పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 34)దేవా - ద్వైపా

ద - దేవ⇐ - || - ధ - ⇒

'దేవా నిరాశ్రయులమై ' : 1-199-వ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'దేవా కర్మమూలంబు లయ' : 10.2-1223-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'దేవా కార్యరూపం బగు' : 3-501-వ. : తృతీయ : దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
'దేవాదిదేవ యీ దృశ్య' : 4-191-సీ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'దేవా దేవర యడుగులుభ' : 8-132-క. : అష్టమ : లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
'దేవా నిన్నుఁ బురాణ' : 10.2-67-వ. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'దేవా నీకుఁ గల్పపర్' : 10.1-580-వ. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'దేవా నీ చరణప్రసాదక' : 10.1-569-శా. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'దేవా నీచేత నింక చా' : 10.1-1181-వ. : దశమ-పూర్వ : నారదుడు కృష్ణుని దర్శించుట
'దేవా నీ వఖండిత విజ' : 3-156-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'దేవా నీవు నిశాటసంఘ' : 10.2-151-శా. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'దేవా నీవు బ్రహ్మరూ' : 10.2-441-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'దేవా నీవు ముఖ్యప్ర' : 7-88-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'దేవా నీవు లోకంబుల ' : 10.2-203-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'దేవా నీ సచ్చరితంబు' : 10.2-1196-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'దేవాపి కలాపపురం బా' : 9-664-క. : నవమ : శంతనుని వృత్తాంతము
'దేవాపి రాజ్యంబు దీ' : 9-662-సీ. : నవమ : శంతనుని వృత్తాంతము
'దేవా భవదీయ కుటిల భ' : 10.2-251-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'దేవా భూతభవిష్యద్వర' : 2-79-వ. : ద్వితీయ : నారదుని పరిప్రశ్నంబు
'దేవా మజ్జనకుని వసు' : 10.2-530-క. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'దేవా మదీయ స్వాధ్యా' : 4-934-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'దేవా మాకుం బరమదైవం' : 10.1-950-వ. : దశమ-పూర్వ : కామధేనువు పొగడుట
'దేవా మునీంద్రులు న' : 7-366-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'దేవా యిట్టి నీవు జ' : 10.1-568-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'దేవా యీ విషమగమనంబు' : 5.1-142-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'దేవా యే నరుండైన న' : 10.2-1151-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'దేవా యేను భవద్దాసు' : 10.2-1153-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'దేవా విశ్వనిర్మాణక' : 10.2-660-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'దేవా సకల పురుషాంతర' : 10.1-681-వ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'దేవా సకల యోను లందు' : 7-356-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'దేవా సర్వభూతాంతర్య' : 2-248-వ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'దేవేంద్రుఁ బోలి యొ' : 10.2-947-క. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'దేవేంద్రుని ఖాండవ ' : 10.2-121-క. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'దేహధారికి సాక్షులై' : 6-85.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'దేహము కారాగేహము మో' : 10.1-575-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'దేహము నిత్యము గా ద' : 11-102-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'దేహము నిత్యము గా ద' : 1-316-క. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'దేహము విడిచిన సతిఁ' : 4-102-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'దేహి యాత్మీయదేహంబు' : 3-975.1-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'దేహి సుఖము గోరి దే' : 6-348-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దైతేయప్రమదా పరీత న' : 9-312-శా. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'దైత్యభంజను దివ్యపా' : 11-95.1-తే. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'దైవకర్మాత్మశక్తి వ' : 3-207-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'దైవయోగముగాక విప్రస' : 9-532-మత్త. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'దొగలు సంతసిల్ల దొం' : 10.1-1298.1-తే. : దశమ-పూర్వ : చంద్రోదయ వర్ణన
'దొడరి యిట్టు గొడుక' : 9-196.1-ఆ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'దొరఁకొని కంసుఁడు ద' : 10.2-1155-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'దొరఁకొని ప్రళయోదకమ' : 6-404-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ద్రవిడ దేశంబునందుల' : 11-78-తే. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'ద్రవ్యలోభమునను దంభ' : 5.2-153-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'ద్రష్ట గాకుండు మాయ' : 3-198.1-తే. : తృతీయ : జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
'ద్రావె నదియును గుం' : 10.1-225.1-తే. : దశమ-పూర్వ : పూతన సత్తువ పీల్చుట
'ద్రోణసుతు తూపువేఁడ' : 9-676-క. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'ద్రోణునితో శిఖింబడ' : 1-166-ఉ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'ద్వాదశాక్షౌహిణీ బల' : 10.2-396.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'ద్వాదశినిఁ బద్మ బా' : 4-383-తే. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'ద్వారకలో ననిరుద్ధక' : 10.2-390-క. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'ద్వారకానగరంబు నే ర' : 10.2-976-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'ద్విజరాజ వంశవర్యుల' : 10.1-1408-క. : దశమ-పూర్వ : రామకృష్ణుల ఉపనయనము
'ద్విజ శుశ్రూషయు సూ' : 10.2-354-మ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'ద్విమూర్ధుండును శం' : 6-258-వ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'ద్వీప పరిమాణములు గ' : 5.1-19.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
'ద్వైపాయనుఁడు నాదు ' : 2-7-సీ. : ద్వితీయ : భాగవతపురాణ వైభవంబు/