పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 28)ఘ

గ - ⇐ - || - చ - ⇒

'ఘట కుడ్య సన్నిభం బ' : 10.1-1658-క. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'ఘట శరావాదు లగు మృద' : 10.2-1206.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'ఘటిత శస్త్రాస్త్ర ' : 6-369.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఘనకర్మాసక్త చిత్తు' : 4-738-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఘన కాక కృష్ణ సంకాశ' : 4-433-సీ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'ఘనకుపితాత్ముఁడై య' : 10.2-500-చ. : దశమ-ఉత్తర : కాళిందీ భేదనంబు
'ఘన కుపితాత్ములై వి' : 4-940-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'ఘనగదఁ గేలఁబూని భుజ' : 3-683-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'ఘనగదఁ గేలఁబూని మణి' : 3-653-చ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'ఘనగదాభ్యాస చిత్ర స' : 3-60-తే. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'ఘనగౌరవమున నమ్ముని ' : 4-603-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ఘనచతుర్భాహు సుందరా' : 3-145.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఘనతన్ నీ మగపోఁడుము' : 8-388-మ. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'ఘనతపము చలన మొందుట ' : 5.1-102-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'ఘనతర సుషిరానంద స్వ' : 10.1-667-క. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'ఘన తేజోనిధి పురుషు' : 4-128-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'ఘన దీక్షితునకు నైన' : 10.1-854-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'ఘన దుఃఖ హేతు కర్మం' : 4-862-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ఘన నాడీ పుంజమువల న' : 3-901-క. : తృతీయ : విరాట్పురుష ప్రకారంబు
'ఘన నిర్భాగ్యులుగా ' : 3-469-క. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'ఘనపుణ్యుఁడు నన్వయప' : 3-487-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'ఘన పురుషార్థభూత మన' : 4-865-చ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ఘన మందరగిరి పరివ ర' : 3-936-క. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'ఘన మగు దేవ యీ వరమె' : 4-550-చ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'ఘన మధుర గీత నినదము' : 10.1-976-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'ఘనముగఁ బుత్ర వధూపశ' : 3-976-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'ఘనముగ నెమ్మనమున మి' : 3-80-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఘన మేరుశృంగ సంగత న' : 4-902-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'ఘన యమునానదీ కల్లోల' : 10.1-665-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'ఘనరుచిగల మందస్మిత ' : 3-939-క. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'ఘనరుచి నట్లు వచ్చి' : 4-167-చ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'ఘన రోదనంబు చేయుచుఁ' : 4-223-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'ఘనలక్ష్మీ యుతమై మహ' : 10.1-1046-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'ఘనలీలాగుణచాతురిన్ ' : 7-306-మ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ఘన విషయప్రావీణ్యము' : 3-954-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'ఘనవిస్తార మపార మద్' : 4-874-మ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ఘన వైభవంబునఁ గల్మష' : 9-84-సీ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'ఘనశాఖాకీర్ణములై య' : 10.2-1042-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'ఘన శైలంబులుఁ దరువు' : 9-288-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఘనశౌర్యోన్నతి తోడ ' : 4-323-మ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'ఘన సంసారాహతులగు జన' : 10.1-680-క. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'ఘన సత్పురుషానుగ్రహ' : 3-295-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'ఘన సమవిన్యస్త కర్ణ' : 4-746-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఘన సమాధినుండి కశ్య' : 8-491-ఆ. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'ఘనసార రుచి వాలుకా ' : 3-180-సీ. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'ఘన సాహస్ర కిరీటరత్' : 3-267-మ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఘన సింహంబుల కీర్తి' : 10.1-1752-మ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ గ్రహణంబు
'ఘన సురాసవ రూప దుగ్' : 4-501.1-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'ఘనసూకర మూఢాత్మక వన' : 3-641-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'ఘన సూక్ష్మ భూత సంఘ' : 7-379-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'ఘన సౌధాంతర శయ్యా స' : 3-812-క. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'ఘనుఁడు ప్రియవ్రతు ' : 5.2-12-క. : పంచమ - ఉత్తర : గయుని చరిత్రంబు
'ఘనుఁడు భగవంతుఁ డీశ' : 10.2-102-క. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'ఘనుఁడు విదర్భేశుఁడ' : 3-123-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఘనుఁడు వైవస్వతమనువ' : 2-142-సీ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'ఘనుఁడు స్వయంభువునక' : 3-390-క. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'ఘనుఁడొకనాడు నారదుఁ' : 10.1-1149-చ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి నారదుడు జెప్పుట
'ఘనుఁడౌ మరీచికిఁ గర' : 4-7-సీ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'ఘను డా భూసురు డేగె' : 10.1-1727-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'ఘను నజగరమునివల్లభు' : 7-442-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'ఘనుని శ్రీకృష్ణుని' : 11-12-సీ. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'ఘను లాత్మీయ తమోనివ' : 10.1-1710-మ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'ఘనులై యెవ్వని పాదప' : 10.1-1109-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'ఘాతుకుల దండ దండిత ' : 6-69-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఘుమఘుమారావ సంకుల ఘ' : 10.2-999-సీ. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'ఘోటకవదనుఁడ వై మధు ' : 7-361-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'ఘోటకసంఘాత ఖురసమున్' : 10.1-1669-సీ. : దశమ-పూర్వ : జరసంధుడు గ్రమ్మర విడియుట
'ఘోటకాసురేంద్రు కుక' : 10.1-1177-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'ఘోర కరాగ్రతలంబున ధ' : 10.1-1263-క. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'ఘోర దనుజు నేల గూల్' : 10.1-1189-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వ్యోమాసురుని సంహారించుట
'ఘోరవిషానలప్రభలు గొ' : 10.1-644-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'ఘోరసంసారసాగరోత్తార' : 10.2-1074-తే. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'ఘోషజనుల కెల్లఁ గుఱ' : 10.1-521-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'ఘోషభూమి వెడలి గోవు' : 10.1-1048-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'ఘ్రాణ మురవడిఁ దిరు' : 7-363.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట/