పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 27)గ

కుండ - ఖేద⇐ - || - ఘ - ⇒

'గంగ యను పేరఁ బుట్ట' : 4-7.1-తే. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'గంటి భవవార్థిఁ గడవ' : 3-753.1-తే. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'గండక కంఠీరవ భే రుం' : 9-595-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'గందుకక్రీడఁ జరియిం' : 3-786.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'గంధర్వు లిట్లనిరి.' : 4-200-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'గంధర్వు లిట్లనిరి.' : 7-325-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'గంధవాహుఁడు మందగతి ' : 4-29-సీ. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'గంధాలంకరణాంబరావళుల' : 10.1-890-శా. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'గంధేభ తురగ రథ భట బ' : 10.1-1531-క. : దశమ-పూర్వ : అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
'గగన మందుండి యొకఁ డ' : 10.2-900-తే. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'గగన మిందువదనకడుపుల' : 10.1-73.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'గగనముఖభూత తత్కార్య' : 10.2-1072.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'గగనము దన కడపలఁ దాఁ' : 2-108-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'గగనమునం జరించు సుర' : 10.2-943-చ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'గగనస్థలిం దోఁచు గం' : 4-31-సీ. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'గగనారణ్య చరాంధకార ' : 10.1-1290-మ. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'గజ తురగాదిశ్రీలను ' : 12-7-క. : ద్వాదశ : రాజుల యుత్పత్తి
'గజనామధేయపురమున గజర' : 1-438-క. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'గజము దెరలి దాని కొ' : 6-389-ఉత్సా. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'గజముపాటు చూచి కడు ' : 6-411-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'గజము మద ముడిగి తిర' : 6-408-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'గజరాజమోక్షణంబునుని' : 8-137-క. : అష్టమ : గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి
'గజరాజవరదు గుణములు ' : 11-49-క. : ఏకాదశ : హరిముని సంభాషణ
'గజవిభుఁ డుద్ధతిన్న' : 3-452-చ. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'గజ్జలు గల్లని మ్రో' : 10.1-368-క. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'గడఁకఁ దలఁచుచు విప్' : 4-823.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'గడఁగి జనముల మంగళకర' : 4-147.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'గడఁగి మైపూఁత సాంధ్' : 3-734.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'గడఁగియుఁ బ్రకృతిపు' : 3-995.1-తే. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'గడిఁది వ్రేఁగు మాన' : 9-333.1-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'గడిమి నొకనాఁడు కిన' : 7-95.1-తే. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'గణనాతీతము లగు స ద్' : 1-404-క. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'గణుతింపఁగఁ గృషి గో' : 3-218-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'గణుతింపఁగ నరనారా య' : 2-125-క. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'గణుతింప భూరిదక్షిణ' : 4-367-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'గత జన్మంబుల నేమి న' : 10.1-278-మ. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'గతి మనంబులఁ గామమోహ' : 10.2-990.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'గతులుఁ దారాగ్రహంబు' : 3-255.1-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'గదఁ జేఁబట్టి పరిభ్' : 1-288-మ. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'గదచేఁ బర్వతదుర్గము' : 10.2-157-మ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'గద వ్రేసెన్ మురదాన' : 10.2-164-మ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'గద సారించి జరాతనూభ' : 10.2-735-మ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'గద సారించి మదాసురే' : 3-665-మ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'గద సారించి యసహ్యవి' : 3-419-మ. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'గదిసి పాయుచు డాసి ' : 10.2-733.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'గదుఁడు మహోగ్రవృత్త' : 10.2-858-చ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'గనుట మనుట చనుట గల్' : 6-169.1-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'గన్నుఁ గొనలను విస్' : 3-415.1-తే. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'గన్ను లున్నవాఁడు గ' : 5.1-72.1-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'గన్యఁ దోడ్కొని బ్ర' : 9-70.1-తే. : నవమ : రైవతుని వృత్తాంతము
'గమలపత్ర విశాలనేత్ర' : 3-772.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'గమలసంభవ కాంచనకార ర' : 10.2-600.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'గరళంబుఁ గంఠబిలమున ' : 8-249-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'గరళముఁ దినుటయుఁ బ్' : 10.1-1303-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
'గరికి లంఘించు సింహ' : 1-223.1-తే. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'గరిమ దీపింప నతిశీఘ' : 4-306.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'గరిమ నీ గతి మెల్లన' : 5.1-107-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'గరుడ గంధర్వ యక్ష ర' : 10.2-836-తే. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'గరుడభీతి రమణకద్వీప' : 10.1-699-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని శాసించుట
'గరుడారోహకుఁడై గదాద' : 8-188-మ. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'గరుడుఁడు పొదవిన నా' : 6-409-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'గరుడునిపైఁ బడ వచ్చ' : 10.2-163-క. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'గరుడుని మూఁపుపై బద' : 6-300-చ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'గరుణ గడలుకొనిన కడగ' : 10.1-548.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'గరుణ నవతరించి కంసా' : 10.1-1653.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'గర్గాది భూసురోత్తమ' : 10.1-1407-క. : దశమ-పూర్వ : రామకృష్ణుల ఉపనయనము
'గర్ణ కుండల కటిసూత్' : 5.1-43.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'గర్ణములు జాత మయ్యె' : 3-898.1-తే. : తృతీయ : విరాట్పురుష ప్రకారంబు
'గర్భ మందుఁ గమలగర్భ' : 1-182-ఆ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'గర్భమునఁ బరిజ్ఞానమ' : 11-110-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'గర్భుఁ డాత్మహితార్' : 2-253.1-తే. : ద్వితీయ : మాయా ప్రకారంబు
'గర్వ మేపారఁ గన్నుల' : 8-652.1-తే. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'గర్వాంధులయిన నరపతు' : 12-18-వ. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'గఱులు సారించు మీసా' : 8-720.1-తే. : అష్టమ : గురుపాఠీన విహరణము
'గలలఁ దోఁచిన రూపు గ' : 10.2-370.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'గలిగి కఱవనున్న కాల' : 6-519.1-ఆ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'గలిగి చెలువొందు సద' : 10.2-1021.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'గలిగినది దేవ నీ యన' : 10.1-1663.1-తే. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'గలిగి షట్క్రోశ దీర' : 10.1-230.1-తే. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'గలిగి సుఖవృత్తి జీ' : 4-210.1-తే. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'గలిత సాయంతనజ్వలజ్జ' : 10.2-1310.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'గలిపి యొక్కటి గావి' : 2-27.1-తే. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'గలుగనేర వట్టి ఘనుఁ' : 7-3.1-ఆ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'గలుగుఁ గర్మానుగుణమ' : 4-858.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'గలుగు నుద్దామ భీమ ' : 10.2-323.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'గలుగువాఁడు పుణ్యకర' : 5.2-112.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'గళ చలద్భర్మఘంటికా ' : 10.2-403.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'గళలు జాతులు మూర్ఛన' : 2-188.1-తే. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'గాఁగ నిట్లుంట కిపు' : 4-794.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'గాండీవియుఁ జక్రియు' : 1-417-క. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'గాక యన్యుల తరమె? య' : 6-178.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'గాధి గయాదు లిక్ష్వ' : 2-204-సీ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'గాన ఘను నమ్మహాత్ము' : 4-311.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'గాన తండ్రి వేగ కడు' : 6-286.1-ఆ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'గాన నుత్పాతములు సా' : 11-87.1-తే. : ఏకాదశ : ప్రభాసంకు బంపుట
'గాన భూతములకుఁ గలుగ' : 6-456.1-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'గాన యెంతవానికైనను ' : 5.1-113.1-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'గాన రొకవేళఁ జీఁకటి' : 9-213.1-తే. : నవమ : సగరుని కథ
'గాన విజ్ఞాన వైరాగ్' : 3-886.1-తే. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'గాన విశ్వమునకుఁ గా' : 3-342.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'గామరూపిణి యై చొచ్చ' : 10.1-212.1-తే. : దశమ-పూర్వ : పూతన వ్రేపల్లె కొచ్చుట
'గారామునఁ గౌశిక మఖ ' : 9-261-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'గార్యకారణ కర్త్రాత' : 3-201.1-తే. : తృతీయ : మహదాదుల సంభవంబు
'గాలపాశలీలగా వాల మే' : 10.1-1167.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'గాలరూపకుఁ డగు నురు' : 7-357.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'గాలిం గుంభిని నగ్న' : 7-90-శా. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'గాలికైవడి సకలలోకంబ' : 9-431.1-తే. : నవమ : పరశురాముని కథ
'గాలు దూతభంగిఁ గదిస' : 1-338.1-ఆ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'గావుఁడని యానతిచ్చి' : 3-94.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'గిరిచరమిథునము లోలి' : 10.1-786-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'గిరి పాషాణ మహీజముల' : 6-375-మ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'గిరులంబోలెడి కరులన' : 2-10-క. : ద్వితీయ : ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
'గిరులు వడఁకాడె దివ' : 10.2-400.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'గిరు లెల్ల జలము లయ' : 10.1-796-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'గీర్వాణులార యుష్మ ' : 3-502-క. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'గుజగుజలు పోవువారున' : 8-534-క. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'గుడిచి కూర్చుండి మ' : 9-438.1-తే. : నవమ : పరశురాముని కథ
'గుడువ రమ్మని మునుమ' : 9-101.1-తే. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'గుణగణంబుఁ బాసి కొమ' : 6-154.1-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'గుణగణాకార మాత్మలోఁ' : 10.1-1472.1-తే. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'గుణనిధి యగు ప్రహ్ల' : 7-120-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'గుణము వికారంబుఁ గో' : 10.1-123-సీ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'గుణికి సమాశ్రిత చి' : 6-34-క. : షష్ఠ : షష్ఠ్యంతములు
'గునియుఁ గుప్పించి ' : 3-637.1-తే. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'గురు కుచభార సంకుచి' : 3-734-సీ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'గురుకులోత్తముండు గ' : 1-233.1-ఆ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'గురు ఘోరరూపకంబై పర' : 3-938-క. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'గురుజనంబులు విను మ' : 10.2-278-తే. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
'గురుతర ధర్మక్రియ న' : 6-262-క. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'గురుతరముగఁ దన కడుప' : 10.1-69-క. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'గురుతరానేక కళ్యాణగ' : 3-963-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'గురుదేవశూన్యుండు క' : 10.2-790-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'గురు దేవ హీను బాలు' : 10.1-901-క. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'గురుధనముఁ గూర్ప నే' : 6-290-క. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'గురునందనుండు సక్రో' : 1-277-సీ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'గురునకుఁ గోరిన దక్' : 10.1-1431-క. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
'గురు పదపంకజాతములు ' : 10.2-1227-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'గురు పాఠీనమవై జలగ్' : 10.1-100-ఉ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'గురుభక్తిం జిత్తము' : 3-887-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'గురుభీష్మాదులు గూడ' : 1-367-మ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'గురుభుజశౌర్య భూరిర' : 4-109-చ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'గురుభుజుఁ డంతఁ బోవ' : 10.2-891-చ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'గురుభుజుఁ డమ్మహాత్' : 3-630-చ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'గురుమతిఁ దలఁపఁగఁ ద' : 10.2-1008-క. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'గురుమతులు తపసు లంత' : 1-59-క. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'గురు మాయారణవేదియై ' : 10.2-17-మ. : దశమ-ఉత్తర : శంబరోద్యగంబు
'గురు యోగశక్తిచే నం' : 3-1050-క. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'గురుల శిష్యులు దూష' : 1-333.1-తే. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'గురులు నర్తింపఁ బయ' : 10.2-228.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'గురువున్ మాఱుశపింత' : 9-239-మ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'గురువులకు నెల్ల గు' : 10.1-1414-క. : దశమ-పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
'గురువులు దమకును లో' : 7-246-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'గురువులు ప్రియశిష్' : 1-42-క. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'గురువులు వాఱి బిట్' : 5.1-106-చ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'గురుశక్తియౌ విరాట్' : 3-897-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మాండోత్పత్తి
'గురుశక్తి వైచి వె' : 10.2-913-క. : దశమ-ఉత్తర : సాళ్వుని వధించుట
'గురుశాపవశమునఁ గూలి' : 9-192-సీ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'గురు శీలౌదార్య గుణ' : 4-802-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'గురుశైలేంద్ర సమాన ' : 10.1-734-మ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'గుఱ్ఱముఁ గొనిపో బు' : 9-215-క. : నవమ : సగరుని కథ
'గుఱ్ఱముల పరువు మెచ' : 10.1-895-క. : దశమ-పూర్వ : పర్వత భంజనంబు
'గుహలు రొద లిచ్చెఁ ' : 3-606-క. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'గూడఁ బాఱి పట్టుకొన' : 10.1-372.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'గూఢవర్తనులము గుణహీ' : 10.2-232.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'గృహ మందు వర్తించు ' : 3-1013-సీ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'గృహము లెల్ల వ్రచ్చ' : 9-290.1-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'గృహరాజముల యందుఁ గృ' : 9-179-సీ. : నవమ : మాంధాత కథ
'గెలువుము విమతనృపాల' : 10.2-703-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'గొంగడు లెగురఁగ వైచ' : 10.1-437-క. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'గొడుగో. జన్నిదమో క' : 8-572-మ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'గొనకొని నీ వీ ధరణి' : 3-642-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'గొనకొని యమ్మహాత్ము' : 3-622-చ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'గొనకొని యిట్టి దుః' : 4-861-చ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'గొలుచు తలఁపులేమిఁ ' : 10.1-1077.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో సంభాషించుట
'గొల్లవారి బ్రతుకు ' : 8-207-ఆ. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'గోకతాపోపశమదివ్యఘుట' : 10.1-1306.1-తే. : దశమ-పూర్వ : సూర్యోదయ వర్ణన
'గోపకాంతల మనముల కోర' : 10.1-1331.1-తే. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'గోపకుమారకశేఖరు నేప' : 10.1-648-క. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'గోపకు లందఱు నాడుచు' : 10.1-724-క. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'గోపకు లందఱు మేల్కొ' : 10.1-1114-క. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'గోప గోపికాజనముల గు' : 10.1-572.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'గోపజనములందు గోపికల' : 10.1-1110-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'గోపదరేణు సంకలిత కు' : 10.1-628-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'గోపవరులు మఱియుఁ గొ' : 10.1-610.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'గోపాలకృష్ణుండును గ' : 10.1-1112-ఇ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'గోపాలకృష్ణుతోడను గ' : 10.1-1357-క. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'గోపాలకృష్ణుతోడను భ' : 10.1-1389-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుని భార్యలు విలపించుట
'గోపాలబాలురఁ గూడి య' : 10.2-692-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'గోపాలవరులకైనను నాప' : 3-106-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'గోపాలవరులు ప్రమదం ' : 10.2-485-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'గోపాలసింహంబు గోపిం' : 10.1-1387-సీ. : దశమ-పూర్వ : కంసుని భార్యలు విలపించుట
'గోపాలసుతులు లే రని' : 10.1-510-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ వత్స బాలకుల దాచుట
'గోపాలుఁడ వని పలికి' : 10.1-1550-క. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'గోపాలుఁ డొక్కఁ డద్' : 10.1-1381-క. : దశమ-పూర్వ : కంససోదరుల వధ
'గోపికా జనములు గోపా' : 10.1-59-సీ. : దశమ-పూర్వ : యోగమాయ నాజ్ఞాపించుట
'గోపికావల్లకీ ఘోషణం' : 10.1-1547-సీ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'గోపురంబుల బంగారు క' : 9-321.1-తే. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'గోళ్ళు తెగ గొర్కి ' : 10.2-544.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'గోవర్గముతో మనుజులు' : 10.1-696-క. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని శాసించుట
'గోవల్లభుఁడ నేను గో' : 10.1-305-సీ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'గోవిందనామకీర్తనఁ గ' : 2-11-క. : ద్వితీయ : ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
'గోవిందుని రూపంబున ' : 3-258-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'గోవితతిన్ ధరాదివిజ' : 3-562-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'గోవులకును బ్రాహ్మణ' : 1-493-క. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'గోవుల మేపుచు నాఁకొ' : 10.1-858-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'గోవుల వృషవత్సంబుల ' : 10.1-763-క. : దశమ-పూర్వ : వర్షాగమ విహారంబు
'గోవుల వెంటఁ ద్రిమ్' : 10.1-1043-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'గోవృషంబుల నేడింటిఁ' : 10.2-126.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'గౌను నులియంగఁ గంకణ' : 10.1-355.1-తే. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'గౌరవమైన భారమునఁ గవ' : 8-200-ఉ. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'గ్రకచ కఠిన కరాళ దం' : 4-107.1-తే. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'గ్రతువు లొనరించి త' : 3-795.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'గ్రద్దన సాలవృక్షము' : 10.1-1124-ఉ. : దశమ-పూర్వ : శంఖచూడుని వధ
'గ్రహ మునీంద్ర సిద్' : 8-620-ఆ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'గ్రహములు పోరాడెడి ' : 1-340-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'గ్రామ పుర క్షేత్ర ' : 7-36-సీ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'గ్రాహబద్ధుఁ డయిన గ' : 8-18.1-ఆ. : అష్టమ : 4తామసమనువు చరిత్ర
'గ్రోలుచుండెడు ధన్య' : 2-36.1-తే. : ద్వితీయ : సృష్టి క్రమంబు
'గ్రౌంచ చక్ర ముఖర ఖ' : 10.1-602.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట/