పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 33)ద - దేవ

త - ⇐ - || - దేవా - ద్వైపా⇒

'దండంబు యోగీంద్రమండ' : 6-336-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దండధర మూర్తిఁ గైకొ' : 10.2-21-క. : దశమ-ఉత్తర : శంబరోద్యగంబు
'దండధరుఁ బెల్చ డాకా' : 3-449-తే. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'దండ మద్భుత పుణ్యప్' : 6-336.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దండిం గోదండ కాండోద' : 6-272-స్రగ్ద. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'దండించి పగవారు దనభ' : 9-202-సీ. : నవమ : సగరుని కథ
'దండింప దగని వారల ద' : 5.2-143-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'దండిత మృత్యు కృతాం' : 8-443-క. : అష్టమ : బలి యుద్ధ యాత్ర
'దండితారిసమూహ భక్తన' : 5.2-167-మత్త. : పంచమ - ఉత్తర : పూర్ణి
'దండిననేకులతో నా ఖం' : 1-361-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'దండి నరాతు లెల్ల హ' : 10.2-143-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'దండిని బ్రహ్మాండంబ' : 10.1-916-క. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'దంతచతుష్టాహతి శై ల' : 8-258-క. : అష్టమ : ఐరావత ఆవిర్భావము
'దంతిపురనాథ విను మొ' : 6-54-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'దంపతిక్రియామతంబు వ' : 6-483.1-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'దంబరంబు మొలకు నడుగ' : 10.1-377.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'దంభోళిప్రతిమాన కర్' : 10.1-1175-శా. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'దంశవ్రాతములుం బిపీ' : 7-82-శా. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'దంష్ట్రివై తొల్లి ' : 7-376-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'దక్కుఁ గల్గిన ప్రజ' : 4-564.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'దక్షతనయ సతీదేవి దవ' : 4-56-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'దక్షప్రజాపతి తనయ య' : 4-35-సీ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'దక్షిణదిశాధినాయక శ' : 6-163-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'దక్షిణస్తనమువలన ధర' : 3-377.1-తే. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'దక్షుండై యిరువదిమూ' : 10.1-1530-క. : దశమ-పూర్వ : అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
'దక్షున కా కాలంబున ' : 6-248-క. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'దగ నుపాధ్యాయ సహితు' : 4-557.1-తే. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'దగిలి వర్తింపఁ గాల' : 2-47.1-తే. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'దగిలి సఖులు గొల్వఁ' : 10.1-1742.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'దగుఁ బ్రవర్గ్యము న' : 3-425.1-తే. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'దట్టపుఁ దుఱుమును మ' : 9-608-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'దట్టమైనట్టి కర్మబం' : 6-164-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'దట్లు బుద్ధి నెఱుఁ' : 10.1-119.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'దత్తనూజు లెట్లు ద్' : 10.1-1519.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'దద్ధవిర్భాగములు మా' : 3-742.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'దనకు సంతాన విస్తరా' : 4-3.1-తే. : చతుర్థ : స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
'దనదు లావణ్యరూపంబుఁ' : 8-40.1-తే. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'దనయ నొకతెఁ గాంచెఁ ' : 6-506.1-ఆ. : షష్ఠ : సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
'దనర సందీప్త హవ్య వ' : 10.2-1253.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'దనరు బృందావనంబునఁ ' : 10.1-1355.1-తే. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'దనరు భక్తిని మృచ్ఛ' : 4-254.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'దనరు మృదుహంసతూలికా' : 10.2-978.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'దనుజనాయక సేనావితాన' : 3-129.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'దనుజ భుజగ యక్ష దైత' : 7-245-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'దనుజలోకనాథు దయిత వ' : 8-600-ఆ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'దనుజవీరు లేయు దారు' : 6-274-ఆ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'దనుజహరణుఁ డంబుధార ' : 8-418-ఆ. : అష్టమ : 9దక్షసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'దనుజానీక మనేక వారమ' : 3-101-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'దనుజారి లీలావతారంబ' : 7-240-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'దనుజుఁ జంపినవార లీ' : 4-365.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'దనుజుఁడు దన వెనువె' : 10.2-1249-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'దనుజుఁడు మ్రింగినఁ' : 10.1-447-క. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'దనుజుల గర్వరేఖయును' : 6-276-చ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'దనుజేంద్ర యీతఁడు ధ' : 8-578-సీ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'దనుజేంద్రుఁడు వ్రే' : 10.2-19-క. : దశమ-ఉత్తర : శంబరోద్యగంబు
'దనుజేంద్రు కూఁతురు' : 9-514-సీ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'దపతి నాలిఁగఁ గైకొన' : 8-413.1-తే. : అష్టమ : 8సూర్యసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'దపసులెవ్వాని పాదంబ' : 1-45.1-తే. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'దప్పకుండంగ నడపుచుఁ' : 3-801.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'దమఘోషసుతుఁడు దద్వి' : 10.2-786-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'దమ పదాంబుజరేణు విత' : 10.2-1197.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'దమమును శౌచముఁ దపము' : 7-412-క. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'దయ నిటు సూడుమా నరక' : 10.2-204-చ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'దయయును సత్యమున్ వి' : 6-393-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దయ్య మెఱుంగున్ వార' : 9-401-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'దరళతర ధూతకేతుపతాక ' : 3-808.1-తే. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'దరహాసామృత పూరితాస్' : 2-237-మ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'దరులఁ గుసుమ చయము ద' : 10.1-717.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'దర్పమునఁ బొంగి రుచ' : 10.2-319-తే. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'దర్పించి చేసి పురమ' : 10.1-1614-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'దర్పించి యాదవులు త' : 11-19-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'దర్పిత తారాధిప పరి' : 10.1-1299-క. : దశమ-పూర్వ : చంద్రోదయ వర్ణన
'దలఁచి విజ్ఞానతత్త్' : 3-173.1-తే. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'దల్లిమీఁద గలుగు తా' : 6-314.1-ఆ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'దళ దరవింద సుందర పత' : 3-922-సీ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'దళమైనఁ బుష్పమైనన' : 10.2-1010-క. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'దళిత ధమ్మిల్ల కుసు' : 8-303.1-తే. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'దళిత పాపుఁ డగుచు ద' : 8-121.1-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'దవయవోదార సుందర నవవ' : 3-879.1-తే. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'దవశిఖియుత తరుకోటర ' : 4-822-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'దవిలి భవదీయ గుణ సత' : 4-203.1-తే. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'దవిలి యా దేవదేవుని' : 2-104.1-తే. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'దవిలి శ్రౌషడ్వషట్స' : 2-228.1-తే. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'దశమమాసంబున వాని నధ' : 3-1005-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'దశరథసూనుండేసిన విశ' : 9-304-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'దశరథుఁడు మున్ను గై' : 9-265-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'దహనుఁ డాకసంబు దారల' : 10.1-280.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'దాఁటఁ గోరెడివారికి' : 1-56.1-తే. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'దాటి తత్ప్రవాహంబున' : 8-530-వ. : అష్టమ : వామనుని భిక్షాగమనము
'దానం జేసి యతండు సం' : 4-652-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'దానం జేసి విగత విష' : 5.1-99-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'దానములందు సమ్మద వి' : 10.2-220-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'దానవ త్రిపదభూతల మి' : 8-641-సీ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'దానవ దైత్య భుజంగమ ' : 7-242-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'దానవ దైత్యుల సంగతి' : 8-668-క. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'దానవునిఁ జంపి యంత ' : 7-318-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'దానవుని దేహజం బగు ' : 10.1-1424-క. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'దానవు లమృతము ద్రావ' : 8-326-క. : అష్టమ : రాహువు వృత్తాంతము
'దానవులైన నేమి? మఱ' : 10.2-155-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'దానివలనను మేఢ్రంబు' : 3-899-తే. : తృతీయ : విరాట్పురుష ప్రకారంబు
'దాని సంసర్గ గుణముల' : 6-233-తే. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'దాపసాభీష్టకరు భస్మ' : 4-138.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'దామోదరపదభక్తిం గామ' : 1-495-క. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'దామోదర రాముల కు ద్' : 10.1-1270-క. : దశమ-పూర్వ : సుదాముని మాలలు గైకొనుట
'దామోదరానుమోదితులయి' : 10.2-827-వ. : దశమ-ఉత్తర : సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
'దామోదరుండు సుదర్శన' : 4-443-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'దార కలహించు నుందుర' : 9-599.1-తే. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'దారలయందుఁ బుత్త్ర ' : 11-96-ఉ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'దారిత శాత్రవ భవను ' : 10.1-1633-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'దారుకుఁడు గనియె నం' : 11-119-క. : ఏకాదశ : శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
'దారుణ పాశబంధన విధా' : 6-142-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'దారుణ మోహాంధకార పూ' : 6-146-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'దారుణ లాంగూలదండ దం' : 10.1-230-సీ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'దారువులఁ వెలుంగు ద' : 7-51.1-ఆ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'దాలు జిహ్వాదికంబు ' : 2-268.1-తే. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'దాసజనకోటి కతిసౌఖ్య' : 3-437.1-తే. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'దాసలోక మనోరథదాయకము' : 3-929.1-తే. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'దాసీపుత్రుని మీరలు' : 3-35-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'దాసీభర్త నజామిళ భూ' : 6-74-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'దిక్కులకావిరి వాసె' : 8-509-క. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'దిక్కుల రాజుల నెల్' : 1-362-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'దిక్కులు కాలముతో న' : 7-265-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'దిక్కులు గెలిచితి ' : 7-261-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'దిటచెడి లోఁబడె దైత' : 3-698-క. : తృతీయ : హిరణ్యాక్ష వధ
'దితికొడుకు తపము వే' : 7-75-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'దితి జఠరంబు నందుఁ ' : 3-611-చ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'దితిజాధీశుని నీ గత' : 3-420-మ. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'దితిజుఁడు దన బల మప' : 3-684-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'దితిజుఁడు రోషోద్ధత' : 3-688-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'దితి దన విభువాక్యం' : 3-696-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'దితిపుత్రుండు జగత్' : 7-99-మ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'దితి యీగతిఁ గామవిమ' : 3-458-క. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'దితియును నిషిద్ధకర' : 3-472-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'దితి సంతాన వినాశ స' : 4-181-మ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'దినదినమును ధర్మంబు' : 12-9-క. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'దినము లంతంతకు దీర్' : 10.1-717-సీ. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'దిరుగునెడ సర్వ దిక' : 4-460.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'దివిజగణశరణ్యా దీపి' : 3-1054-మా. : తృతీయ : పూర్ణి
'దివిజరిపువిదారీ దే' : 8-744-మా. : అష్టమ : పూర్ణి
'దివిజ వనితలఁ బోలెడ' : 10.2-1023-తే. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'దివిజాధీశుగుఱించి ' : 3-113-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'దివిజాధీశ్వరు లిచ్' : 10.2-50-మ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకమణి పొందుట
'దివిజానీకవిరోధి మ్' : 7-85-మ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'దివిజారి యెదురఁ దగ' : 3-633-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'దివిజులకోర్కెఁ దీర' : 3-92-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'దివిజేంద్రప్రీతిగ ' : 2-183-క. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'దివి నింద్రాదులు స' : 3-700-మ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్ష వధ
'దివిరి దేదీప్యమానమ' : 6-522.1-తే. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'దివ్యమగు వాసుదేవా ' : 3-892-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'దివ్యమణిస్తంభదీప్త' : 3-808-సీ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'దివ్య మరకతరత్న సంద' : 3-934-తే. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'దివ్యు లర్థింప నా ' : 2-142.1-తే. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'దివ్యులు వెఱఁగందఁగ' : 4-413-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'దిష్టుని కొడుకు నా' : 9-44-వ. : నవమ : మరుత్తుని చరిత్ర
'దీకొని నీకు నేఁ డి' : 6-395-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దీక్షితుండై ధరిత్ర' : 5.1-7-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'దీనవదనుఁ డగుచు దేహ' : 3-999-ఆ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'దీన శుభము లేదు దివ' : 7-214.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'దీనికిఁ జింతఁ దక్క' : 3-588-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'దీనికిం బెక్కైనది ' : 11-58-వ. : ఏకాదశ : పిప్పలాయన భాషణ
'దీని కొక్క యితిహాస' : 3-1007-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'దీని విడుచుట దగ వన' : 9-590.1-తే. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'దీనుల కుయ్యాలింపను' : 8-133-క. : అష్టమ : లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
'దీనులము గాక యుష్మద' : 7-396-క. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'దీపించు కేదార తీర్' : 10.2-1242-సీ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'దీపింపఁ గాలస్వరూపు' : 3-362-సీ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'దీప్త జఠరాగ్నిగతి ' : 3-877.1-తే. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'దీ ప్రపంచ మెల్ల ని' : 10.1-1180.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : నారదుడు కృష్ణుని దర్శించుట
'దుందుభులు మొరసె గా' : 10.1-175-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'దుఃఖభరమున మాటలు దొ' : 10.1-986.1-తే. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'దుఃఖింపం బనిలేదు ప' : 10.1-1578-శా. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని విడుచుట
'దునిసిపడిన దీర్ఘ ద' : 7-41.1-ఆ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'దురదురఁ బరువిడి బి' : 10.2-161-క. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'దురమునఁ గైదువు వదల' : 6-413-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దురితదూరులు నిత్యమ' : 10.2-1079.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'దురితముఁ దలపరు గాన' : 9-310-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'దురిత వినాశక పదపం ' : 4-716-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'దురితస్వరూప పాట చ్' : 3-778-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'దుర్గమంబు లయిన స్వ' : 6-335-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దుర్గమ మగు బిలమున ' : 10.2-72-క. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'దుర్జనభంజను శౌర్యో' : 10.2-710-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'దుర్ణయుని దైత్యుఁ ' : 7-322-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'దుర్భర దానవ శంఖా వ' : 8-450-క. : అష్టమ : దుర్భర దానవ ప్రతాపము
'దుర్భరబాణానలమున గర' : 1-180-క. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'దుర్మానవహరు నద్భుత' : 10.2-855-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'దుర్వాసుఁ డొకనాడు ' : 1-365-సీ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'దుర్వాసు శాపవశమున ' : 8-148-క. : అష్టమ : సురలు బ్రహ్మ శరణు జొచ్చుట
'దుష్టచిత్తుండు బ్ర' : 4-101.1-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'దుష్టజననిగ్రహంబును' : 1-425-క. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'దుష్టజన నిగ్రహంబున' : 9-723-క. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'దుష్టజన నిగ్రహంబున' : 11-81-క. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'దుష్టనిగ్రహ శిష్టస' : 11-12.1-తే. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'దుష్టశిక్షణంబు దుర' : 10.2-1035-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'దుష్యంతుండు వచ్చు ' : 9-602-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'దుస్తరంబులైన నీలవే' : 1-123-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'దూటుదురు గ్రుక్క గ' : 10.1-289.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'దూడలు గుడువవు చన్న' : 1-341-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'దూరంబునఁ దాలతరు స్' : 10.1-612-క. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'దూరమున నాడు బాలుఁడ' : 6-72-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'దూర్వాంకురంబుల దూర' : 4-254-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'దెప్పర మగు కాలముచే' : 1-400-క. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'దెలిసి మిక్కిలి తమ' : 6-270.1-తే. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'దెలిసి వర్ణింప బ్ర' : 5.2-93.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'దెల్ల దమ్మివిరులఁ ' : 6-332.1-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దేవకీదేవికడుపులోఁ ' : 10.1-62-తే. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'దేవకీసుతు కోర్కి త' : 10.1-1692-సీ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'దేవ కొందఱు సూక్ష్మ' : 10.2-1214-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'దేవగణాళి కెల్లఁ పర' : 3-570-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'దేవగురు వృద్ధధాత్ర' : 10.2-771.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'దేవ జగన్నాథ దేవేంద' : 10.2-320-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'దేవ జగన్మయ దేవేశ జ' : 8-385-సీ. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'దేవజనావళి కుపహతిఁ ' : 3-583-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'దేవ జితం జితంతే పర' : 3-423-సీ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'దేవత లందఱు నన్నునె' : 10.1-911-క. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'దేవతలకు ఋషులకుఁ బి' : 1-405-క. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'దేవతలమైన మే మిట్టి' : 6-330-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'దేవత లిట్లనిరి.' : 4-198-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'దేవదానవులును దివ్య' : 5.2-29-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'దేవ దుర్జనులకు భావ' : 3-546-సీ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'దేవదేవాఖిలదేవేశ భూ' : 7-381-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'దేవదేవుఁ డఖిల భావజ' : 10.2-1032-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'దేవదేవుండు హరి బలద' : 9-73.1-తే. : నవమ : రైవతుని వృత్తాంతము
'దేవదేవుని చింతించు' : 7-169.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'దేవ మదీయ వాంఛితము ' : 10.2-317-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'దేవమయుడు చక్రి దేవ' : 10.1-52.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : మథురకు నారదుడు వచ్చుట
'దేవ మీ కెఱిఁగింపఁగ' : 10.2-901-తే. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'దేవమునీంద్ర నీ దివ' : 11-68-సీ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'దేవయాని యిట్లనియె.' : 9-516-వ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'దేవర్షి పితృ ఋణంబు' : 10.2-1125-క. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'దేవ శబ్దాది విషయ స' : 3-756-వ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట/