పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 41)ప్రి - ప్లక్ష

పాయ - ప్రారం⇐ - || - ఫ - ⇒

'ప్రియము చేయఁదొడఁగె' : 6-510.1-ఆ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'ప్రియములు జితపవన మ' : 10.1-1609-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'ప్రియుఁడగు బొడ్డుఁ' : 2-240-చ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'ప్రియురాలివలని వార' : 10.1-489-క. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'ప్రియులు ప్రియురాం' : 9-335.1-తే. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ప్రీతిన్ గోపకు లంద' : 10.1-725-క. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'ప్రేమయొకింత లేక ది' : 8-469-ఉ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'ప్రొద్దు పో కొకనాఁ' : 9-16-సీ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ప్లక్షద్వీపము ద్వి' : 5.2-61-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు/