పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 32)త

ఠ. డ - ⇐ - || - ద - దేవ⇒

'తండ్రిం జూడము తల్ల' : 10.1-1404-శా. : దశమ-పూర్వ : నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
'తండ్రి క్రియ రామచం' : 9-336-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'తండ్రి తొడ నెక్కు ' : 4-219.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'తండ్రి నీవు సర్పదష' : 10.1-659.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'తండ్రి పడిన నతని త' : 9-459-ఆ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'తండ్రి సచ్చినమీఁద ' : 1-303-మత్త. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'తండ్రీ మీకు దినేశవ' : 9-245-శా. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'తండ్రుల కెల్లఁ దండ' : 1-253-ఉ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'తంతువులందుఁ జేలము ' : 10.1-622-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'తగఁ గూడి యాడి మనము' : 10.1-1100-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'తగఁ బయస్సున నగ్నిహ' : 3-451.1-తే. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'తగదని యెఱుఁగవు మమ్' : 10.2-234-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'తగ నహంకారమూలతత్త్వ' : 3-331-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'తగ నిజాశ్రమభూములఁ ' : 4-53.1-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'తగవు ధర్మముఁ జూడనొ' : 10.1-1080-త. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో సంభాషించుట
'తగవే? ధర్మమె? శీలమ' : 9-63-మ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'తగవేది దక్షుఁ డా స' : 4-121-క. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'తగిలి మానుష పైతృక ' : 8-689-తే. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'తగు నీ చక్రి విదర్' : 10.1-1740-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'తగునే మాధవ యిట్టి ' : 10.1-868-మ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'తగులరె మగలను మగువల' : 10.1-1483-క. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'తగు శంఖ చక్ర గదా ధ' : 6-332-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'తగు సుమహైశ్వర్యోదయ' : 4-407-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'తజ్జనని లోఁగిటం గల' : 10.1-385-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'తడ లేని నడపు వడి గ' : 8-259-క. : అష్టమ : ఐరావత ఆవిర్భావము
'తడ వాడిరి బలకృష్ణు' : 10.1-290-క. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'తతమత్తద్విపయాన యై ' : 8-654-మ. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'తత్కాలంబున.' : 8-608-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'తత్‌క్షణంబ పర్వతాక' : 10.2-919-వ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'తత్తఱమున బలభద్రుఁడ' : 10.1-616-క. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'తత్త్వబోధంబుకొఱకున' : 3-859.1-తే. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'తత్ప్రకాశ కృత్ప్రధ' : 5.2-46-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'తత్ప్రకాశకృత్ప్రధా' : 5.2-41-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'తత్సమయంబున.' : 8-627-వ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'తత్సమయంబున.' : 8-631-వ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'తత్సమయంబునఁ దల్లుల' : 9-330-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'తత్సమయంబునం బౌరసుం' : 1-236-వ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'తదనంతరంబ' : 8-214-వ. : అష్టమ : సముద్రమథన వర్ణన
'తదనంతరంబ' : 8-248-వ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'తదనంతరంబ' : 8-294-వ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'తదనంతరంబ' : 8-711-వ. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'తదనంతరంబ.' : 8-15-వ. : అష్టమ : 2స్వారోచిషమనువు చరిత్ర
'తదనంతరంబ.' : 10.1-65-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'తదనంతరంబ.' : 10.1-74-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'తదనంతరంబ.' : 8-140-వ. : అష్టమ : 5రైవతమనువు చరిత్ర
'తదనంతరంబ.' : 10.1-183-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'తదనంతరంబ.' : 8-193-వ. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'తదనంతరంబ.' : 8-276-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'తదనంతరంబ.' : 8-511-వ. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'తదనంతరంబ.' : 10.1-1203-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బలకృష్ణుల గనుట
'తదనంతరంబ.' : 10.1-1309-వ. : దశమ-పూర్వ : సూర్యోదయ వర్ణన
'తదనంతరంబ.' : 10.1-1681-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
'తదనంతరంబ కృష్ణుం డ' : 10.1-1501-వ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'తదనంతరంబ తొల్లి కం' : 10.1-1401-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
'తదనంతరంబ పురప్రవేశ' : 10.2-310-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'తదనంతరంబ ప్రచేతసుల' : 4-938-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'తదనంతరంబ బ్రహ్మాది' : 9-650-వ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'తదనంతరంబ ముఖారవింద' : 8-99-వ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'తదనంతరంబ యష్టోత్తర' : 1-262-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'తదనంతరంబ శోభనపదార్' : 10.2-694-వ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'తదనంతరంబ హరి దన హృ' : 3-149-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'తదనంతరంబునం జతురాన' : 8-502-వ. : అష్టమ : గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట
'తదవసరంబున సురలు కు' : 10.1-485-వ. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'తదీయ చిహ్నంబులు పా' : 4-525-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'తద్గుణధ్యాన తన్మూర' : 3-996.1-తే. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'తనకంటె నితర మొక టె' : 4-389-క. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'తనకడుపున నొక యిరువ' : 8-496-క. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'తన కన్యములు లేక తన' : 10.1-544-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'తన కలిమి నెవ్వఁడేన' : 5.2-146-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'తన కుంభముల పూర్ణతక' : 8-40-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'తనకున్ భృత్యుఁడు వ' : 1-224-మ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'తన కులధర్మమున్ విడ' : 1-100-చ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'తనకు సదృశులైన తనయు' : 9-152-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'తన కూఁతులు సూడఁగ న' : 4-114-క. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'తన చుట్టంబులఁ జంపె' : 8-373-మ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'తనచుట్టున్ సురసంఘమ' : 8-242-మ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'తన చెలికాఁడగు కుంత' : 9-716-క. : నవమ : వసుదేవుని వంశము
'తన చేతి వల్లకీతంత్' : 1-86-సీ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'తన జఠరములోపలఁ దాఁ ' : 3-274-క. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'తన జన్మ కర్మములనుం' : 5.2-57-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'తన తండ్రి గేహమునకు' : 10.1-1694-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'తన తనూజుప్రోలు దను' : 8-461-సీ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'తన తల్లి కడుపులోపల' : 1-297-క. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'తన తూపులన్నియుఁ దర' : 8-336-సీ. : అష్టమ : బలి ప్రతాపము
'తన తొంటి కర్మరాశిక' : 10.1-30-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'తన తోడినీడ కైవడి న' : 9-90-క. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'తన దగు రూప మింతయు ' : 6-490-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'తనదు రెండు పుట్టంబ' : 9-342.1-తే. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'తనదు లోకంబు చూపంగఁ' : 5.1-91.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'తనదు విభూతులై తనరి' : 5.2-74-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'తనదేహంబునకై యనేకమృ' : 1-203-మ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'తన ధర్మపత్నివలనను ' : 3-455-క. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'తన పాదకమలతీర్థం బు' : 10.2-607-క. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'తన పాదములకు భక్తిన' : 4-545-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'తనపుట్టిల్లిదె పొమ' : 8-630-మ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'తన పుత్ర మిత్ర ముఖ' : 10.1-205-క. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'తన పుత్రులుఁ దన పౌ' : 4-826-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'తన పురికి రామకృష్ణ' : 10.1-1301-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
'తన పురోభాగమందు నిల' : 4-278.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'తన మనంబునఁ దచ్చరిత' : 2-117.1-తే. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'తన మనమున నే దుఃఖము' : 4-656-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'తన మనసు కొలఁది నప్' : 5.1-140-క. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'తనమాయ లేక పరునకు ఘ' : 9-726-క. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'తన మాయాబలంబునఁ గ్ర' : 10.2-905-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'తనమీఁది బిరుదాంకిత' : 10.2-499-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'తన మృదుతల్పమందు వన' : 10.2-987-చ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'తన యందు నఖిల భూతము' : 7-115-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'తనయా గోపకు లొక్క ర' : 2-180-మ. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'తన యింటికి వచ్చిన ' : 5.2-160-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'తన యీడు గోపబాలురు ' : 10.1-300-క. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'తనయుఁ డని నొడువఁ ద' : 10.2-37-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'తనయుఁడు గాఁడు శాత్' : 7-153-చ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'తనయులతోడ నే దహ్యమా' : 1-189-సీ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'తనయులార వినుఁడు ధర' : 5.1-67-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'తనర సత్రాయణునకు వి' : 8-428-తే. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'తనరారు నవరత్న తాటం' : 4-58-సీ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'తనరిన పల్లవ రుచిరా' : 10.2-1043-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'తనరిన మోక్షము నొంద' : 3-864-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'తనరుదు రప్పుణ్యాత్' : 3-882-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'తన రూ పొకమా ఱైనను ' : 10.1-484-క. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'తనలో నిన్ని జగంబుల' : 9-227-మ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'తనవా రందఱు మ్రగ్గి' : 9-296-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'తనవారిఁ జంపఁజాలక వ' : 1-222-క. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'తనవారెల్లఁ బ్రసేను' : 10.2-60-మ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితుని నిందారోపణ
'తన విభుపాదములకు వం' : 10.2-1275-క. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'తన విభురాక ముందటఁ ' : 10.2-1025-సీ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'తనవెంటన్ సిరి లచ్చ' : 8-98-మ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'తన వేంచేయు పదంబుఁ ' : 8-100-మ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'తన సతియుఁ దాను గూర' : 6-63-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'తన సవతి మొఱఁగి పెన' : 9-708-క. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'తన సుతుని రాక చెప్' : 4-305-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'తన సుతులకు గాంధారీ' : 10.2-1052-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'తన సృష్టి వృద్ధిలే' : 3-740-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'తన సేవకులలోనఁ దడఁబ' : 6-333-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'తన సేవారతిచింత గాన' : 1-184-మ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'తనుఁ గూర్చి యివ్వి' : 10.1-661-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'తనుఁబాసి యొక్కింత ' : 10.1-1482-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'తను నట్లుపేక్ష చేస' : 4-222-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'తనుమధ్యా యిది యేల ' : 9-413-మ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'తను మున్నంగజకేళిఁ ' : 10.1-1488-మ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జగృహంబున కేగుట
'తను మున్నాడిన మాటయ' : 9-30-మ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'తనువునఁబుట్టినట్టి' : 3-555-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'తనువున నంటిన ధరణీప' : 10.1-297-సీ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'తనువు మనువు విడిచి' : 9-121-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'తనుహృద్భాషల సఖ్యము' : 7-167-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'తన్నిన తన్నునం బడక' : 10.1-1173-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'తన్నిన లేచి నీల్గి' : 10.1-1639-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'తన్నిమిత్తమునను వా' : 10.2-1154.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'తన్నిష్ఠాగతి లేనివ' : 6-231-శా. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'తన్నుఁ బొడగని సభ్య' : 4-40-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'తన్నుం జంపెద నంచు ' : 1-146-శా. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'తన్ను నిశాచరుల్ పొ' : 7-193-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'తన్ను నెవ్వరైనఁ దల' : 10.1-364.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'తన్నొక యింతగైకొనరు' : 10.1-910-ఉ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'తప మనఁగ మత్స్వరూపమ' : 2-244-క. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'తపము చాలు నింకఁ దగ' : 6-223-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'తపము జేయువాఁడు తత్' : 9-188-ఆ. : నవమ : మాంధాత కథ
'తపమున బ్రహ్మచర్యము' : 6-50-చ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'తపమున్ వంశముఁ దేజమ' : 7-350-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'తపములఁ జేసియైన మఱి' : 2-62-చ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'తపముల్ సేసిననో మనో' : 2-64-మ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'తపస్వివాక్యంబులు ద' : 10.1-407-ఉపేం. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'తప్పక యర్భకావళికిఁ' : 6-200-ఉ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'తప్పితివో యిచ్చెదన' : 1-356-క. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'తప్పులు లేవు మావలన' : 7-176-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'తప్పు లోఁగొని చక్ర' : 9-143-మత్త. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'తప్పుసైరింపు నే యమ' : 5.1-147.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'తమకుం గాలము మంచిదై' : 10.1-1762-మ. : దశమ-పూర్వ : రాజలోక పలాయనంబు
'తమగమున కెగురు యదు ' : 10.1-1376-క. : దశమ-పూర్వ : కంస వధ
'తమతమ ధర్మముఁ దప్పక' : 10.1-410-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'తమతమ పోయివచ్చిన వి' : 10.2-713-చ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'తమ పలికిన భాషణములు' : 3-591-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'తమముం బాసిన రోహిణీ' : 8-115-మ. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'తమలోఁ బుట్టు నవిద్' : 8-724-మ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'తము ధూర్జటి సైనికు' : 4-125-క. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'తమ్మివిరి మీఁద వ్ర' : 6-94-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'తరణంబులు భవజలధికి ' : 11-15-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'తరణిం బోలెఁ జరింపక' : 3-775-మ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'తరణి సుధాకర కిరణ స' : 3-750-సీ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'తరమిడి ప్రేమోద్గతమ' : 4-748-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'తరమిడి యచ్చర లాడిర' : 4-659-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'తరలలోచన నీవు సంతాన' : 3-460-తే. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'తరల విచిత్రక స్థగి' : 10.2-669-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'తరలాక్షులార మద్భక్' : 10.2-1071-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'తరళతరంగవీచి సముదంచ' : 3-793-చ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'తరళాక్షి పతి యగు ధ' : 4-751-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'తరళాక్షి విను మచేత' : 3-966-సీ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'తరిగాండ్రలోన నొకఁడ' : 8-205-క. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'తరుణిం జంపుటయో బకు' : 10.1-1545-మ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'తరుణికి మంగళస్నానం' : 8-269-సీ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'తరుణి దన ప్రాణవల్ల' : 7-417-క. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'తరుణియుఁ దానుఁ బుత' : 10.2-1194-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'తరుణి యొకతె పెరుగు' : 10.1-326-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'తరుణి సుతారలోచన యు' : 4-755-చ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'తరుణీకుచ కుంకుమ యు' : 10.1-1018-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'తరుణీ పుత్ర ధనాదుల' : 10.1-1657-క. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'తరుణీ యాదవరాజు గాఁ' : 1-238-మ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'తరుణీ యొక్క ముహూర్' : 3-461-మ. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'తరుణీ సంచిత ధర్మా ' : 3-818-క. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'తరుణుఁడగు శీతకిరణు' : 10.1-1291-క. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'తరుణుండు దీర్ఘ దోర' : 8-293-సీ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'తరుణులు గోపకు లందఱ' : 10.1-1025-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'తరుణులు బెక్కం డ్ర' : 10.2-221-క. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'తరుణుల్ గొందఱు మూల' : 10.1-969-మ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'తరు మృగ ఖగ గో గణము' : 10.1-999-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'తరువు విడువు మనుచు' : 10.2-217.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : పారిజా తాపహరణంబు
'తర్షంబుల నరసింహుని' : 7-302-క. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'తఱిమి మురాంతకాత్మజ' : 10.2-415-చ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'తఱిమి హలి హలము విస' : 10.1-1567-క. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'తలఁకెను గొబ్బునఁ జ' : 10.1-774-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'తలఁగవు కొండలకైననుమ' : 8-28-క. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'తలఁగినదానం దల మనఁ ' : 10.1-319-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'తలఁగి పోవు నట్టి త' : 10.1-1065.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'తలఁపఁగ నా క్రింద మ' : 5.2-118-క. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'తలఁపఁగ నెవ్వని మాయ' : 9-727-క. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'తలఁపఁ జతుష్పదు లధి' : 3-967-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'తలఁపఁ బ్రాణేంద్రియ' : 8-226-సీ. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'తలఁప నొక్కింత వస్త' : 8-386.1-తే. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'తలఁప బ్రాహ్మణు లుత' : 3-969-సీ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'తలఁప రసాతలాంతరగతక్' : 3-433-చ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'తలఁపుఁ జేయునంతఁ దల' : 10.1-653.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'తలఁపుము మత్ప్రీతిక' : 3-330-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'తలఁపుల్ చిచ్చులు మ' : 9-417-మ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'తలకొని నాకుఁ దాను ' : 4-782-చ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'తలకొని నీ యొనర్చు ' : 3-317-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'తలకొని పంచభూతప్రవర' : 3-309-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'తలకొని యమ్మహాత్మకు' : 2-109-చ. : ద్వితీయ : పరమాత్ముని లీలలు
'తలకొని సైనికుల్‌ గ' : 10.2-849-చ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'తల క్రిందై వట్రువ ' : 5.2-96-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'తల చెడి పాఱక బాహా ' : 10.2-895-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'తలపోయఁగ నప్రాకృత బ' : 3-852-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'తలపోయఁగ భువి మాయా ' : 4-341-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'తలపోయ నవిదిత తత్త్' : 4-161-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'తలపోయ బ్రహ్మవిద్యా' : 4-458-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'తల మనక భీష్మనందనుఁ' : 10.1-1772-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'తల లెత్తి మెల్లనఁ ' : 10.1-291-సీ. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'తల్పమునఁ బవ్వళించి' : 3-272.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'తల్లిఁ దండ్రి నైనఁ' : 10.1-55-ఆ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల చెరసాల
'తల్లి కడుపులోన ధగ్' : 1-482-ఆ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'తల్లిచచ్చిన హరిణపో' : 5.1-110-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'తల్లి చరువు నీవు ద' : 9-425-ఆ. : నవమ : జమదగ్ని వృత్తాంతము
'తల్లి తండ్రితోడ దా' : 5.1-124-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'తల్లిదండ్రులకును ధ' : 5.2-141-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'తల్లిదండ్రులు నన్న' : 8-646-సీ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'తల్లి ధరిత్రిపై నొ' : 1-120-ఉ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'తల్లి నీ కేల సంతాప' : 10.2-1057-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కుంతీదేవి దుఃఖంబు
'తల్లి నీ యుదరంబులో' : 10.1-103-మత్త. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'తల్లిన్ భ్రాతల నెల' : 9-472-శా. : నవమ : పరశురాముని కథ
'తల్లులకెల్ల మ్రొక్' : 9-329-ఉ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'తల్లుల చన్నుఁబాలు ' : 10.1-789-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'తవిలి గుణుల చేతఁ ద' : 6-214-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'తవిలి పదార్థభేదగ్ర' :