పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 39)ప - పాము

నీర - న్యాయికి⇐ - || - పాయ - ప్రారం⇒

'పంకజనాభాయ సంకర్షణా' : 4-702-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'పంకజనాభుఁ డుద్ధవున' : 11-92-ఉ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'పంకజముఖి నీ ళ్ళాడఁ' : 10.1-105-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'పంకజలోచనుం డొడిసి ' : 10.1-1188-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వ్యోమాసురుని సంహారించుట
'పరశురాముతోడఁబ్రతిఘటించిజయింపనన్యునొకనిఁగానమతనిఁదక్కవీరయూథపతివివేకధర్మజ్ఞుండుదివిజనదిసుతుండుదేవసముఁడు.' : 7-475-ఆ. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'పంకజోదర నీ వపారకర్' : 3-437-సీ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'పంచబాణుని నీఱు సేస' : 1-272-మత్త. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'పంచమహాభూత పరినిర్మ' : 6-327-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'పంచవింశతి తత్త్వరా' : 6-234-మత్త. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'పంచశర ద్వయస్కుఁడవు' : 7-152-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'పంచశరబాణనిర్భిన్నభ' : 3-378.1-తే. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'పంచానన వాహనుఁడై చం' : 8-360-క. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'పంచాననోద్ధూత పావకజ' : 7-291-సీ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'పంచాబ్దంబులవాఁడు త' : 7-187-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'పంచాశ్వ యుక్తంబు ప' : 4-771-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పంచిన వారలు దర్పంబ' : 9-439-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'పంచేంద్రియముల తెరు' : 9-122-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'పండిత సూక్తుల తోడు' : 8-270-క. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'పంతములేల తొల్లి జన' : 10.1-1549-ఉ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'పందికై పోరాడ ఫాలాక' : 1-366-సీ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'పంపినఁ బోనివాఁడనె ' : 10.1-1165-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'పంబి రణక్షితిన్ శర' : 10.2-416-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'పక్షీంద్రుం డురగంబ' : 10.1-1377-శా. : దశమ-పూర్వ : కంస వధ
'పక్షులు తమఱెక్కలలో' : 1-304-క. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'పగతురఁ జెఱిచితి నన' : 10.1-160-క. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'పగతురు దొంగల రేఁపఁ' : 9-406-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'పగలు ఖద్యోతరుచి చె' : 10.1-534-తే. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'పగవాఁడు మడియ నోపున' : 8-559-క. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'పగవారి సుతుల యందున' : 10.1-675-క. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'పగవారు శరణు చొచ్చి' : 8-181-క. : అష్టమ : సురాసురలు స్నేహము
'పగవారైన సురేంద్రుల' : 7-119-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'పగిది ధర్మంబు నాలు' : 8-433.1-తే. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'పగ్గములు వదలి వేగి' : 10.1-22-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ దేవకీల ప్రయాణం
'పటికంపుఁ గంబముల్‌ ' : 10.2-602-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'పటికంపు గోడలు బవడం' : 9-327-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'పటు ఘననీరంధ్ర తమః ' : 3-868-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'పటుతర నీతిశాస్త్రచ' : 7-173-చ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'పటుతాటంక రథాంగ యుగ' : 5.1-38-మ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'పట్టఁగ లేరు నిన్ను' : 10.2-110-మ. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'పట్టణజనములు చూతురు' : 10.1-1153-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుని మంత్రాలోచన
'పట్టపురాజు నీ మగఁడ' : 9-626-ఉ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'పట్టపురాజును జంపుట' : 9-464-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'పట్టినఁ గాని మనోవి' : 10.1-1067-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'పట్టినఁ బట్టుపడని ' : 10.1-375-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'పట్టి యెల్లబోఁటి ప' : 10.1-382-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'పట్టుదురు కొఱవులను' : 3-988-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'పట్టులేక బహుప్రకార' : 8-167-మత్త. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'పడఁతి యే మును భుజి' : 4-825-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పడఁతీ నీ బిడ్డడు మ' : 10.1-308-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'పడమటఁ బొడమెడు బాలచ' : 9-170-సీ. : నవమ : మాంధాత కథ
'పడిన దనుజేశ్వరునిఁ' : 3-702-తే. : తృతీయ : హిరణ్యాక్ష వధ
'పడినవారి మరల బ్రతి' : 9-476-ఆ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'పడుచులు లేఁగలుం గల' : 10.1-478-ఉ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'పతి తన కరముల కుంకు' : 10.1-966-క. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'పతిదైవత శీల సమం చి' : 4-836-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పతి నా యింటికి మున' : 1-266-మ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'పతియె దైవంబుగా భావ' : 4-380-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'పతి యే రూపము దాల్చ' : 10.2-230-మ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'పతిసమ్మానము వడసిన ' : 3-454-క. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'పతుల దైన్యంబును భా' : 10.1-1033-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'పతులన్ బిడ్డల బంధు' : 10.1-989-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'పతులు మఱుందులున్ స' : 3-119-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'పదపడి మాలి సుమాలుల' : 8-346-క. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'పదము చేరవచ్చు ఫాలక' : 8-401-ఆ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'పదము దగఁ బొందఁగల వ' : 4-291.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'పదములఁ బట్టినం దలక' : 8-53-చ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'పదముల సంకెల లిడుకొ' : 10.1-146-క. : దశమ-పూర్వ : శయ్యన నుంచుట
'పదములుబాహులుందలలు ' : 10.2-383-చ. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'పదవిక్షేపములన్ సవృ' : 10.1-618-మ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'పదిపది యమ్ములన్ మన' : 10.2-854-చ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'పదివే లేఁడులు నిష్' : 4-900-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'పదుగురేగురు దీర్ఘబ' : 10.1-1569-సీ. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'పదునాలుగు వేవురు న' : 9-711-క. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'పద్ధతులఁ జేసి పెక్' : 3-320.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'పద్మగంధి నేను బర్హ' : 10.2-212.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'పద్మనయన మగఁడు ప్రా' : 9-64-ఆ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'పద్మనయను మీఁది భక్' : 6-191-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పద్మభవ సూనుఁ డుత్త' : 4-257-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'పద్మరాగాది రత్నప్ర' : 10.1-665.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'పద్మలోచన కృష్ణ భక్' : 1-148-సీ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'పద్మ సంభవుఁడును భవ' : 4-872-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'పనిచిన వార లేగి ఘన' : 10.2-712-చ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'పనుపక చేయుదు రధికు' : 9-558-క. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'పన్నగము మమ్ముఁ గఱవ' : 10.1-657-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'పన్నుగ మింటిపై కెగ' : 10.1-1464-ఉ. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'పరఁగఁ బెద్ద లీ ప్ర' : 5.1-153-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'పరఁగ జీవునికైన బంధ' : 10.1-1504-సీ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు పొగడుట
'పరఁగ నతం డంతఁ బరా ' : 3-269-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'పరఁగ నభీప్సితములు ' : 4-497-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'పరఁగ నిక్ష్వాకుఁడు' : 9-365-తే. : నవమ : భవిష్యద్రా జేతిహాసము
'పరఁగన్ మా మగవార లం' : 1-161-మ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'పరఁగ సుధాశన తిర్య ' : 3-338-క. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'పరఁగిన దర్పోద్ధతు ' : 3-480-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'పరఁగుచు నున్న దుర్' : 3-1003-చ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'పరకాంత నెవ్వఁడేనిం' : 5.2-139-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'పరగఁ జితాస్థిభస్మ ' : 4-89-చ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'పరచిదానంద దివ్యరూప' : 10.2-907.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'పరతత్త్వజ్ఞులు గరు' : 3-155-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'పరతత్త్వజ్ఞులు శాం' : 9-226-మ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'పరధన పరదార పరదూషణా' : 11-95-సీ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'పరపుత్రకళత్రంబులఁ ' : 5.2-137-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'పరబ్రహ్మంబుఁ జిత్త' : 3-866-వ. : తృతీయ : కర్దముని తపోయాత్ర
'పరమకోపుఁ డయిన భార్' : 9-56-ఆ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'పరమ గుహ్య మయిన బ్ర' : 8-222.1-ఆ. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'పరమతపో విధూత భవపాప' : 3-549-చ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'పరమ నీ ధామంబు భాసు' : 10.1-939-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'పరమపదవాస దుష్కృత హ' : 5.1-182-క. : పంచమ - పూర్వ : పూర్ణి
'పరమపావన విశ్వభావన ' : 3-1053-త. : తృతీయ : పూర్ణి
'పరమ పావనులార బాల్య' : 4-612-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పరమపురుష దుఃఖభంజన ' : 6-342-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'పరమపూరుషుఁ డొక్కఁ ' : 1-60-త. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'పరమబ్రహ్మ మనంగాఁ బ' : 11-51-క. : ఏకాదశ : అంతరిక్షు సంభాషణ
'పరమభాగవతుఁడు పరమేష' : 10.2-629-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'పరమ భాగవతుఁడు పాండ' : 1-448-ఆ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'పరమ భాగవతులు పాటిం' : 2-33-ఆ. : ద్వితీయ : సృష్టి క్రమంబు
'పరమభాగవతోత్తముండైన' : 2-282-వ. : ద్వితీయ : శౌనకుడు సూతు నడుగుట
'పరమయోగి హృదయ భద్రప' : 10.1-1073-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'పరమ యోగీంద్రులకు ద' : 4-661.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పరమవిజ్ఞాన సంపన్ను' : 10.2-1206-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'పరమసమాధిధుర్యుఁ బట' : 6-9-చ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'పరమసిద్ధయోగి భాషణా' : 2-31.1-ఆ. : ద్వితీయ : సత్పురుష వృత్తి
'పరమాణువు మొదలుగఁ గ' : 6-474-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'పరమాత్మ మర్త్య సుప' : 4-286-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'పరమాత్ముఁ డఖిల జగద' : 10.2-1164-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'పరమాత్ముం డజుఁ డీ ' : 2-110-మ. : ద్వితీయ : పరమాత్ముని లీలలు
'పరమానురాగరస సం భరి' : 10.2-306-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'పరముఁ డీశ్వరుండు బ' : 7-447-ఆ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'పరము ననంతు భక్తపరి' : 3-523-చ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'పరమునికి వందన మొనర' : 6-213-తే. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'పరముని భక్తలోక పరి' : 6-173-చ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పరమేశ్వరార్పణంబుగఁ' : 10.1-871-క. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'పరమేశ్వరునకు నెప్ప' : 5.2-114-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'పరమేష్టి యీ సృష్ట్' : 3-367-వ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'పరమేష్ఠి పట్టణంబున' : 5.2-31-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'పరమేష్ఠిసుతుఁడు గన' : 10.2-617-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'పరమోత్కంఠను నమ్మం ' : 4-658-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పరమోత్సాహముతోడ మాధ' : 10.2-1334-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
'పరశురాముతోడఁ బ్రతి' : 9-667-ఆ. : నవమ : భీష్ముని వృత్తాంతము
'పరశురాముని కోడి పర' : 9-477-సీ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'పరహితము జేయు నెవ్వ' : 8-235-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'పరికించి నను భజింప' : 4-427-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'పరికింపఁగ దేహం బ స' : 10.2-721-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'పరికింపఁగనే మనుజుఁ' : 4-663-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పరికింపఁ గృపణస్వభా' : 10.2-1017-సీ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'పరికింపఁ గొందఱు భా' : 3-879-సీ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'పరికింప నితఁడు దిక' : 4-42-సీ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'పరికింప నీ విశ్వపర' : 4-233-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'పరికింపన్ నిజభక్తి' : 3-1016-మ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'పరికింప మత్స్వరూపస' : 2-250-సీ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'పరికింప సిద్ధ విద్' : 5.2-103-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'పరిఖల్ గోటలు కొమ్మ' : 10.1-1247-మ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'పరిఘ శరాసన పట్టిస ' : 10.2-517-క. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'పరితాపంబును బొందుచ' : 3-526-క. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'పరిపక్వఫలభరానత తరు' : 3-765-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'పరిపూర్ణంబగు భక్తి' : 4-651-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'పరిపూర్ణంబుఁ బురాణ' : 10.1-571-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'పరిపూర్ణుఁడ వై యుం' : 5.1-45-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'పరి ప్రవేశించి యాత' : 3-204.1-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'పరిభూత వ్యధనంబులు ' : 7-28-క. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'పరిలంబిత మృదుపీతాం' : 3-932-క. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'పరుఁ జూచున్ వరుఁ జ' : 10.2-178-మ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'పరుఁడై యీశ్వరుఁడై ' : 2-58-మ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'పరు గెలువ వలయు నొం' : 8-457-క. : అష్టమ : బృహస్పతి మంత్రాంగము
'పరులెవ్వరు దా మెవ్' : 7-69-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'పరువడిఁ బట్టి సప్త' : 3-124-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'పరువడి దితిసుతుఁ డ' : 3-674-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'పరువడి నష్ట లోకపరి' : 4-411-చ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'పరువడి వైచినన్ దన' : 10.2-518-చ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'పరువడి వైష్ణవజ్వర' : 10.2-426-చ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'పరువిడి పోయి తెచ్చ' : 10.2-455-చ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'పర్జన్యుఁ డధికుండు' : 10.1-880-సీ. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'పర్వతద్వంద్వంబు పా' : 10.2-733-సీ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'పలలమునకుఁ బోరెడు డ' : 10.2-64-క. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'పలికినఁ బలుకులు పల' : 9-571-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'పలికిన పలుకులు దిర' : 10.1-47-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'పలికిన ప్రతిజ్ఞఁ ద' : 10.1-1066-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'పలికెడిది భాగవత మఁ' : 1-18-క. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'పలికెద నని గమకముఁ ' : 7-343-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'పలుకఁ గలిగె మొదల భ' : 6-22-ఆ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'పలుకదే తొల్లి భూదే' : 8-588.1-తే. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'పలుకులఁ దన్నుఁ దాఁ' : 10.2-462-చ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'పలుకుల నగవుల నడపుల' : 1-225-క. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'పలుకుల నమృతంబు చిల' : 8-273-సీ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'పలుకులు మధురసధారలు' : 8-309-క. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'పలు తోయంబులు జగముల' : 10.1-192-క. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'పలుదానంబుల విప్రుల' : 8-442-మ. : అష్టమ : బలి యుద్ధ యాత్ర
'పలుదుర్గంబులు సచివ' : 8-637-క. : అష్టమ : దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
'పలుపాటులఁబడు జనులక' : 10.1-203-క. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'పలురోగంబుల నొందకున' : 10.1-204-మ. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'పలువురు దానవుల్ పొ' : 7-192-చ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'పల్లటిలిన యుల్లముత' : 1-347-క. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'పల్లవ తోరణసురుచిర ' : 10.1-176-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'పల్లవ వైభవాస్పదముల' : 10.1-1713-సీ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'పల్వలంబుల లేఁత పచ్' : 8-39-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'పవనములు జయించి పరి' : 2-15-ఆ. : ద్వితీయ : ధారణా యోగ విషయంబు
'పవనుఁడు మేఘరేణువుల' : 10.1-1556-చ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'పశు కళత్ర పుత్ర బా' : 2-3.1-ఆ. : ద్వితీయ : శుకుని సంభాషణ
'పశు యజ్ఞ వాట యూపస్' : 2-94-సీ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'పశువిశసనములు చేయుఁ' : 10.1-1156-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుని మంత్రాలోచన
'పశువులఁ బొరిగొని మ' : 7-456-క. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'పస చెడి తనకును వశమ' : 8-179-క. : అష్టమ : సురాసురలు స్నేహము
'పసిడి చంపక దామంబు ' : 8-266.1-తే. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'పసుపు లాడి యురోజకు' : 10.1-426-త. : దశమ-పూర్వ : బృందావనమునకు బోవుట
'పసుపులు నూనెలు నలఁ' : 10.1-177-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'పసుల కదుపులఁ గాచుచ' : 9-33.1-తే. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'పసులకుఁ గొండకు బ్ర' : 10.1-889-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'పసుల గోపకులను బ్రత' : 10.1-631.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'పాంచభౌతికమైన భవనంబ' : 7-51-సీ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'పాంచాలితో మద్రపతిస' : 10.2-1083-సీ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'పాంచాలీ కబరీవికర్ష' : 1-177-శా. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'పాండవకృష్ణుల యానము' : 1-390-క. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'పాండవ వంశంబు బలము ' : 1-79-సీ. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'పాండవవంశపావన నృపాల' : 6-157-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పాండుతనూభవాగ్రజుఁడ' : 10.2-809-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'పాండునందను లిప్పు ' : 10.2-659-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'పాండునృపాల నందనులు' : 3-3-ఉ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'పాండుభూమీశ్వరుండు ' : 3-63-తే. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'పాటవమునఁ బలుపిడికి' : 10.1-1368-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'పాటించి గానవిద్యా ' : 10.1-896-క. : దశమ-పూర్వ : పర్వత భంజనంబు
'పాటువచ్చిన జ్ఞాతి ' : 8-696-మత్త. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'పాఠీననయన లెల్ల న క' : 10.1-1072-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'పాఠీనాకృతిఁ దోయరాశ' : 10.1-640-శా. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'పాడి చెడక వీఁడు నే' : 9-496-ఆ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'పాడిరి గంధర్వోత్తమ' : 10.2-1261-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'పాడిరి గంధర్వోత్తమ' : 10.1-107-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'పాడుఁ బాడించు వైకు' : 6-486.1-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'పాడుచు నాడుచు ముచ్' : 10.1-606-క. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'పాడున్ మందుని భంగి' : 10.1-418-శా. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'పాణియు రథియుఁ గృపా' : 8-441-క. : అష్టమ : బలి యుద్ధ యాత్ర
'పాణులొగి లేని యా చ' : 6-197.1-తే. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'పాతకుండ జడుఁడ బ్రహ' : 6-145-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పాతకుండ నగు నాకు న' : 6-144-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'పాతాళలోకంబు పాఁతున' : 5.2-122-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'పాదద్వంద్వము నేలమో' : 8-65-శా. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'పాదవిభేదంబున మ ర్య' : 3-351-క. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'పానంబు చేసినఁ దాను' : 4-769-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'పానీయంబులు ద్రావుచ' : 7-123-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'పాపంబుఁ జండాలరూపంబ' : 6-436-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'పాపంబు నీచేత ప్రాప' : 1-484-సీ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'పాపకర్ముఁడు వీఁడు ' : 10.2-15-మత్త. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'పాపనిఁ జూడఁ గానక వ' : 10.1-267-ఉ. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'పాపనికి నూనెఁ దలయం' : 10.1-189-తే. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'పాపనికై యిటు పొగిల' : 10.1-270-క. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'పాపపు బ్రహ్మ గోపకు' : 10.1-1356-ఉ. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'పాపపురక్కసుండు సెఱ' : 10.2-209-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'పాపము దలఁపక నిమిషమ' : 3-382-క. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'పాపరాని దొడ్డ పగపు' : 10.1-83-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'పాపాత్ముల పాపములం ' : 10.2-77-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితునకు మణి దిరిగి యిచ్చుట
'పాపుఁడ బాలఘాతకుఁడ ' : 10.1-158-ఉ. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'పా