పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 45)మ - మఱియు

భ - ⇐ - || - మఱియు - మఱియు⇒

'మంగళం బైన బ్రహ్మస్' : 5.1-76-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'మంగళతూర్యఘోషము లమం' : 10.2-307-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'మంగళమనుచును వారల య' : 1-105-క. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'మంగళమైన యీ కథ సమంచ' : 3-440-ఉ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'మంగళహరికీర్తి మహా ' : 9-729-క. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'మంచాగ్రంబుననుండి ర' : 10.1-1378-శా. : దశమ-పూర్వ : కంస వధ
'మంచి కుమారులం గుసు' : 10.1-1353-ఉ. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'మంచిదఁట రూపు సంతతి' : 9-396-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'మంచిది నీదు బుద్ధి' : 10.1-1665-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'మంచి ఫలంబులు హరిచే' : 10.1-794-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'మంచివారి కెల్ల మంగ' : 10.1-93-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'మంటిమి కూడి భార్గవ' : 7-220-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'మండన హాటక పశు వే ద' : 9-580-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'మండలములోన భాస్కరుఁ' : 2-92-క. : ద్వితీయ : లోకంబులు పుట్టుట
'మండలుండు నావర్త సమ' : 4-566.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'మండితతేజోనిధి యై ప' : 3-6-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'మండిత మూర్తితోఁ గన' : 10.1-1116-ఉ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'మంతనమున దేవర క న్య' : 10.2-377-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'మంతనములు సద్గతులకు' : 9-363-క. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'మంత్ర పరీక్షార్థం ' : 9-718-క. : నవమ : వసుదేవుని వంశము
'మందం గల్గిన వత్సబా' : 10.1-530-శా. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'మంద గొందల మంద నమంద' : 2-184-తే. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'మందప్రజ్ఞుఁడనై గో ' : 3-96-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మందరపర్వతంబు తుది ' : 5.2-21-ఉ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మందరము మోవ నోపమి న' : 8-184-క. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'మందార మకరంద మాధుర్' : 7-150-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'మందిరార్థాది కర్మా' : 3-362.1-తే. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'మందిరోద్యాన వనభూము' : 4-639.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మందు గర్కంధు వంత య' : 3-991.1-తే. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'మందునకు మందబుద్ధిక' : 1-395-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
'మందుని గతి యము నాం' : 2-181-క. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'మందు లీనమైన నద్విత' : 2-250.1-ఆ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'మకరకుండల సద్భూషు మ' : 10.2-979.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'మకర మొకటి రవిఁ జొచ' : 8-114-క. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'మకరితోడఁ బోరు మాతం' : 8-59-ఆ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'మక్కువ వికసిత వదనల' : 10.1-1005-క. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'మఖములు లేమి నమర్త్' : 1-398-సీ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'మఖము సేయ వజ్రి మది' : 10.1-882-ఆ. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'మగధనాథుఁ బోర మడియి' : 10.1-1535-ఆ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
'మగధ పాండవ సృంజయ మధ' : 9-731.1-ఆ. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'మగధాధినాథునకు ము న' : 10.2-745-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'మగవాఁడ వై జగంబులఁ ' : 8-389-క. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'మగిడి చలించి పాఱుచ' : 10.1-1758-చ. : దశమ-పూర్వ : రాజలోక పలాయనంబు
'మగిడి సమరసన్నద్ధుల' : 10.2-567-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'మగువతనము మాని మగవా' : 9-20-ఆ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'మగువ మగవారి ముందఱ ' : 10.2-189-క. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'మగువ యగుచు మరల మగవ' : 9-31-ఆ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'మగువలకు నింత లొంగె' : 9-415-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'మగువల యెడ నీ క్రౌర' : 10.1-1045-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'మగువల్ చిక్కరె తొల' : 10.1-995-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'మగువా నీ కొమరుఁడు ' : 10.1-321-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'మగువా విను సుఖహేతు' : 3-974-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'మచ్చిక వీరికెల్ల బ' : 7-46-ఉ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'మజున కయినను వాక్రు' : 3-1033.1-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'మడవక కాశికావిభుని ' : 10.2-524-చ. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'మడవక భీమసేనుఁడును ' : 10.2-736-చ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'మణి కంఠంబునఁ దాల్చ' : 10.2-58-మ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితుని నిందారోపణ
'మణిని గూఁతు నిచ్చి' : 10.2-79-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితునకు మణి దిరిగి యిచ్చుట
'మణి యిచ్చినాఁడు వా' : 10.2-82-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామా పరిణయంబు
'మతఁడు రణమున నేఁడు ' : 7-379.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'మతిచిక్కఁబట్టి సమా' : 9-213-సీ. : నవమ : సగరుని కథ
'మతినెవ్వాని యమంగళఘ' : 10.2-1335-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
'మతివిహీన స్వకీయ కర' : 4-612.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మతుల భక్తిని దమ హృ' : 4-87.1-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'మత్తిల్లి భూతజాలము' : 9-450-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'మత్పితామహుండు మానవ' : 5.2-114.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మత్స్యరూపి యైన మాధ' : 8-708-ఆ. : అష్టమ : మీనావతారుని ఆనతి
'మదకరేణు ముక్త మౌక్' : 8-49.1-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
'మదగజ దానామోదముఁగదల' : 8-30-క. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'మదనుఁ డార్వంగ నీ వ' : 10.1-1054-తే. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'మదనుని బాణజాలముల మ' : 11-66-చ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'మదనోద్దీపితుఁడైన న' : 10.1-1074-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'మదమున దేవదానవులు మ' : 6-273-చ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'మదమున నంతఁ బోవక వి' : 10.2-839-చ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'మదిఁ గృష్ణుండు యశో' : 2-178-మ. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'మదిఁ దనశాసనమిడి ని' : 3-74-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'మదిఁదల పోయఁగ జల బు' : 10.2-1224-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'మది నూహింపఁగ యోగివ' : 10.2-1148-మ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'మదినొక యింతమాత్రన ' : 6-471-చ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మదిరాపానంబునం జేసి' : 3-945-వ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'మది రోష మొదవ దోవతి' : 10.2-468-క. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'మదిలోని చలము డింపక' : 10.2-295-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'మది సెడి కన్నులుగా' : 11-24-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'మదుపనీతములైన కామము' : 4-760.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మ దుపస్థానం బగు మీ' : 6-346-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మదోద్రేకులైన యాదవ' : 11-23-వ. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'మధిక దుర్యోనులము క' : 8-672.1-తే. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'మధుదైత్యాంతకుమీఁద' : 10.2-799-మ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'మధురగానంబు శ్రుతియ' : 9-692.1-తే. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'మధురాపురముఁ జతుర్వ' : 3-129-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మధువనంబులోన మధునంద' : 9-349-ఆ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'మధుసూదన సత్కరుణా మ' : 10.1-1402-క. : దశమ-పూర్వ : ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
'మనఁగ సత్త్వరజస్తమో' : 11-57.1-తే. : ఏకాదశ : పిప్పలాయన భాషణ
'మనకుఁ బ్రొద్దుపోదు' : 10.1-730-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'మనకు వేల్పులకును మ' : 8-320-సీ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'మన చారిత్రమువంటిది' : 9-566-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'మన మలరఁగ శ్రోత్రాం' : 4-870-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'మనమునఁ గలఁగుచు భృగ' : 10.2-1270-క. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'మనమున దురహంకారము ఘ' : 10.2-1287-క. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'మనమున నిట్లని తలంచ' : 4-302-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'మనమున మోదమందుచు ను' : 4-81-చ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'మనమున శాంతిఁ బూని ' : 3-621-చ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'మనము బంధువరుస మన్న' : 10.2-577-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'మనములను జాల గలిగి ' : 3-1020.1-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'మనవులు సెప్పక ముంద' : 1-336-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'మనశాస్త్రంబులువాక్' : 10.2-1047-మ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'మన సారథి మన సచివుడ' : 1-359-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'మనిచె దేనిని మన్ని' : 10.1-693.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని విన్నపము
'మని ప్రచేతసు లర్థి' : 4-951.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'మనుచరిత నీ సహోదరు ' : 10.2-702-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'మనుజ దైవత దానవ మాయ' : 10.1-527.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బలరాము డన్న రూ పెరుగుట
'మనుజనాథ త్రివిక్రమ' : 8-687-తే. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'మనుజ నాయక నీవు మద్' : 4-760-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మనుజ యోనిని జనియిం' : 4-673.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మనుజవరేణ్య యేను వి' : 4-498-చ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'మనుజేంద్ర నీ కతంబు' : 4-593-క. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'మనుజేంద్ర ప్రజ లధర' : 10.2-471-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'మనుజేంద్ర మోక్షధర్' : 4-531-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'మనుజేంద్ర విదురుఁ ' : 3-4-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'మనుజేంద్రాధమ పౌండ్' : 10.2-521-మ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'మనుజేంద్రోత్తమ యేన' : 10.2-1337-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
'మనుజేంద్రోత్తమ వంశ' : 10.2-475-మ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'మనుజేశ దీనికై మదిల' : 9-73-సీ. : నవమ : రైవతుని వృత్తాంతము
'మనుజేశ బలగర్వమున మ' : 10.2-508-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'మనుజేశ్వర యా వర్షం' : 5.2-71-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మనుజేశ్వరునకుఁ దాల' : 10.2-670-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'మనుట నిత్యము గాదు ' : 1-394-సీ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
'మను నిభుఁ డంత భృత్' : 4-369-చ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'మను పద్మాసన ధూర్జట' : 4-935-మ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'మనువును దూడఁ జేసి ' : 4-500-చ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'మనువు బిడ్డలు పుట్' : 9-10-సీ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'మనువు మూఁడవవాఁడు మ' : 8-16-సీ. : అష్టమ : 3ఉత్తమమనువు చరిత్ర
'మనువుల నడవళ్ళు మర్' : 9-3-సీ. : నవమ : సూర్యవంశారంభము
'మనువు లిట్లనిరి.' : 7-321-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'మనువులు దేవదానవులు' : 2-97-చ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'మనువులు మునులును మ' : 8-433-సీ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'మనుసుత నీ మది దుఃఖ' : 3-833-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'మనుసుత మద్గుణశ్రవణ' : 3-956-చ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'మనుసుతుండు ఘనుఁడు ' : 9-28-ఆ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'మన్నాఁడవు చిరకాలము' : 1-43-క. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'మన్నారా ద్వారకలో న' : 1-305-క. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'మన్నించి దేవశత్రుల' : 7-383-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'మన్నించి రాజుఁ జేస' : 10.1-1400-క. : దశమ-పూర్వ : ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
'మన్నేటికి భక్షించె' : 10.1-336-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
'మమతన్ మోములు మీఁది' : 10.1-790-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'మమున నడమన వడి ద్రు' : 3-686.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'మముబోఁటి లజ్జ లుడి' : 6-495-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మమ్ముఁ గంటిరిగాని ' : 10.1-1392-సీ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'మమ్ముఁబెండ్లి చేయు' : 10.1-689-ఆ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'మమ్ము నేలినవారి మం' : 1-116-సీ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'మయసూనుండు నిజానువర' : 2-182-మ. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'మరకతరత్న తోరణ సమంచ' : 3-517-చ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'మరకతస్పటిక విదూరమణ' : 4-744.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మరణపువేళ నద్దనుజమర' : 6-73-చ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మరలఁమరలఁ బెక్కుమాఱ' : 4-721-ఆ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'మరలి మరలి కృష్ణ మా' : 10.2-1134-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'మరలి మఱునాఁడు వచ్చ' : 8-456.1-తే. : అష్టమ : బృహస్పతి మంత్రాంగము
'మరలి వచ్చెనేని మాన' : 10.2-96.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'మరలుపు మనియెడు కర్' : 10.1-513-క. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'మరిగి కాననమునఁ గొఱ' : 5.1-168-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మరులు కొని యుండుఁ ' : 7-240.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'మర్థితో ఘటియించి ల' : 4-884.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'మర్మంబుల నతిసాధ్వీ' : 9-561-క. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'మఱచి యజ్ఞాన కామ కర' : 1-197-తే. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'మఱచియును గోర నొల్ల' : 4-301.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'మఱచునొకో మదిం దలఁచ' : 10.1-1478-చ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'మఱిఁయుఁ జరణారవింద ' : 3-539-వ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'మఱి కులాచార వర్తన ' : 6-105-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మఱి గ్రహింపు మీవ మ' : 10.2-98.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'మఱి భేదబుద్ధిఁ గర్' : 4-149-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'మఱి యపు డమ్మహాత్ము' : 4-335-చ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'మఱియు' : 3-923-వ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'మఱియు.' : 4-577-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'మఱియు.' : 4-588-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'మఱియు.' : 8-465-వ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'మఱియుఁ గణ్వవంశజుండ' : 12-8-వ. : ద్వాదశ : రాజుల యుత్పత్తి
'మఱియుఁ గపటమానవుండు' : 1-51-వ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'మఱియుఁ గరూశుండను మ' : 9-42-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'మఱియుఁ గలండు లేఁడు' : 10.1-683-వ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'మఱియుఁ గుటుంబపోషణం' : 3-990-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'మఱియుఁ గుపితాత్మయై' : 4-77.1-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'మఱియుఁ గూర్మావతారం' : 2-143-వ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'మఱియుఁ గృపావలోకన మ' : 4-17-వ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'మఱియుఁ గేతుమాల వర్' : 5.2-43-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మఱియుఁ గైవల్యంబు మ' : 3-507-వ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'మఱియుఁ గౌఁగిలించుక' : 10.1-200-వ. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'మఱియుఁ జటుల పవన చల' : 10.1-757-వ. : దశమ-పూర్వ : వర్షర్తు వర్ణనము
'మఱియుఁ జారు లక్షణల' : 10.1-1235-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'మఱియుఁ జిత్తం బహంక' : 3-874-వ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'మఱియుఁ దగిన సత్కార' : 10.1-283-వ. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'మఱియుఁ దత్పాదతీర్థ' : 10.2-1192-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'మఱియుఁ దదీయ సౌందర్' : 3-733-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'మఱియుఁ దద్భవిష్యత్' : 8-423-వ. : అష్టమ : 12భద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'మఱియుఁ దల్లు లుల్ల' : 10.1-516-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'మఱియుఁ బరబ్రహ్మంబు' : 4-468-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'మఱియుఁ బరమేశ్వరదృష' : 3-1018-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'మఱియుఁ బితృ గురు జ' : 5.1-73-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'మఱియుఁ బుట్టింపంగ ' : 6-439-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మఱియుఁ బురూరవుండు ' : 9-412-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'మఱియుఁ బృథుని యవతా' : 2-137-వ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'మఱియుఁ బెక్కుగతుల ' : 5.2-127-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మఱియుఁ బ్రజాపరిపాల' : 1-204-వ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'మఱియుం గనకపాత్ర రచ' : 3-820-వ. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'మఱియుం గల్క్యవతారం' : 2-197-వ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'మఱియుం గాలకన్యాగ్ర' : 4-819-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మఱియుం గాలచక్రనియం' : 5.1-175-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియుం గృష్ణు నుద్' : 10.1-288-వ. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల నామకరణం
'మఱియుం జక్షురింద్ర' : 3-544-వ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'మఱియుం జనిచని.' : 10.2-618-వ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'మఱియుం దదాగమ్యిష్య' : 8-421-వ. : అష్టమ : 11ధర్మసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'మఱియుం దదేష్యత్కాల' : 8-425-వ. : అష్టమ : 13దేవసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'మఱియుం దమలో నిట్లన' : 10.1-1214-వ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'మఱియుం దరువం దరువ ' : 8-292-వ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'మఱియుం ద్ర్యధీశుండ' : 4-459-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'మఱియుం బయోధరావళీ వ' : 2-229-వ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'మఱియుం బరమ భాగవత స' : 4-510-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'మఱియుం బలాయమానులై ' : 10.1-1673-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
'మఱియుం బెక్కండ్రు ' : 7-19-వ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'మఱియుం బ్రమత్తులై ' : 1-444-వ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'మఱియుం బ్రవర్గ్య స' : 5.1-42-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'మఱియుం బ్రాప్తులయి' : 8-434-వ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'మఱియు క్షత్రవృద్ధు' : 9-503-వ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'మఱియు గంగానందనుండు' : 1-208-వ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'మఱియు గుణాఢ్యుం డగ' : 4-241-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'మఱియు గురుండు శిష్' : 7-157-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'మఱియు గురుక్షేత్రం' : 7-451-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'మఱియు గోపకుమారులం ' : 10.1-304-వ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'మఱియు జవనిక మఱుపున' : 1-188-వ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'మఱియు జీవనంబులు వి' : 10.1-766-వ. : దశమ-పూర్వ : శరదృతువర్ణనము
'మఱియు జ్ఞానానంద పర' : 3-297-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'మఱియు దంతిదంత తాడన' : 10.1-1323-వ. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'మఱియు దత్తాత్రేయావ' : 2-120-వ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'మఱియు దేవమాయవలన భూ' : 1-430-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'మఱియు దేశకాలార్థయు' : 1-381-వ. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'మఱియు దేహంబునకు ద్' : 2-84-వ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
'మఱియు దేహత్యాగకాలం' : 2-30-వ. : ద్వితీయ : సత్పురుష వృత్తి
'మఱియు ద్విజుండు గృ' : 7-425-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'మఱియు ధర్మదేవత గృత' : 3-350-వ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'మఱియు ధర్మనందనుండు' : 1-299-వ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'మఱియు ధర్మాధర్మవాస' : 5.1-155-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మఱియు ధాతకుఁ గల కు' : 6-507-వ. : షష్ఠ : సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
'మఱియు నంగనాసక్తులగ' : 5.1-69-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'మఱియు నంతటఁ బోక.' : 9-485-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'మఱియు నంతటం దనియక ' : 10.1-236-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'మఱియు నంధక యదు భోజ' : 1-349-వ. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'మఱియు న క్కన్యకారత' : 10.2-129-వ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'మఱియు నక్కొమ్మ నెమ' : 8-274-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'మఱియు నక్రూరుఁడు బ' : 10.1-1205-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బలకృష్ణుల గనుట
'మఱియు నఖిల ప్రమాదం' : 6-307-వ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'మఱియు న గ్గజేంద్రం' : 8-48-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము/