పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 31)ఠ.డ

ఛ, జ - జ్వరి⇐ - || - త - ⇒

'ఠవణించు శింజినీ టం' : 6-369-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'డంతకన్నను భర్గుఁ డ' : 5.1-74.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'డఖిలబోధకుఁ డతనికి ' : 9-209.1-తే. : నవమ : సగరుని కథ
'డట్టి దేవునిఁద్రిప' : 3-467.1-తే. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'డవతరించెను విభుఁ డ' : 8-14.1-ఆ. : అష్టమ : 2స్వారోచిషమనువు చరిత్ర
'డాదిమధ్యాంతశూన్యుం' : 2-277.1-తే. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'డాయంజనఁ బురజనము లు' : 3-796-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'డాయంజని.' : 3-516-వ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'డింభక సర్వస్థలముల ' : 7-279-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'డింభకుల ననర్గళ వి ' : 7-22-క. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'డెందంబు పుత్రు వలన' : 6-121-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'డెట్టివానికి సంతుష' : 4-569.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'డై తనర్చిన పుండరీక' : 10.2-1279.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'డై వెలుంగువాని కచ్' : 8-81.1-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'డోలాయిత మానసులై జ' : 10.2-73-క. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు/