పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 30)ఛ, జ - జ్వరి

చ - ⇐ - || - ఠ. డ - ⇒

'ఛందములు ధాతువులు ధ' : 8-224.1-తే. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'జంఘాలత్వముతో నగోపర' : 10.1-1375-శా. : దశమ-పూర్వ : కంస వధ
'జండ మధ్యాహ్న మార్త' : 6-318.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'జంతుజాలములకు శ్రద్' : 5.2-131-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'జంభవైరి కిరీటంబు శ' : 4-442.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'జంభారిపంపునను మీ ర' : 11-67-క. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'జగతి నిటమీఁదఁ బుట్' : 9-680-క. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'జగతిన్ నిర్గతకంటకం' : 10.1-1643-మ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'జగతిన్ వైరి మొఱంగి' : 8-350-మ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'జగతిపై బహుతీర్థ సద' : 10.2-1229-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'జగతి బ్రహ్మస్వరూపమ' : 5.1-145.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'జగతిలో మేరు వాదిగఁ' : 5.2-35-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'జగతీజంబులశాఖ లెక్క' : 10.1-791-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'జగతీనాథు రథంబుపజ్జ' : 9-231-మ. : నవమ : గంగాప్రవాహ వర్ణన
'జగతీశ త్రికాలములను' : 8-429-క. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'జగతీశ యేమిచెప్పుదు' : 10.1-1572-క. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'జగతీశ విన వయ్య శతధ' : 10.2-84-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
'జగతీశ వినుము క్రౌం' : 5.2-67-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'జగతీసురేశ్వర సంతోష' : 10.1-1701-సీ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'జగదధినాథుఁడైన హరిస' : 1-70-చ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'జగదధీశ్వరునకుఁ జ న' : 10.1-350-ఆ. : దశమ-పూర్వ : నంద యశోదల పూర్వజన్మ
'జగదవనవిహారీ శత్రుల' : 12-53-మా. : ద్వాదశ : పూర్ణి
'జగదవనవిహారీ శత్రుల' : 9-735-మా. : నవమ : పూర్ణి
'జగదాత్మకుఁడగు శంభు' : 8-404-క. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'జగదీశ దేవ యుష్మత్ప' : 4-555-సీ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'జగదీశ యోగీశ సర్వభూ' : 10.1-1180-సీ. : దశమ-పూర్వ : నారదుడు కృష్ణుని దర్శించుట
'జగదీశ్వర నీ యడిదము' : 1-436-క. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'జగదుత్పాదనబుద్ధి బ' : 2-67-మ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'జగదేకనాథు గుణములు ' : 11-36-క. : ఏకాదశ : విదేహ హర్షభ సంభాషణ
'జగముభర్తవు గురుడవు' : 10.1-939.1-తే. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'జగము రక్షింప జీవుల' : 12-35-తే. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'జగములకు నెల్ల యోని' : 4-145-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'జగముల తండ్రియై తనర' : 8-286-చ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'జగము లెల్ల దాఁటి చ' : 8-628-ఆ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'జడగతులును బలుపిఱుద' : 10.1-186-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'జడనుపడి యెఱుక చెడి' : 10.1-348-క. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'జడుని తెఱగున నంధున' : 9-40.1-తే. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'జడులై నాకముఁ గోలుప' : 8-690-మ. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'జతురగతిఁ గ్రింద వర' : 2-136.1-తే. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'జనక గురుల నైనఁ జంప' : 7-446-ఆ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'జనకసుతా మనో విమల స' : 3-1052-చ. : తృతీయ : పూర్ణి
'జనకసుతాహృచ్చోరా జన' : 9-734-క. : నవమ : పూర్ణి
'జనకసుతాహృచ్చోరా జన' : 12-52-క. : ద్వాదశ : పూర్ణి
'జనకుఁడు పనిచిన మేల' : 9-266-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'జనకుఁడు ముక్తి కేఁ' : 9-160-చ. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'జనకుం జంపిన వైరముం' : 9-479-మ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'జనకుం డవమానించుట య' : 4-85-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'జనకుం డాంగిరసుండు ' : 5.1-121-మ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'జనకుం డిట్లు విరక్' : 5.1-25-మ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'జనకుం డెవ్వడు? జాత' : 8-475-మ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'జనకుని గృహమున జన్మ' : 9-731-సీ. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'జనకుని మఖమున కర్థి' : 4-62-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'జనకుని యాశీర్వచనము' : 4-309-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'జనకులు మ్రగ్గినచోట' : 9-217-క. : నవమ : సగరుని కథ
'జననం బందిన నాచే నన' : 3-296-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'జననం బందిన నీలలోహి' : 3-368-మ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'జననం బందుట మొదలుగ ' : 10.2-1065-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'జననంబందుటలేని యీశ్' : 3-72-మ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'జనన మందిన వారలఁ జం' : 10.2-443.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'జననము నైశ్వర్యంబున' : 1-191-క. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'జననము లేక కర్మముల ' : 1-68-చ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'జననములేని నీవు భవస' : 3-152-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'జనన మొందెను దత్పద్' : 3-720.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'జననవృద్ధివినాశ హేత' : 3-305-త. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'జనన వృద్ధి విలయ సం' : 8-10.1-ఆ. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'జనన వృద్ధి విలయ సం' : 10.2-1139-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'జనన సంస్థితి సంహార' : 8-702.1-తే. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'జననస్థితిలయ దూరుని' : 8-162-క. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'జననస్థితివిలయంబుల ' : 3-303-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'జననాథచంద్ర యీ భూ జ' : 4-475-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'జననాథ దేవలశాప విము' : 8-121-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'జననాథ నీ మాట సత్యం' : 8-554-సీ. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'జననాథ మున్ను మోక్ష' : 5.1-113-సీ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'జననాథ యొకనాడు చన్న' : 10.1-280-సీ. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'జననాథ రాహువు జన్మక' : 5.2-101-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'జననాథ వినుము కోసలద' : 10.2-126-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'జననాథ విను విదురున' : 4-3-సీ. : చతుర్థ : స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
'జననాథ సంజ్ఞయు ఛాయయ' : 8-413-సీ. : అష్టమ : 8సూర్యసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'జననాయక ప్రజ లిర వొ' : 4-571-క. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'జననాయక యజ్ఞములం దన' : 4-526-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'జననాయక యింకఁ బురా ' : 10.2-1266-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'జననాయక యీ యర్థము ఘ' : 7-8-క. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'జననాయక విను సుగ్రీ' : 10.2-540-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'జనని సునీతిని మును' : 4-377-క. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'జననీజనకులఁ బాసియు ' : 7-47-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'జననీ జనకుల ననుజులఁ' : 10.2-491-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'జననీజనకుల మిమ్ముం ' : 10.1-1448-క. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'జననీజనకుల వృద్ధులఁ' : 10.1-1394-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'జననీ నీ భరమెల్ల డి' : 1-399-మ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'జననుత కృతయుగ సంఖ్య' : 3-349-సీ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'జననుత సత్త్వరజస్తమ' : 3-904-సీ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'జనపతి కరి యిడితివి' : 10.1-210-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ నందుల సంభాషణ
'జనపతి మునిఁ బొగడి ' : 4-633-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'జనపతులార మీ పలుకు ' : 10.2-755-చ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'జనపాల వీర్యవంతము ల' : 4-528-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'జనములు నిను సేవింప' : 11-14-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'జనములు నేర్చిన విద' : 10.1-1335-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'జనయిత్రి గర్భ మందు' : 3-998-క. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'జనయిత్రి విను మఱి ' : 3-877-సీ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'జనయిత్రి సత్యంబు శ' : 3-1006-సీ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'జనలోక నివాసకు ల ర్' : 3-357-క. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'జనలోకేశ్వర నిన్నుఁ' : 7-44-మ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'జనవంద్యన్ శ్రుతకీర' : 10.2-145-మ. : దశమ-ఉత్తర : భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
'జనవర ఋషభుని రాజ్యం' : 5.1-65-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని జన్మంబు
'జనవర పాండుభూపతనుజా' : 10.2-814-చ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'జనవరబంధమోక్షణముఁ జ' : 10.2-829-చ. : దశమ-ఉత్తర : సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
'జనవర భవదీయంబై జనను' : 4-539-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'జనవినుత భూమివలనను ' : 4-641-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'జనవినుతముగాఁ బెక్క' : 10.2-1322-క. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'జనవిభుండు దపసి సత్' : 8-739-ఆ. : అష్టమ : మత్యావతార కథా ఫలసృతి
'జనుఁ డజ్ఞానమునన్ భ' : 4-92-మ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'జనుల కిట్లు యోగసంచ' : 5.1-81-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'జనులకు దుష్పుత్రకు' : 4-406-సీ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'జనులకు ననురక్తుఁడవ' : 4-543-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'జనుల కెల్ల శుభము స' : 2-5-ఆ. : ద్వితీయ : శుకుని సంభాషణ
'జనులు దిక్పాలుర సం' : 7-357-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'జనులు రమియింపఁ దిర' : 10.1-287-క. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల నామకరణం
'జనులెల్ల నర్థ వాంఛ' : 5.1-72-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'జన్మకర్మములును జన్' : 10.1-1450.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'జన్మ మరణ ముఖ్య జాడ' : 6-232.1-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'జన్మ హేతు వైన జనకు' : 6-237-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'జన్యంబున దనుజుల దౌ' : 10.2-171-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'జపదానవ్రత హోమ సంయమ' : 10.1-1469-మ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'జపహోమాధ్యయనంబులు త' : 10.1-874-క. : దశమ-పూర్వ : విప్రుల విచారంబు
'జములఁ దగిలి పుణ్యత' : 10.2-1216.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'జయజయ హరి దేవ సకలజం' : 10.2-1204-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'జయము లపజయములు సంపద' : 8-354-ఆ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'జరగనీకుండు కొఱకునై' : 4-31.1-తే. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'జరణహతుల ధరణి సంచలి' : 10.1-1347.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'జరాసంధపుత్రుండయిన ' : 9-681-వ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'జరుగుచుండు నిట్లు ' : 5.1-149.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'జరుగు నయ్యవస్థావిశ' : 2-265.1-తే. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'జలఘటాదులందుఁ జంద్ర' : 10.1-31-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'జలచర మృగ భూసుర నర ' : 10.1-565-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'జలజగర్భ రుద్ర సనక ' : 10.1-1234.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'జలజనాభ దయాకటాక్షప్' : 2-263-తే. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'జలజనాభ సకల జగ దంతర' : 10.2-260-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'జలజనేత్ర ప్రణయ సంజ' : 4-786-ఆ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'జలజ బంధుని పెండ్లా' : 9-8.1-తే. : నవమ : వైవస్వతమనువు జన్మంబు
'జలజభవసుతుఁడు గనె న' : 10.2-626-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'జలజభవాది దేవ ముని ' : 5.2-165-చ. : పంచమ - ఉత్తర : పూర్ణి
'జలజలోచనుండు సత్యతప' : 8-424-ఆ. : అష్టమ : 12భద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'జలజలోచను కడకు నుత్' : 10.2-675-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'జలజాంకుశాది రేఖలు ' : 10.1-1200-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బృందావనం గనుట
'జలజాంతస్థిత కర్ణిక' : 10.1-495-మ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'జలజాక్ష యెట్టి విజ' : 3-311-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'జలజాక్షుండును రాము' : 10.1-726-మ. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'జలజాతప్రభవాదులున్ ' : 7-386-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'జలజాతాంకుశ చక్ర చా' : 3-55-మ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'జలజాతాక్షుఁడు శౌరి' : 1-244-మ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'జలజాతాక్షుఁడు సూడ ' : 1-259-ఉ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'జలజాతేక్షణుఁ దోడిత' : 10.1-1738-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'జలదశ్యాముఁ బ్రలంబబ' : 10.2-26-మ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'జలధర గభీర రవమున నళ' : 10.1-743-క. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'జలధరదేహు నాజానుచతు' : 10.1-112-సీ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'జలధిఁ గడవ చేయ శైలం' : 8-206-ఆ. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'జల నభో భూ తలంబుల స' : 2-274.1-తే. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'జలమధ్యంబుననుండి యక' : 2-226-వ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి ప్రధానకర్త
'జలమధ్యంబున లీనమొంద' : 3-406-మ. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'జలములలోపల నిమ్ముల ' : 3-206-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'జలములు చేరువ నున్న' : 10.1-1239-క. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'జలరాశి దాఁటఁ గోరెడ' : 1-52-క. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'జలరాశి నడుమ మునిగె' : 1-196-క. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'జలరుహగర్భుచేత మును' : 4-492-చ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'జలరుహనాభుఁ డార్చి ' : 10.2-405-చ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'జలరుహనాభుని కొఱకై ' : 8-738-క. : అష్టమ : ప్రళ యావసాన వర్ణన
'జలరుహపత్త్రనేత్రు ' : 10.2-1170-చ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'జలరుహలోచనాది యదుసత' : 10.2-1132-చ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'జలరుహలోచనుండు నిజస' : 10.2-920-చ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'జలరుహసంజాత సభా స్థ' : 10.2-1269-క. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'జవమును జలమును బలము' : 8-56-క. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'జవసత్వంబులు మేలె? ' : 10.1-1334-మ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'జహ్నుపుత్రుండు సుర' : 9-660.1-తే. : నవమ : బృహద్రథుని వృత్తాంతము
'జాంబవతేయు వార్త యద' : 10.2-571-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'జాడ నేతెంచు గోపాలజ' : 10.1-762.1-తే. : దశమ-పూర్వ : వర్షాగమ విహారంబు
'జాతియుఁ గాలముం గళయ' : 10.1-1495-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'జాతిరహితుఁ డయ్యుఁ ' : 10.1-544.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'జాతిసతులఁ బాయ నీతి' : 10.1-1015.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'జానుభాగముల హస్తముల' : 10.1-289-సీ. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'జాపిరము లేక యిప్పు' : 10.1-468-క. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'జాభిసర్గాభిముఖత నవ' : 3-293.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'జారుఁడని కాని కృష్' : 10.1-971-క. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'జారుఁడు జన్మావధియు' : 10.2-791-క. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'జాల ననుకంపసేయుట సమ' : 3-959.1-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'జాల నూహించి తత్పరి' : 2-225.1-తే. : ద్వితీయ : శ్రీహరి ప్రధానకర్త
'జాలిఁ బడ నేల? నా శ' : 1-420-క. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'జాలిఁ బడి పాఱు జలచ' : 10.2-5-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'జిక్కి చేష్టలు చేయ' : 6-414.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'జిత్త మెఱియంగఁ జెక' : 10.2-237.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'జిష్ణు నిశాటవిపాటన' : 10.1-579-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'జిహ్మత్వంబునఁ బాఱి' : 1-151-శా. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'జీవంబై పరమాత్మకుఁ ' : 3-210-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'జీవనంబు దనకు జీవనం' : 8-61-ఆ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'జీవనము చాలఁ గలిగియ' : 10.1-759-క. : దశమ-పూర్వ : వర్షర్తు వర్ణనము
'జీవన్ముక్తి లభించు' : 3-1041-క. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'జీవావలిఁ గల్పించుచ' : 3-329-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'జీవుఁ డవనిఁ గొంత జ' : 4-890.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'జీవుండు పరమాత్మాను' : 3-912-వ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'జీవుండు భగవత్కృపావ' : 2-266-సీ. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'జీవునకు దుర్భరక్లే' : 3-233.1-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'జీవేశ్వర తత్త్వజ్ఞ' : 3-910-వ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'జూచి వెఱగంది కుజను' : 10.1-636.1-తే. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'జూపు చుండియు దేహంబ' : 5.1-88.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'జృంభణశరపాతముచే శంభ' : 10.2-413-క. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'జేరె నందు మహేశుండు' : 9-16.1-తే. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'జేసి తా శిష్యభావంబ' : 4-42.1-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'జేసి రంతట మహితోగ్ర' : 4-409.1-తే. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'జొంపములు గొనియె వన' : 10.1-765-క. : దశమ-పూర్వ : శరదృతువర్ణనము
'జొచ్చి మీనంబులను మ' : 10.1-708.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'జోజో కమలదళేక్షణ జో' : 10.1-190-క. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'జ్ఞానఖలునిలోని శార' : 10.1-77-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'జ్ఞానమున నుద్ధవుఁడ' : 11-90-క. : ఏకాదశ : ప్రభాసంకు బంపుట
'జ్ఞానవిహీనులైన నర' : 11-53-ఉ. : ఏకాదశ : అంతరిక్షు సంభాషణ
'జ్ఞానాజ్ఞానంబు లంద' : 11-43-వ. : ఏకాదశ : కవి సంభాషణ
'జ్ఞానులచే మౌనులచే ' : 10.1-390-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'జ్యావల్లీధ్వని గర్' : 10.2-182-శా. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'జ్యోతిశ్శాస్త్రుల ' : 10.1-285-శా. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'జ్యోతుల ముంటం బొడి' : 9-52-క. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'జ్వరితార్తుం డగు ర' : 5.1-157-మ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు/