : 8-540-వ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'మఱియు ననేకవిధ నామ ' : 6-217-వ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'మఱియు ననేకవిధ విచి' : 10.2-275-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
'మఱియు న న్నావ మున్' : 8-707-వ. : అష్టమ : మీనావతారుని ఆనతి
'మఱియు న ప్పరమేశ్వర' : 2-152-వ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'మఱియు నప్పరిచ్ఛిన్' : 3-288-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'మఱియు న ప్పురవరంబు' : 10.1-1613-వ. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'మఱియు నప్సరోజనంబుల' : 10.2-923-వ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'మఱియు నముచి శంబర బ' : 8-331-వ. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'మఱియు నమ్మహాత్ముండ' : 4-645-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మఱియు న మ్మహానలంబు' : 10.1-1677-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
'మఱియు నమ్మహీవిభుండ' : 9-83-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'మఱియు నమ్మునీంద్రు' : 9-145-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'మఱియు నయ్యజమానుం డ' : 8-548-వ. : అష్టమ : వామనుని భిక్ష కోరు మనుట
'మఱియు నయ్యజ్ఞవరాహం' : 3-414-వ. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'మఱియు న య్యనేకపం బ' : 10.1-1321-వ. : దశమ-పూర్వ : కువలయాపీడముతో బోరుట
'మఱియు నయ్యవసరంబున ' : 7-303-వ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'మఱియు నయ్యాదివరాహం' : 3-636-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'మఱియు న య్యింతి దర' : 10.1-1749-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'మఱియు నయ్యిందువదన ' : 10.2-804-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'మఱియు నయ్యీశ్వరుండ' : 10.1-601-వ. : దశమ-పూర్వ : ఆలకదుపుల మేప బోవుట
'మఱియు నయ్యెడ మాగధ ' : 10.1-1558-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునిసేన పోరాటము
'మఱియు నయ్యై మార్గం' : 5.1-8-వ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'మఱియు నరదం బన దేహం' : 4-855-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'మఱియు నరనారాయణావతా' : 2-124-వ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'మఱియు నలుక దీఱక కం' : 10.1-1151-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసుని మంత్రాలోచన
'మఱియు న వ్వలయపవన ద' : 10.1-266-వ. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'మఱియు నవ్విధంబున బ' : 5.2-138-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'మఱియు నష్టాదశపురాణ' : 12-48-వ. : ద్వాదశ : పురాణ గ్రంథ సంఖ్యలు
'మఱియు నహంకార మమకార' : 3-1017-సీ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'మఱియు నా కుమారశేఖర' : 10.1-306-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'మఱియు నా కుమారుండు' : 10.1-301-వ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'మఱియు నా జలరాశి యం' : 8-254-వ. : అష్టమ : సురభి ఆవిర్భావము
'మఱియునా దౌష్యంతి య' : 9-635-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'మఱియు నా ధ్రువుండు' : 5.2-94-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'మఱియు నానందబాష్పధా' : 10.2-484-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'మఱియు నానాగహన విహర' : 8-41-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'మఱియు నానాదేశంబుల ' : 10.1-1723-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'మఱియు నానావిధంబు ల' : 7-60-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'మఱియు నా పిన్నపెద్' : 7-24-వ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'మఱియు నా ప్రియవ్రత' : 5.2-68-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మఱియు నా భరతుండు శ' : 5.1-97-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'మఱియు నా రత్నాకరంబ' : 8-251-వ. : అష్టమ : సురభి ఆవిర్భావము
'మఱియు నా రామచంద్రు' : 9-337-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'మఱియు నా రాముండు శ' : 9-487-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'మఱియు నా విప్రవరుం' : 5.1-138-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'మఱియు నా విప్రుం డ' : 5.1-129-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'మఱియు నా శింశుమార ' : 5.2-97-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'మఱియు నా శేషుని నె' : 5.2-128-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మఱియు నా సంకర్షణమూ' : 5.2-125-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మఱియు నా సరోవరలక్ష' : 8-50-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
'మఱియు నిం దొక్క వి' : 8-584-వ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'మఱియు నిట్లని తలంచ' : 4-824-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మఱియు నిట్లనిరి.' : 4-100-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'మఱియు నిట్లనిరి.' : 4-660-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మఱియు నిట్లనుఁ దపో' : 5.1-40-వ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'మఱియు నిన్ను మానవు' : 10.1-61-వ. : దశమ-పూర్వ : యోగమాయ నాజ్ఞాపించుట
'మఱియు నియమనిమిత్తం' : 4-567-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'మఱియు నిర్మూలితసకల' : 9-589-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'మఱియు నివ్విధంబున ' : 5.2-81-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'మఱియు నిస్సంగుండవయ' : 5.1-148-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియు నిస్సంగులై న' : 5.1-51-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'మఱియు నీ గృహస్థమార' : 5.1-167-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియు నీచవర్ణుండు ' : 5.2-158-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'మఱియు నీ భూలోకంబున' : 5.2-148-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'మఱియు నీలాంబర సంయు' : 10.1-1233-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'మఱియు నీ వసుంధర ను' : 5.1-161-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియు నీ విశ్వ మా ' : 3-495-తే. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'మఱియు నీవు సంసారాస' : 5.1-47-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'మఱియు నీవేమి కారణం' : 10.1-1210-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
'మఱియును' : 8-272-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'మఱియును.' : 1-413-వ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'మఱియును.' : 2-191-వ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'మఱియును.' : 2-273-వ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'మఱియును.' : 3-84-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మఱియును.' : 3-110-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మఱియును.' : 3-144-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మఱియును.' : 3-237-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'మఱియును.' : 3-285-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'మఱియును.' : 3-430-వ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'మఱియును.' : 3-486-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'మఱియును.' : 3-533-వ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'మఱియును.' : 3-536-వ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'మఱియును.' : 3-589-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'మఱియును.' : 3-638-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'మఱియును.' : 3-690-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'మఱియును.' : 3-822-వ. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'మఱియును.' : 3-846-వ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'మఱియును.' : 3-960-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'మఱియును.' : 3-1002-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'మఱియును.' : 4-139-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'మఱియును.' : 4-209-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'మఱియును.' : 4-234-వ. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'మఱియును.' : 4-250-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'మఱియును.' : 4-320-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'మఱియును.' : 4-455-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'మఱియును.' : 4-709-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'మఱియును.' : 4-919-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'మఱియును.' : 5.1-136-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'మఱియును.' : 6-93-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మఱియును.' : 8-82-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'మఱియును.' : 8-537-వ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'మఱియును.' : 9-149-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'మఱియును.' : 9-334-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'మఱియును.' : 9-478-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'మఱియును.' : 9-563-వ. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'మఱియును.' : 10.1-72-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'మఱియును.' : 10.2-146-వ. : దశమ-ఉత్తర : భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
'మఱియును.' : 10.2-158-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'మఱియును.' : 10.1-296-వ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'మఱియును.' : 10.2-329-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'మఱియును.' : 10.2-409-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'మఱియును.' : 10.1-535-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'మఱియును.' : 10.2-546-వ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'మఱియును.' : 10.2-563-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'మఱియును.' : 10.1-603-వ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'మఱియును.' : 10.2-620-వ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'మఱియును.' : 10.2-691-వ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'మఱియును.' : 10.2-852-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'మఱియును.' : 10.2-903-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'మఱియును.' : 10.2-969-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'మఱియును.' : 10.1-1011-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'మఱియును.' : 10.1-1029-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'మఱియును.' : 10.1-1034-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'మఱియును.' : 10.1-1168-వ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'మఱియును.' : 10.1-1255-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'మఱియును.' : 10.1-1367-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'మఱియును.' : 10.1-1630-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'మఱియును.' : 10.1-1733-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'మఱియును. భవ్యమైన ప' : 7-116-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'మఱియునుఁ జల ముడుగక' : 10.2-553-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'మఱియునుం గొండకవ్వం' : 8-262-వ. : అష్టమ : అప్సరల ఆవిర్భావము
'మఱియును ఋష్యాశ్రమ ' : 3-38-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'మఱియును గుహక తక్షక' : 5.2-119-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మఱియు నుత్పత్తిస్థ' : 2-267-వ. : ద్వితీయ : నారాయణుని వైభవం
'మఱియును దక్షిణంబున' : 5.2-136-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'మఱియును దన ధనంబు ప' : 10.2-481-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'మఱియును దనుజుఁడు ర' : 10.1-619-క. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'మఱియును దినదినప్రవ' : 10.1-1689-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'మఱియును దుకూలచీనాం' : 3-809-క. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'మఱియును దేవతాపతి త' : 4-520-చ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'మఱియును దేవా భూలోక' : 10.2-256-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'మఱియును దేవా యీ సచ' : 10.2-593-వ. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'మఱియును ద్రష్టయైన ' : 4-622-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మఱియును నమ్మహాజలధి' : 3-617-చ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'మఱియును నమ్మహితాత్' : 4-88-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'మఱియును నా మేరుగిర' : 5.2-19-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మఱియునున్' : 3-618-వ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'మఱియును న్యాయసముపా' : 10.2-465-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'మఱియు నుపశ్లోక సుత' : 8-419-వ. : అష్టమ : 10బ్రహ్మసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'మఱియును బాణ భౌమ మా' : 10.1-56-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల చెరసాల
'మఱియును బాలయు సుదత' : 4-747-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మఱియును బ్రీతుండనై' : 6-347-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మఱియును భూతేశ్వరుం' : 2-222-వ. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'మఱియును మధువైరి మం' : 1-39-వ. : ప్రథమ : నైమిశారణ్య వర్ణనము
'మఱియును రాజహంస రుచ' : 4-166-చ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'మఱియును వామనావతారం' : 2-149-వ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'మఱియును విహగరాజపక్' : 10.2-197-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'మఱియును సంసారమగ్ను' : 2-203-వ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'మఱియును సమస్త దేహు' : 4-959-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'మఱియును సముత్తుంగమ' : 10.2-601-వ. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'మఱియు నెట్టకేలకుఁ ' : 10.1-839-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'మఱియు నెట్టకేలకుఁ ' : 9-612-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'మఱియు నెవ్వని బలంబ' : 8-155-వ. : అష్టమ : బ్రహ్మాదుల హరిస్తుతి
'మఱియు నేము నీవును ' : 6-457-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మఱియు నొక్కచోట నుల' : 5.1-171-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియు నొక్కచోట మత్' : 5.1-170-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియు నొక్కచోట విష' : 6-476-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మఱియు నొక్కనాఁ డమ్' : 8-695-వ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'మఱియు నొక్కనాడు రే' : 10.1-440-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'మఱియు నొక్కయెడ.' : 10.2-884-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'మఱియు నొక్క విశేషం' : 11-103-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'మఱియు నొక్క విశేషం' : 1-61-వ. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'మఱియునొక్క విశేషంబ' : 2-32-వ. : ద్వితీయ : సృష్టి క్రమంబు
'మఱియు పుష్కరద్వీపం' : 5.2-73-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మఱియు బాలుండ వగుటం' : 4-248-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'మఱియు బుద్ధావతారంబ' : 2-195-వ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'మఱియు భక్తధనుండును' : 1-192-వ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'మఱియు భగవద్భక్త సం' : 4-930-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'మఱియు భూతంబులచేతను' : 6-416-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మఱియు భూతేంద్రియగు' : 3-322-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'మఱియు భూమి నుదకంబు' : 4-654-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మఱియు మఖములు మహితక' : 3-386-తే. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'మఱియు మత్తగజ సింహవ' : 4-344-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'మఱియు మత్స్యావతారం' : 2-141-వ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'మఱియు మహాత్మా మహిత' : 3-57-వ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'మఱియు మహాత్ముల గుణ' : 4-446-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'మఱియు మహాభూతేంద్రి' : 4-485-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'మఱియు మహోత్పాదంబుల' : 1-345-వ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'మఱియు మానసేంద్రియం' : 5.2-107-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మఱియు మాయాగుణప్రపం' : 7-56-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'మఱియు మాసత్రయంబున ' : 3-992-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'మఱియు యదు సృంజయ కా' : 10.2-802-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'మఱియు రక్త కుసుమమా' : 10.1-1304-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
'మఱియు రతిజ్ఞాన విహ' : 4-761-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మఱియు రుద్రగీతం బయ' : 4-909-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'మఱియు లలితనికషణవిర' : 3-87-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మఱియు వసుదేవుండు.' : 10.1-114-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'మఱియు వాగింద్రియంబ' : 2-269-వ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'మఱియు వికచకమల కుము' : 3-1047-వ. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'మఱియు విగత క్లేశుం' : 4-371-వ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'మఱియు విజ్ఞానాభిమా' : 6-484-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మఱియు వినుండు జన్మ' : 6-88-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మఱియు విప్రవరులయంద' : 5.1-178-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియు విమత జనాసహ్య' : 3-937-వ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'మఱియు విరాట్పురుషు' : 3-903-వ. : తృతీయ : విరాట్పురుష ప్రకారంబు
'మఱియు వివిధ కాష్ఠా' : 10.2-1215-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'మఱియు వేదమార్గంబు ' : 5.2-142-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'మఱియు వైరానుబంధంబు' : 10.1-84-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'మఱియు శబ్దబ్రహ్మశర' : 3-751-వ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'మఱియు శాంతోగ్రరూపధ' : 3-91-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మఱియు శ్రీరామావతార' : 2-154-వ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'మఱియు శ్రీహరి యాజ్' : 5.1-11-వ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'మఱియు షోడశవికారయుక' : 3-363-వ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'మఱియు సంకరజాతు లయి' : 7-419-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'మఱియు సంసారచక్ర పర' : 3-851-వ. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'మఱియు సకలజంతుసంతాన' : 11-41-వ. : ఏకాదశ : కవి సంభాషణ
'మఱియు సగరుండు గేశి' : 9-210-వ. : నవమ : సగరుని కథ
'మఱియు సజ్జనదురితసం' : 2-59-వ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'మఱియు సత్య శౌచ దయా' : 1-403-వ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'మఱియు సరోరుహోదరుని' : 3-511-చ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'మఱియు సుఖదుఃఖంబులం' : 6-467-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మఱియు సునందాది పరి' : 10.2-1313-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'మఱియు సుపార్శ్వ నగ' : 5.2-27-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మఱియు సుయజ్ఞావతారం' : 2-116-వ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'మఱియు సురతసుఖానందం' : 5.2-36-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మఱియు సూత మాగధ వంద' : 10.1-1743-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'మఱియు హరి చరణ కమలగ' : 2-26-వ. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'మఱియు హరిధ్యాననిష్' : 3-493-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'మఱియు హరి విరహితంబ' : 4-953-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'మఱియు హరి శరజాలచక్' : 10.2-167-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట/