పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 40)పాయ - ప్రారం

ప - పాము⇐ - || - ప్రి - ప్లక్ష⇒

'పాయక కదంబ పుష్ప చ్' : 5.1-32-క. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'పాయని కిన్కతో హరుఁ' : 10.2-410-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'పాయని గేహశృంఖలలఁ బ' : 10.1-1081-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో సంభాషించుట
'పాయని వేడ్కతో నుని' : 10.1-519-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'పారమేష్ఠ్య మయిన పద' : 6-267-ఆ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'పారవిదులు సిద్ధపతు' : 9-113.1-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'పారావారపరీతో దార ధ' : 9-594-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'పారావారము ద్రచ్చుచ' : 8-408-శా. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'పార్థివుఁడు యయాతి ' : 9-512-ఆ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'పార్థివేంద్ర నరుఁడ' : 5.2-150-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'పార్థివేంద్ర యిట్ల' : 5.2-4-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : సుమతి వంశ విస్తారము
'పార్థివోత్తములఁకుఁ' : 4-541-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'పాఱఁడు లేచి దిక్కు' : 7-194-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'పాఱి యే దిక్కుఁ గా' : 10.2-427-తే. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'పా లడుగఁడు మే లడుగ' : 8-684-క. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'పాలమున్నీటి లోపల స' : 8-175-సీ. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'పాలమున్నీటి లోపలి ' : 8-266-సీ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'పాలిండ్లపై నున్న ప' : 8-303-సీ. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'పాలింపుము శేముషి న' : 7-268-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'పాలేటి రాచకన్నియ మ' : 8-290-క. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'పా లేఱై ప్రవహింప న' : 9-92-శా. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'పావక శిఖలచే భాండంబ' : 5.1-149-సీ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'పావకుండర్చుల భానుం' : 8-85-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'పావన మయ్యె నా కులమ' : 10.1-1268-ఉ. : దశమ-పూర్వ : సుదాముని మాలలు గైకొనుట
'పావనములు దురితలతా ' : 1-447-క. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'పాశబంధంబు లీసునఁ బ' : 6-167.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పాషాండధర్మంబుఁ బ్ర' : 3-255-సీ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'పాషాణ వల్మీక పంకాద' : 10.1-1310-సీ. : దశమ-పూర్వ : మల్లరంగ వర్ణన
'పికముల కోలాహలమును ' : 10.1-720-క. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'పిడుగు పడదు గాక పె' : 10.1-414-తే. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'పితృదేవత లిట్లనిరి' : 7-313-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'పిన్నవుగాని నీవు క' : 9-553-ఉ. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'పిఱుదు చక్కట్ల డగ్' : 8-39.1-తే. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'పుండరీకయుగముఁ బోలు' : 1-16.1-ఆ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'పుండరీకాక్షుఁ డయ్య' : 3-673-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'పుండరీకాక్షు నెఱుఁ' : 3-787-తే. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'పుట్టంధుండవు పెద్ద' : 1-312-శా. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'పుట్టం బుట్ట శరంబు' : 1-7-శా. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'పుట్టించిన జనకుని ' : 6-242-క. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'పుట్టించి వారికిఁ ' : 3-742-సీ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'పుట్టించెఁ దద్గుణం' : 3-275-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'పుట్టితి బుద్ధి యె' : 10.1-536-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'పుట్టితి వజు తనువు' : 1-91-క. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'పుట్టిననాఁటనుండియు' : 6-24-ఉ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'పుట్టి నేర్చుకొనెన' : 8-619-ఆ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'పుట్టి పుట్టఁడు నే' : 10.1-310-మత్త. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'పుట్టువు లేని నీ క' : 10.1-99-ఉ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'పుట్టెన్నఁడు హరి న' : 10.1-1221-క. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'పుడమిఁగల జనులు వొగ' : 1-470-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'పుడమిఁ బ్రత్యక్షము' : 4-685.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'పుడమి నిట్టక నిల్వ' : 6-450-త. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'పుణ్యంబై మునివల్లభ' : 1-38-క. : ప్రథమ : నైమిశారణ్య వర్ణనము
'పుణ్యకీర్తనుఁడైన భ' : 1-73-సీ. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'పుణ్యభూము లరుగు పు' : 9-198-క. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'పుణ్యమూలంబు లనపాయ ' : 6-119.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పుణ్యుఁడు రామచంద్ర' : 9-268-ఉ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'పుత్త్రులఁ గోల్పోయ' : 10.2-1285-సీ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'పుత్రకామేష్టిఁ గావ' : 4-399-తే. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'పుత్రదార గృహక్షేత్' : 10.2-1228-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'పుత్రుడు నీ బ్రతుక' : 10.1-152-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
'పుత్రుల్ నేర్చిన న' : 7-126-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'పునరవగాహనములు పెం ' : 10.2-1041-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'పున్నాగ కానవే పున్' : 10.1-1010-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'పురంబు వెడలి పంచప్' : 4-772-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పురమున కేగి యుషా స' : 10.2-446-క. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'పురము నాత్మాంశమునఁ' : 4-723.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'పురముల్ మూఁడును నొ' : 2-169-మ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'పురము వెల్వడి చని ' : 4-370-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'పురవైరి కొకనాఁడు ప' : 9-22-సీ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'పురసతుల విలోకనములు' : 10.1-1220-క. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'పురసతులు విరులు లా' : 10.2-924-క. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'పురహరుచే రమేశ్వరుఁ' : 5.2-117-చ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'పురిటిలోపల వచ్చి ప' : 9-196-సీ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'పురిలోన వృషలపతి దా' : 5.1-130-క. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'పురుడీ బోటికి నింద' : 8-516-క. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'పురుషభవంబునొందుట య' : 2-213-చ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'పురుషవర నాకు నీకున' : 4-757-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పురుషవరేణ్య హేమకశి' : 4-595-చ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'పురుష సూక్తంబుఁ జద' : 10.1-14.1-తే. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'పురుషాకృతిఁ బ్రతియ' : 3-625-క. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'పురుషాకృతి నాత్మాం' : 3-200-క. : తృతీయ : జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
'పురుషాధీశ భవత్పదాబ' : 3-306-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'పురుషుఁడు చరమమై భు' : 3-944-సీ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'పురుషుఁడు దవిలి చత' : 4-244-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'పురుషుఁడు నిజప్రకా' : 4-856-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'పురుషుఁడు నిద్రపోఁ' : 4-621-చ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పురుషుఁడు నిద్రవోఁ' : 3-916-చ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'పురుషుఁడు నిద్రవోఁ' : 3-238-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'పురుషుఁ డెట్టులేని' : 6-230-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'పురుషుం డాఢ్యుఁడు ' : 1-187-క. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'పురుషుం డే యే కర్మ' : 11-59-క. : ఏకాదశ : పిప్పలాయన భాషణ
'పురుషోత్తమ నీ పదసర' : 3-151-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'పురుషోత్తమ నీ రూపమ' : 8-163-క. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'పురుషోత్తమ నేరము క' : 7-332-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'పురుషోత్తము నంశంబు' : 9-427-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'పురుషోత్తము ముఖకోమ' : 10.2-245-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'పురుహూతుఁ డతని మహి' : 5.1-58-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
'పురుహూతుచే నొచ్చి ' : 8-439-సీ. : అష్టమ : బలి యుద్ధ యాత్ర
'పురుహూతు నగ్గించి ' : 8-380-సీ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'పులుల పగిదిఁ గంఠీర' : 10.1-1610-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'పులుల మొత్తంబులు ప' : 8-29-సీ. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'పుష్కరం బందు ద్వార' : 12-46-తే. : ద్వాదశ : ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
'పూజించునప్పు డందగ్' : 10.2-777-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'పూతన యై యొక్క పొలఁ' : 10.1-1021-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'పూని చరించుచు విషయ' : 3-906-క. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'పూనిన తద్భక్తి సమీ' : 4-866-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'పూని నతశిరులైనట్టి' : 3-940-తే. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'పూనిన యోగసిద్ధి దగ' : 3-348-ఉ. : తృతీయ : కాల నిర్ణయంబు
'పూని నా రూపంబు భూత' : 6-480-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'పూని ప్రచేతసుపుత్ర' : 6-195-సీ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'పూని ప్రియవ్రతోత్త' : 4-574-సీ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'పూని భవత్పదాంబురుహ' : 4-927-ఉ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'పూని మనంబునుం దనువ' : 6-216-ఉ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'పూని మనము గొంత ప్ర' : 10.2-294-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'పూని మోక్షార్థి యగ' : 3-908-తే. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'పూని యనేకజన్మములఁ ' : 10.1-1656-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'పూని యర్హాసనాసీనుల' : 4-604-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పూని యసత్యంబులైన గ' : 3-975-సీ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'పూని యే దేవుని బొమ' : 4-131-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'పూని రక్షించుచును ' : 3-980-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'పూరించెన్ హరి పాంచ' : 8-116-శా. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'పూరునకు జనమేజయుండు' : 9-593-వ. : నవమ : పూరుని చరిత్ర
'పూర్ణుఁ డయ్యును మహ' : 2-68-సీ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'పూర్వవాయువులు ప్రభ' : 10.1-754-సీ. : దశమ-పూర్వ : వర్షర్తు వర్ణనము
'పూర్వార్ధాదినిం గల' : 3-361-వ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'పృథునకు నర్చికిఁ బ' : 4-671-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పృథు రజోగుణప్రవృద్' : 10.2-261-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'పృథుశక్తిన్ గజ మా ' : 8-70-మ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'పృష్టభాగంబునై తగ న' : 4-880.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'పెంపఱి యుండెను ధార' : 4-329-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'పెక్కండ్రు రాజముఖు' : 9-180-క. : నవమ : మాంధాత కథ
'పెక్కండ్రు విప్రవర' : 9-93-క. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'పెక్కు జన్మంబులం గ' : 4-295-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'పెక్కు పాతకముల భృశ' : 6-140-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పెట పెటఁ బండ్లు గీ' : 10.2-915-చ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'పెటపెటఁ బండ్లు గీఁ' : 9-102-చ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'పెట్టితిరి చిచ్చు ' : 1-313-క. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'పెట్టిరి విషాన్న మ' : 3-13-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'పెట్టుదురు నుదుట భ' : 8-499-క. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'పెద్దలైన మునులు పృ' : 9-371-ఆ. : నవమ : నిమి కథ
'పెనిమిటి చేతను బెం' : 4-230-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'పెనిమిటి బిడ్డని గ' : 10.1-1446-క. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'పెనుఁబాము దమ్ము మ్' : 10.1-588-క. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'పెనుగదఁ బూన్చి కృష' : 10.2-918-చ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'పెను పగు వర్షాకాలం' : 4-956-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'పెనుమూర్ఛ నొంది వె' : 10.2-898-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'పెరుగుల్ నేతులు ద్' : 10.1-900-మ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'పెఱవాఁడు గురు డటంచ' : 8-728-క. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'పేదల ఘోషగోపకుల బిట' : 10.1-1171-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'పేర్వేర బొమ్మల పెం' : 10.1-1690-సీ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'పైలుండు ఋగ్వేద పఠన' : 1-83-సీ. : ప్రథమ : వ్యాసచింత
'పొంకములగు కుచములపై' : 5.1-34-క. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'పొండని యానతిచ్చి హ' : 3-595-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'పొండు దానవులార భూస' : 7-34-సీ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'పొంత మ్రాఁకులఁ గాల' : 10.1-38.1-తే. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'పొందుగ గ్రామ్య పశు' : 6-460-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'పొందుగ జ్యోతిర్గణమ' : 5.2-95-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'పొగడఁ దగువానిఁ గాన' : 10.1-1017-తే. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'పొగడుకొనుదురే శూరు' : 10.1-1554-క. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'పొగ డొందు జనని గాన' : 4-780-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పొగరెక్కిన మూఁపురమ' : 10.1-898-క. : దశమ-పూర్వ : పర్వత భంజనంబు
'పొగ లెగసెఁ బొగల తు' : 10.1-1676-క. : దశమ-పూర్వ : ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
'పొగిలి పొగిలి కాలు' : 10.1-239-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'పొడగంటి నిన్ను బ్ర' : 10.1-202-క. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'పొడగని దనుజుఁడు పె' : 3-680-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'పొడగానం బడకుండ డాఁ' : 8-63-మ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'పొడిచినఁ దిట్టినఁ ' : 1-487-క. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'పొడుపుఁగొండమీఁద పొ' : 10.1-803-ఆ. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'పొదలెడి ముదమునఁ జి' : 10.2-35-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'పొరిఁబొరిఁ బుచ్చు ' : 10.2-333-చ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'పొలఁతి దావవహ్ని పు' : 7-422-ఆ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'పొలఁతుకఁ దన యుత్సం' : 4-787-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పొలఁతుల భావ మాత్మఁ' : 10.2-1069-చ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'పొలఁతుల వాలుచూపుల య' : 9-335-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'పొలుచు నా మానసాంభో' : 3-565-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'పొలుచు సువర్ణశృంగఖ' : 10.2-464-చ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'పొలుపగుచున్న విలాస' : 5.1-29-క. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'పొలుపగు సకల విలక్ష' : 2-271-క. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'పొలుపుగ రత్నవిభూషో' : 10.2-287-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'పొలుపుగ సుగతిం బొం' : 10.2-1158-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'పొలుపు దీపింప నిత్' : 3-569-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'పొలుపొందు వైకుంఠప' : 10.2-1276-సీ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'పోఁడను బ్రాహ్మణుండ' : 10.1-1729-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'పోము హిరణ్యదానములఁ' : 1-469-ఉ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'పోయెఁ బోయెఁ గదే యన' : 10.2-1294.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'పోరుదురు గికురు పొ' : 10.1-431-క. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము జొచ్చుట
'పోరునంత.' : 10.2-734-వ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'పోషిత బాంధవుండు యద' : 10.1-1232-ఉ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'పౌరాణికోత్తమ బ్రతు' : 1-445-సీ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'పౌలోమి తన బాలు పాన' : 10.1-1306-సీ. : దశమ-పూర్వ : సూర్యోదయ వర్ణన
'ప్రకటంబై ప్రళయావసా' : 7-289-మ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'ప్రకటచతుర్విధ సేనా' : 10.2-709-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'ప్రకటచరితుండు భీష్' : 10.2-286-తే. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'ప్రకట మకర వరుణ పాశ' : 6-301-ఆ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'ప్రకటముగఁ గమలభవసృ ' : 3-90-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ప్రకట రుచిప్రజాపతి' : 2-117-సీ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'ప్రకటిత దైవయోగమునఁ' : 1-290-చ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'ప్రకృతమునఁ దా నొనర' : 6-87-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ప్రకృతిఁ గామకర్మ ప' : 10.1-961-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'ప్రకృతిని గర్మపాశమ' : 6-518-చ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'ప్రకృతి యొక్కటి పా' : 10.1-91-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'ప్రక్కలుఁ జెక్కులు' : 10.2-740-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'ప్రక్షీణ దివిజ వల్' : 8-525-క. : అష్టమ : వామనుని భిక్షాగమనము
'ప్రచురముగ రాక్షసావ' : 6-376-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ప్రజలం జేయుటకై సృజ' : 7-324-మ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ప్రజలకు నెల్లను సమ' : 8-472-క. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'ప్రజాపతు లిట్లనిరి' : 7-323-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ప్రజ్ఞావంతులు లోకప' : 7-258-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ప్రణతామ్నాయుఁడు కృ' : 10.2-240-మ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'ప్రతి కల్పమందు సర్' : 4-18-సీ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'ప్రతినిమేషము పరబ్ర' : 1-517-సీ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'ప్రతియుగమందు సంకుచ' : 2-194-చ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'ప్రతివీరక్షయకారి న' : 3-125-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ప్రథమ మనువువైన స్వ' : 8-7-వ. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'ప్రబలమూర్తి ననుచు ' : 10.1-1343.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'ప్రబలోద్యత్కరిణిం ' : 8-402-మ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'ప్రబ్బికొనిన పెంజీ' : 9-35-క. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ప్రబ్బిన భక్తిని హ' : 10.1-351-క. : దశమ-పూర్వ : నంద యశోదల పూర్వజన్మ
'ప్రమద యొకర్తు మాధవ' : 10.1-1093-చ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'ప్రల్లదంబున వేల్పు' : 7-225-మత్త. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ప్రల్లద మేటికి గోప' : 10.1-1342-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'ప్రళయజీమూతసంఘాత భయ' : 3-411-తే. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'ప్రళయ జీమూత సంఘాత ' : 10.2-422-తే. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'ప్రళయవేళ నీవు భరియ' : 10.2-1225-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'ప్రళయసమయాంతకుని చె' : 10.1-1564-లవి. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'ప్రళయాంభోనిధిలోన మ' : 8-741-మ. : అష్టమ : మత్యావతార కథా ఫలసృతి
'ప్రళయాగ్నిచ్ఛట భంగ' : 9-444-మ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ప్రళయార్కబింబంబు ప' : 7-342-సీ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ప్రవిమలానంత భోగితల' : 3-1015-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'ప్రవేశించి రాజమార్' : 4-316-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'ప్రసన్నపింఛమాలికా ' : 10.1-586-పంచ. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'ప్రస్థానోచిత భేరిభ' : 7-224-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ప్రాకటముగ రవి సుతు' : 5.2-91-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ప్రాకారంబు గదా ప్ర' : 10.2-159-శా. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'ప్రాకారములు ద్రవ్వ' : 9-290-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ప్రాచీదిశాంగనా ఫాల' : 10.1-1298-సీ. : దశమ-పూర్వ : చంద్రోదయ వర్ణన
'ప్రాణములుపోవ మఱి వ' : 10.1-1482.1-తే. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'ప్రాణవల్లభ కెంగేలఁ' : 1-350.1-తే. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'ప్రాణిసంఘముల హృత్ప' : 7-310-సీ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ప్రాణేచ్ఛ వచ్చి చొ' : 8-234-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'ప్రాణేశ నీ మంజు భా' : 10.1-1711-సీ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'ప్