పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 42)ఫ

ప్రి - ప్లక్ష⇐ - || - బ - ⇒

'ఫలగంధము నాసాపుట ము' : 10.1-614-క. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'ఫలరసాదులు గురియవే ' : 2-21.1-తే. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'ఫలిత తరువులఁ ద్రుం' : 10.2-541.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'ఫాలము నేలమోపి భయభక' : 1-522-ఉ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'ఫుల్లసరోజలోచనలు పూ' : 10.1-1219-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట/