పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 29)చ

ఘ - ⇐ - || - ఛ, జ - జ్వరి⇒

'చంచత్కాంచన రుచిరో ' : 10.2-784-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'చంచత్పల్లవ కోమల కా' : 10.1-840-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'చంచద్గోవృషసప్తకంబు' : 10.2-136-శా. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'చంచద్ఘనకుచభారా కుం' : 10.2-104-క. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'చంచరీకనికర ఝంకార న' : 8-277-ఆ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'చంచువు దీఁటి పక్షమ' : 10.1-445-ఉ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'చండ కర తనయ యొరులకు' : 6-166-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'చండ కోదండ ముక్త ని' : 10.2-562-తే. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'చండక్రోధముతోడ దైత్' : 7-314-శా. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'చండ దోర్దండలీల భూమ' : 4-505-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'చండస్ఫూర్తి నతండు ' : 9-203-శా. : నవమ : సగరుని కథ
'చండస్ఫూర్తి వటుండు' : 8-531-శా. : అష్టమ : వామనుని భిక్షాగమనము
'చందనలిప్తంబై యర వి' : 10.1-1095-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'చందనాదుల నాఁకట స్ర' : 1-279-తే. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'చందురునకు మీఁదై యా' : 5.2-87-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'చంద్రగౌరమైన చంద్రవ' : 9-375-ఆ. : నవమ : చంద్రవంశారంభము
'చంద్రికారూపం బైన ద' : 3-738-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'చంపినఁ జచ్చెద ననుచ' : 7-270-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'చంపుదుమే నిలింపులన' : 10.1-170-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'చంపెడి దోషము గలిగి' : 10.1-1776-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'చంపె రక్కసిఁ బట్టి' : 10.1-1331-సీ. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'చక్కఁగ హరి యిటు పల' : 10.1-1082-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో సంభాషించుట
'చక్కనివాఁడ వౌదు సర' : 10.1-1278-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'చక్కని వారల చక్కఁ ' : 10.2-10-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'చక్కనైన చిత్తజన్ము' : 10.1-1280.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'చక్ర గదా శంఖ శార్ఙ' : 10.2-516-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'చక్రాయుధ బలయుతు లగ' : 7-391-క. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'చక్రాయుధుఁ డీ క్రి' : 10.2-101-క. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'చక్రాయుధు సౌందర్య ' : 3-253-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'చక్రిచింత లేని జన్' : 7-170.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'చక్షురింద్రియ యుక్' : 3-214.1-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'చక్షువుల ధరిత్రి చ' : 7-39.1-ఆ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'చక్షుస్తనూజుండు చా' : 8-141-సీ. : అష్టమ : 6చాక్షుసమనువు చరిత్ర
'చచ్చి క్రమ్మఱఁ బుట' : 3-913.1-తే. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'చచ్చిన కుంభీంద్రంబ' : 10.1-1327-క. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'చచ్చినబాలుఁడు గ్రమ' : 10.2-39-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'చచ్చిన బాలురఁ గ్రమ' : 10.2-1163-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'చచ్చిన వారలుఁ గ్రమ' : 4-303-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'చటులతర కాలపాశవశంగత' : 3-983.1-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'చటుల దానవ గహన వైశ్' : 2-155.1-తే. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'చటులపురత్రయదనుజో త' : 10.2-841-క. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'చటులవాలాభీల సైంహిక' : 10.1-1621-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'చతురతతో నందొక్కొక ' : 3-128-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'చతురతతో నిజమాయా గత' : 3-140-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'చతురత దీపింపఁ బ్రజ' : 3-248-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'చతురత నట్టి యీశ్వర' : 4-960-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'చతురత నీ క్షితి నే' : 12-5-క. : ద్వాదశ : రాజుల యుత్పత్తి
'చతుర మృదు గీతరవ ము' : 10.2-542-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'చతురాత్మ దుహితృవత్' : 4-36-సీ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'చతురాత్మ విను మాత్' : 3-850-సీ. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'చతురాత్మ సత్త్వరజస' : 4-723-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'చతురానననందనుఁ డం చ' : 10.2-623-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'చతురాననుఁడు నీ ప్ర' : 8-672-సీ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'చతురామ్నాయ వపుర్వి' : 3-431-మ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'చతురాస్యుండవు వేల్' : 2-73-మ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'చతురుఁ డాజన్మ ప్రశ' : 4-388-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'చతుర్థమనువు కాల ప్' : 8-17-వ. : అష్టమ : 4తామసమనువు చరిత్ర
'చదల నెబ్భంగి నైన ' : 10.2-1083.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'చదివించిరి నను గుర' : 7-166-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'చదువనివాఁ డజ్ఞుం డ' : 7-130-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'చదువు చట్టుబడియె శ' : 6-135.1-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'చదువులుఁ దన చేఁ బడ' : 8-716-క. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'చనఁగ నొల్లక మద్గృహ' : 3-7-తే. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'చని కైలాసముఁ జొచ్చ' : 8-219-మ. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'చని గోపికలు హరి ను' : 10.1-1037-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'చనిచని.' : 10.2-1133-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'చనిచని కాంచిరంత బు' : 3-504-చ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'చని చని తొంటి మత్స' : 3-46-చ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'చనిచని ముందటఁ గనుగ' : 3-178-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'చనిచని వెస గ్రహమండ' : 4-378-క. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'చని జలమధ్యంబున.' : 3-632-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'చని జలరాశి తటంబున ' : 8-190-క. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'చనిన రూపములనుఁ జను' : 8-435.1-ఆ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'చని పుర గోష్ఠ దుర్' : 10.2-1305-చ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'చని పురిఁజొచ్చి వృ' : 10.2-283-చ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'చని ప్రౌఢలైన సుందర' : 10.1-841-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'చని బలభద్రుని శౌర్' : 10.2-489-కవి. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'చని మహావైభవరాశియైన' : 10.1-1411-వ. : దశమ-పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
'చని మహిష్మతీపురద్వ' : 9-445-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'చని ముందటఁ గనుఁగొన' : 4-269-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'చని యందు ధారుణీసుర' : 10.2-1300-క. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'చని యచట భీష్మ గురు' : 3-20-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'చని యమునాసమీపంబున ' : 10.1-861-వ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'చని యమ్మహానదిం గృత' : 10.2-948-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'చని యా గోవిందనందన ' : 10.2-846-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'చని యా యూర్జిత మహా' : 10.1-401-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మద్దిగవను గూల్చుట
'చని యిట్లనియె.' : 9-11-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'చని యుగ్రాటవిఁ జొచ' : 4-261-మ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'చని రణభూమిని మధ్యం' : 10.2-435-క. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'చని సంయమనీనామ నగరం' : 10.1-1425-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'చని సత్యవ్రతమేదినీ' : 8-722-మ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'చని సురనాథుచేఁ గలన' : 8-365-చ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'చనుచున్నవాఁడనని ప ' : 3-161-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'చనుచున్న సమయంబున హ' : 4-743-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'చనుదెంచి తండ్రికిం' : 2-256-క. : ద్వితీయ : మాయా ప్రకారంబు
'చనుదెంచితి మస్మత్ప' : 3-785-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'చనుదెంచినం గృష్ణుం' : 10.2-1118-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'చనుదెంచిన నారదముని' : 4-948-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'చనుదెంచిన యమ్మగువన' : 4-83-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'చనుదెంచిన యా దక్షు' : 4-39-క. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'చనుదెంచిన వారికి మ' : 10.2-1088-క. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'చనుదెంచి నిర్జితప్' : 4-947-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'చనుదెంచి యచటి జనంబ' : 3-23-వ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'చనుదెంచి యత్తలోదరి' : 4-846-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'చనుదెంచి యా ధ్రువు' : 4-346-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'చనుదెంచిరి పుణ్యస్' : 10.2-1198-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'చనుదెంచి వెసఁ గృతా' : 4-365-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'చనుదెంచె నట్లు మున' : 10.2-656-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'చనుదెంచెను భయనాముం' : 4-828-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'చనుదెంచెన్ ఘనుఁ డల' : 8-107-మ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'చను నవసరమున నారద మ' : 3-628-క. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'చను నీకు గుడుపఁజాల' : 10.1-220-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన కృష్ణుని ముద్దాడుట
'చన్ను మానిన యట్టి ' : 10.1-527-సీ. : దశమ-పూర్వ : బలరాము డన్న రూ పెరుగుట
'చన్నులు దిగ్గనఁ జే' : 10.2-1161-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'చన్ను విడిచి చనఁ డ' : 10.1-331-క. : దశమ-పూర్వ : యశోద గోపికల నొడంబరచుట
'చపలత్వంబున డాఁగి హ' : 9-300-మ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'చపలరతి శంతనుం డను ' : 9-658-క. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'చప్పుడు చేయకుండు మ' : 10.1-302-ఉ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'చప్పుడు చేయుచు మృగ' : 9-596-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'చయము లెవ్వాఁడు బ్ర' : 3-561.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'చరణములం గనకస్ఫుట న' : 10.2-488-కవి. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'చరణసేవకులకు సంసార ' : 10.1-1042-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'చర్చింప నరుల కే జన' : 4-952-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'చర్చింప నిట్టి యాశ' : 4-661-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'చలచలనై పిదపిదనై గల' : 8-493-క. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'చలనమందక భూరి సంసరణ' : 3-75-తే. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'చలమింకేలని తన్నుఁ ' : 9-537-మ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'చలమున గాంధారేయుఁడు' : 10.2-94-క. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'చలమున నను డాసి జలర' : 10.1-1343-సీ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'చలమున బుద్ధిమంతులగ' : 9-118-చ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'చల మొప్పన్ నిగుడిం' : 10.2-523-మ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'చలితేంద్రియుఁడై ని' : 3-663-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'చవులుగాఁ జెవులకు స' : 8-536-సీ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'చాఁగి మ్రొక్కి లేచ' : 10.1-116-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'చాటించిన నవ్వార్తక' : 10.2-1086-క. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'చాణూరుండును ముష్టి' : 10.1-1162-శా. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'చారణు లిట్లనిరి.' : 7-327-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'చారుతర ధర్మరాశికి ' : 1-53-క. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'చారుదేష్ణుఁ డాగ్రహ' : 10.2-861-ఉత్సా. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'చారు నవరత్నదివ్యకో' : 4-902.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'చారు నిజవధూ కరసరోజ' : 10.2-1017.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'చారు పటీర హీర ఘనసా' : 3-356-ఉ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'చారు బహువిధ వస్తు ' : 4-321-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'చారు విహంగవల్లభు భ' : 3-931-ఉ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'చాలంగఁ దిమికిని జల' : 6-257-సీ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'చాలదు భూదేవత్వము చ' : 7-244-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'చాల ముద్దరాలు జవరా' : 9-72-ఆ. : నవమ : రైవతుని వృత్తాంతము
'చాలుఁ బురే యహహా యీ' : 10.2-788-క. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'చాలుఁ బురే సరోజభవ ' : 3-380-ఉ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'చావు ధ్రువమైన ప్రా' : 6-382-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'చావులేని మందు చక్క' : 8-297-ఆ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'చించున్ హృత్కమలంబు' : 7-296-శా. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'చింతంబాసిరి యక్ష త' : 8-508-శా. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'చింతనామృత పాన విశే' : 4-894.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'చిందములు మొరయ గాయక' : 10.2-686-క. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'చిక్కఁడు వ్రతములఁ ' : 7-243-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'చిక్కఁడు సిరికౌగిట' : 10.1-383-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'చిక్కక యీశుఁడై యెద' : 10.1-1007-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'చిక్కని చక్కని చన్' : 6-136-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'చిక్కిరి దేవతావరుల' : 6-337-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'చిగురాకడిదపు ధారను' : 10.2-22-క. : దశమ-ఉత్తర : శంబరోద్యగంబు
'చిచ్చఱకోలవశంబునఁ జ' : 1-282-క. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'చిత్తంబున బ్రహ్మము' : 1-387-క. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'చిత్తంబు మధురిపు శ' : 9-82-సీ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'చిత్తం బే క్రియ ని' : 11-27-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'చిత్తము గోవిందపదా ' : 1-498-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'చిత్తమున భార్య దడస' : 9-470-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'చిత్తమెల్ల నిచ్చి ' : 6-115-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'చిత్రంబులు త్రైలోక' : 7-6-క. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'చిత్రముగ భరత లక్ష్' : 2-156-క. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'చిన్నయన్నలార శీతాం' : 9-353-ఆ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'చిరకాల తపము నైనను ' : 5.1-86-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'చిరకేళీరతి బాలకుల్' : 3-111-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'చిరభాగ్యోదయ దేవదేవ' : 3-574-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'చిర శుభమూర్తి యమ్మ' : 3-821-చ. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'చిరసమాధి తపోనిష్ఠచ' : 3-850.1-తే. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'చిరిఁగిన బహురత్న చ' : 7-41-సీ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'చీఁకటిఁ బాపుచున్ వ' : 9-132-ఉ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'చీర లపహరించి సిగ్గ' : 10.1-846-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'చీరలేనిమగని జెలువ ' : 9-411-ఆ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'చుంచొదువుఁ బాలు ద్' : 10.1-419-క. : దశమ-పూర్వ : కపటబాల లీలలు
'చుట్టాలు దొంగలు సు' : 8-648-సీ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'చూచి కృష్ణుం డతని ' : 10.2-457-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'చూచి దుఃఖితుండయి య' : 9-39-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'చూచి వారల డాయం జని' : 10.2-955-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'చూచి వెఱఁగుపడి.' : 10.1-1230-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'చూచి సంతసించి తెచ్' : 10.1-188-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'చూచెదరు గాని సభికు' : 10.1-1354-క. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'చూడని వారల నెప్పుడ' : 10.1-292-క. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'చూడ నీ జగమంతయున్ వ' : 6-236-మత్త. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'చూడ వదేమి గౌరవపుఁజ' : 10.1-658-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'చూడుఁడు నా కల్యాణమ' : 1-506-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'చూడు మని నేర్పుఁ ద' : 10.2-347.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'చూపుల గగనము మ్రింగ' : 8-444-క. : అష్టమ : బలి యుద్ధ యాత్ర
'చూపుల శ్రీపతి రూపమ' : 8-482-క. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'చెంగల్వ విరుల గంధమ' : 10.1-804-క. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'చెందిరి బలమాధవు లభ' : 10.1-428-క. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము జొచ్చుట
'చెచ్చెరఁ గరినగరికి' : 1-254-క. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'చెచ్చెర బాణజ్వాలలు' : 1-283-క. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'చెడక స్వాప్నిక సంస' : 4-864.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'చెడుఁ గరులు హరులు ' : 8-127-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'చెడు రథములుఁ దెగు ' : 10.1-1559-క. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునిసేన పోరాటము
'చెదరఁగ వేదముల్ చదు' : 5.1-30-చ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'చెదరని నిజభక్తినిఁ' : 10.2-833-క. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'చెప్పఁ డొక చదువు మ' : 7-210-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'చెప్పదు తల్లికిం ద' : 10.1-1730-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'చెప్పిన విని రాజేం' : 11-116-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'చెప్పెద మా గురునంద' : 10.1-1428-క. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'చెయువుల్ జేయుతఱిన్' : 10.1-195-మ. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'చెలఁగరు కలఁగరు సాధ' : 1-488-క. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'చెలి కలలోన నొక్క స' : 10.2-342-చ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'చెలికాఁడ రమ్మని చీ' : 1-370-సీ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'చెలికాఁడా యరుదెంచి' : 10.1-584-మ. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'చెలికాండ్రం గరులన్' : 9-564-ఉ. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'చెలికానిపగఁ దీర్పఁ' : 10.2-541-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'చెలికాని పాటుఁ గను' : 8-359-క. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'చెలియలు మొఱయిడ నల్' : 10.1-1206-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
'చెలియల్ కన్నియ ముద' : 10.1-28-మ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'చెలియా కృష్ణుఁడు న' : 10.1-1133-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు
'చెలియా గోపిక లీ కు' : 10.1-1253-మ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'చెలియే మృత్యువు? చ' : 8-647-మ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'చెలివై చుట్టమవై మన' : 8-729-మ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'చెలులుం దల్లులు దం' : 7-55-మ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'చెలులు వేవురుఁ దాన' : 9-536-త. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'చెలువ యొక్కతె చెక్' : 10.1-1096-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'చెలువల్ దవ్వుల నున' : 10.1-1475-మ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'చెలువా నీ యెలసిగ్గ' : 9-384-మ. : నవమ : బుధుని వృత్తాంతము
'చెలువుఁడు చెప్పకపో' : 10.1-1068-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'చెలువుఁడు ప్రావృట్' : 10.1-756-క. : దశమ-పూర్వ : వర్షర్తు వర్ణనము
'చెల్లన్ మదిన్ నిన్' : 9-222-ఇ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'చెల్లుబడి గలిగి యె' : 10.1-1393-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'చెల్లెలికోడల నీ మే' : 1-181-క. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'చెవులార నేఁడు విని' : 9-4-క. : నవమ : సూర్యవంశారంభము
'చెవులు దిక్కులు రే' : 8-154.1-తే. : అష్టమ : బ్రహ్మాదుల హరిస్తుతి
'చేగ గల చెఱకువింటను' : 10.1-768-క. : దశమ-పూర్వ : శరదృతువర్ణనము
'చేటికానీకపద తులాకో' : 10.2-603-తే. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'చేటుఁ గొఱతయు లఘిమయ' : 8-582.1-తే. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'చేతులఁ దాళము లొత్త' : 10.1-1384-క. : దశమ-పూర్వ : కంససోదరుల వధ
'చేతులారంగ శివునిఁ ' : 1-14-తే. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'చేబంతి దప్పి పడెనన' : 10.1-316-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'చేయ నింద్రుని యాగం' : 9-367.1-తే. : నవమ : నిమి కథ
'చేరి త్రైవిధ్యమున ' : 6-162-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'చేలము చక్కఁ గట్టుక' : 10.2-140-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'చేసినఁ గాని పాపముల' : 1-443-ఉ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'చేసి యాత్మఁ జాలఁ జ' : 5.2-53.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'చేసెఁ గ్రతువులు భూ' : 9-170.1-తే. : నవమ : మాంధాత కథ
'చొక్కపు రక్కసికులమ' : 7-254-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'చోద్యం బయ్యెడి నిం' : 7-163-శా. :