పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 38)నీర - న్యాయికి

నసు - నీయా⇐ - || - ప - పాము⇒

'నీరజాతనయన నీ వనమాల' : 10.1-1711.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'నీరదాగమమేఘనిర్యత్ప' : 10.2-257-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'నీరధారఁ బడఁగ నీక య' : 8-609-ఆ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'నీ రమణుని సేవింపుమ' : 8-488-క. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'నీరరాశిలోన నిజకర్మ' : 8-730-ఆ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'నీరాగారనివిష్ట పాం' : 7-38-శా. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'నీరాట వనాటములకుఁబో' : 8-19-క. : అష్టమ : గజేంద్రమోక్షణ కథా ప్రారంభము
'నీరు నన్నంబు నిడనీ' : 7-199.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'నీలకంఠములకు నృత్యం' : 10.2-180.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'నీలకంధరునకు నీకు న' : 2-90-ఆ. : ద్వితీయ : లోకంబులు పుట్టుట
'నీలగళాపరాధి యగు నీ' : 4-94-ఉ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'నీలజీమూత సన్నిభ శర' : 10.1-1587-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'నీలపటాంచితమై సువి' : 10.2-387-క. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'నీలాయతభోగఫణా వ్యాళ' : 1-119-క. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'నీలోన లేని చోద్యము' : 10.1-1241-క. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'నీవడవిం బగల్ దిరుగ' : 10.1-1052-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'నీవ పావకుఁడవు నీవ ' : 9-129-సీ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'నీవ బహుయజ్ఞభోజివి ' : 9-129.1-తే. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'నీ వారము ప్రజలేమున' : 9-618-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'నీ వారై నీ దెసఁ దమ' : 10.1-95-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'నీ వింతవాఁడ వయ్యున' : 4-398-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'నీ విభవంబు లీ జగము' : 6-473-ఉ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నీవు చరాచరప్రచయనేత' : 3-500-ఉ. : తృతీయ : దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
'నీవు చెప్పిన యట్ల ' : 3-459-వ. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'నీవు జనించిన కతమున' : 10.1-1038-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'నీవు తక్షకాహి నిహత' : 9-678-ఆ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'నీవు దగుదు మాకు ని' : 8-692.1-ఆ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'నీవు నమ్మహాత్ముని ' : 4-243-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నీవు పతివ్రతామణివి' : 10.2-267-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'నీవు పాపబంధుండవు మ' : 1-435-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'నీవు మహానుభావుఁడ వ' : 3-381-ఉ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'నీవు యశోదబిడ్డడవె?' : 10.1-1041-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'నీవు రక్త ధవళ నీల ' : 10.1-123.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'నీవు రాజ వనుచు నిఖ' : 8-576.1-ఆ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'నీవు వింద వనుచు ని' : 10.1-599.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆలకదుపుల మేప బోవుట
'నీవు వైదర్భివి గావ' : 4-850-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'నీవు సెప్పిన యట్ల ' : 10.2-973-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'నీవే పోటరివే? సురే' : 8-353-శా. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'నీ వేరీతిఁ దపోబలంబ' : 7-77-శా. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'నీ వొనరించు తపోవి ' : 3-318-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నీ సంప్రశ్నము వర్ణ' : 7-5-శా. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'నీ సామర్థ్య మెఱుంగ' : 10.1-943-శా. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'నీ సుతుఁడహిచే విడి' : 10.1-711-క. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'నుండు నమ్మేటి రెండ' : 3-895.1-తే. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'నుండు మనరాదు గురుఁ' : 1-526.1-తే. : ప్రథమ : శుకుని మోక్షోపాయం బడుగట
'నుతచరితులార మీరలు ' : 3-840-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'నుతచరిత్ర భవత్పరాన' : 4-161.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'నుత నవపుండరీకనయనుం' : 10.2-438-చ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'నుతికెక్కి సిద్ధగణ' : 3-847-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'నుప్పతిల్లిరి గంధర' : 6-257.1-తే. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'నురము విపుల మయ్యె ' : 6-91.1-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నుష్ట్రఖరములు మోయవ' : 2-49.1-తే. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'నూతన గరళస్తని యగు ' : 2-175-క. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'నూతనాజినంబు నునుపి' : 9-694.1-ఆ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'నూరుపీఠంబుపై శచి య' : 6-260.1-తే. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'నృపవర పెక్కునాళ్ళఁ' : 9-318-చ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'నెట్టకేలకైన నెఱుఁగ' : 10.1-553.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'నెట్టన పాపకర్మమున ' : 6-281-ఉ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'నెట్లు నిర్వహింతు?' : 10.1-1000.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'నెత్తి మోఁదికొనుచు' : 9-306.1-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'నైన నీ తేజమున కొక' : 10.2-764.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'నెనయఁ గమలాసతికిఁ జ' : 10.2-690.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'నెనయ నీశ్వరులై యుం' : 4-872.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'నెన్ని యేండ్లు మని' : 10.1-9.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'నెమ్మిఁ దొడలమీఁద న' : 6-114-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నెయ్యి పాయసంబు నీర' : 9-642.1-ఆ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'నెరులు గలమరునీలంపు' : 10.2-242-తే. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'నెఱయఁగ సాధురూపమున ' : 6-251-చ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'నెఱిఁ దల్లియుఁ బిన' : 4-84-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'నెఱి నట్టి జలజభవున' : 3-779-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'నెఱి ననంతుఁడవై దర్' : 10.1-682.1-తే. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'నెఱి నసత్య మనెడి న' : 8-79.1-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'నెఱి నిట్టి నిఖలలో' : 3-973-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'నెఱి నెల్లప్పుడు న' : 8-714-మ. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'నెఱి నేడిక్కడ నీవు' : 10.1-1209-మ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
'నెలఁత తద్దివ్యదృష్' : 3-805-తే. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'నెలఁత విష్ణునకును ' : 8-466-ఆ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'నెలకొని ధర్మపాలన వ' : 4-90-చ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'నెలకొని బహు దుఃఖము' : 3-1001-సీ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'నెలతఁ చూడ్కి గముల ' : 8-320.1-ఆ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'నెలతకుఁ జూలై నెల ర' : 8-494-క. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'నెలమి మావారు పంపుద' : 10.1-1709.1-తే. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'నెలమి రామకృష్ణు లి' : 10.1-1021.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'నెలవు వెడలి వచ్చి ' : 8-149-ఆ. : అష్టమ : సురలు బ్రహ్మ శరణు జొచ్చుట
'నెవ్వఁ డాతఁడు దనయం' : 4-720.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'నేఁడు మాకిట సులభమె' : 10.2-1119.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'నే తపములనైన నెలమిఁ' : 10.1-194.1-తే. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'నేనుఁ గుమారనారదులు' : 6-500-ఉ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నేను విడిచి పోక యి' : 1-116.1-ఆ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'నే పురము లుర్విఁ బ' : 4-742.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'నే మహాత్ము నాశ్రయి' : 1-452.1-ఆ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'నేమి జాడవాఁడ? వేపా' : 10.1-824.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'నేరము లెన్న నెక్కడ' : 10.1-686-ఉ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'నేర్పు మెఱసి రోహిణ' : 10.1-59.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : యోగమాయ నాజ్ఞాపించుట
'నేలంగూలిన దాని పెన' : 10.1-235-శా. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'నైన యీ యితిహాసంబు ' : 6-440.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నైన హరి యుగ్రసేనున' : 3-99.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'నై మనోహరంబునై దివ్' : 8-161.1-ఆ. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'నొంటి దమలోనఁ గ్రీడ' : 9-22.1-తే. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'నొండె గొనిపోయి చెఱ' : 10.1-1591.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుని ముట్టడి
'నొకట వెక్కిరించు న' : 10.1-327.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'నొకతె వెంటఁ దగుల న' : 10.1-1030.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'నొక్క చోటను సంగీతయ' : 10.2-619.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'నొక్కతేప కొఱవి యుడ' : 10.2-867.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'నొక్క శయ్యాసనంబున ' : 1-370.1-తే. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'నొచ్చిరి శాత్రవు ల' : 10.1-166-క. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'నొడయఁ డిప్పుడు నంద' : 3-566.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'నొడివినంత పట్టు ను' : 8-594-ఆ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'నొనర నీశు సేవ యోగి' : 6-124.1-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నొరులుఁ గారు నాకు ' : 8-552.1-తే. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'నోజ చెడి వికలత నొం' : 4-818.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'న్యగ్రోధుండును గహ్' : 10.1-1382-శా. : దశమ-పూర్వ : కంససోదరుల వధ
'న్యాయికి భూసురేంద్' : 1-32-ఉ. : ప్రథమ : షష్ఠ్యంతములు/