పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 26)కుండ - ఖేద

కరిఁ - కుంఠి⇐ - || - గ - ⇒

'కుండ నిభాపీనంబులు ' : 10.1-897-క. : దశమ-పూర్వ : పర్వత భంజనంబు
'కుండలదీప్త గండమును' : 10.1-996-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'కుండల మణిదీప్తి గం' : 6-219-సీ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'కుండలివ్రజంబు గుండ' : 8-271.1-ఆ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'కుంతి పిన్ననాఁడు గ' : 9-698-ఆ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'కుక్కగమియుఁ దాను న' : 9-644.1-ఆ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'కుక్షిన్ లోకములున్' : 10.1-666-శా. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'కుచకుంభములమీఁది కు' : 10.2-228-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'కుటిలబుద్ధు లయిన క' : 4-71-ఆ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'కుతల మెల్ల నిట్లు ' : 7-36.1-ఆ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'కుతలోద్ధర్త మనంబున' : 3-678-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'కున్నఁ జింతించి మఱ' : 3-189.1-తే. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'కుపథవర్తు లగుచుఁ గ' : 6-268-ఆ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'కుపితుఁడై నాఁడు భవ' : 4-120-తే. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'కుప్పించి యెగసినఁ ' : 1-223-సీ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'కుముద పర్వత శిఖాగ్' : 5.2-28-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'కుయ్యిడ శక్తి లే ద' : 1-281-ఉ. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'కురియు వానజల్లు పె' : 2-186-వ. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'కురిసెం బువ్వుల వా' : 10.1-1088-క. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'కురుకులు లాదరింపఁగ' : 3-50-చ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'కురుధాత్రీశ్వర బాహ' : 1-419-మ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'కురునృప పాండు నందన' : 3-98-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'కురు లళికంబుపై నెగ' : 6-101-చ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కురుసంతతికిఁ బరీక్' : 1-231-క. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'కుఱుగఱులు వలుఁద మీ' : 8-718-క. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'కులగురుండు వసిష్ఠు' : 9-158-త. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'కులమున్ రాజ్యముఁ ద' : 8-586-మ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'కులశైలాభ శరీరముల్ ' : 3-609-మ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'కులహీనుఁడు నారాయణ ' : 1-451-క. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'కువలయరక్షాతత్పర కు' : 10.1-1790-క. : దశమ-పూర్వ : పూర్ణి
'కుసుమచయ సుగంధి కిస' : 5.2-106.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'కుసుమములఁ వృష్టి బ' : 3-651-తే. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'కూడి గ్రహంబులు దిర' : 10.1-1598-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'కూడి నడవంగఁ గని వా' : 10.2-572-తే. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'కూడె జగంబు లన్నియు' : 6-384-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కూపమును నందులో నొక' : 10.2-454.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'కూపామృత రససిద్ధిని' : 7-399-క. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'కూరలుఁ గాయలు నీళ్ళ' : 3-39-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'కూర్చుండ నియమించి ' : 10.2-1183-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'కూలినచోటఁ గొట్టుపడ' : 6-123-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కూలిరి వియచ్చరలు స' : 6-385-లగ్రా. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కూలున్ గుఱ్ఱంబులేన' : 10.2-883-స్రగ్ద. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'కృతనిశ్చయుండై పూర్' : 10.1-637-వ. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'కృతయుగాంతంబున దితి' : 9-161-సీ. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'కృతవర్మక్షితినాయకు' : 10.2-865-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'కృశమధ్యల్ పదివేవు ' : 9-704-మ. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'కృశలై సంప్రాపిత దు' : 7-97-క. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'కృష్ణ పరమాత్మ యదుక' : 10.2-1187-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'కృష్ణ వాసుదేవ కేశవ' : 10.2-477-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'కృష్ణా నీ వొనరించు' : 10.1-1182-శా. : దశమ-పూర్వ : నారదుడు కృష్ణుని దర్శించుట
'కృష్ణుఁ జూడు మనుచు' : 10.1-496.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'కృష్ణుండు ధర్మజ్ఞా' : 1-74-వ. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'కెంపారెడు నధరంబును' : 8-267-క. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'కేతనుఁడు వితతస్రస్' : 4-43.1-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'కేశవ సంతత క్లేశ నా' : 4-918-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'కైకొని బహువిధ కాలగ' : 3-359-సీ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'కైకొని మఱి పూర్వకర' : 3-991-సీ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'కైకొని యపుడు లోకం ' : 4-392-సీ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'కైకొని యిట్లు పంకర' : 3-375-ఉ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'కైకొని శుద్ధంబు గత' : 4-359-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'కైటభారిభజన గలిగి య' : 2-51.1-ఆ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'కైతవంబున నతనికి నమ' : 10.2-1254-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'కైలాసగిరి మీఁద ఖండ' : 8-384-సీ. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'కైలాసాచలసన్నిభంబగు' : 1-412-శా. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'కొంటివి మా హృదయంబు' : 10.1-823-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'కొండలఁ బోలెడు రక్క' : 6-379-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కొండల ఱెక్కలు ఖండి' : 8-376-సీ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'కొండల్గూలఁగఁ ద్రొబ' : 10.1-1161-శా. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'కొందఱకుఁ దెనుఁగు గ' : 1-20-క. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'కొందఱతోఁజర్చించును' : 8-539-క. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'కొందఱు కపిలుని కోప' : 9-209-సీ. : నవమ : సగరుని కథ
'కొందఱు గలఁ డందురు ' : 8-225-క. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'కొందఱు గొఱియల మంచు' : 10.1-1184-క. : దశమ-పూర్వ : వ్యోమాసురుని సంహారించుట
'కొందఱు నీ శరీరము ల' : 10.2-1217-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'కొందఱు పుణ్యవర్తను' : 6-52-ఉ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'కొందఱు పూనలేక చనఁ ' : 10.2-1090-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'కొందఱు రిపు లని కీ' : 10.1-1773-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'కొందఱు వెడలుద మందు' : 10.1-838-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'కొందఱు స్వభావ మందు' : 4-356-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'కొందఱు హరి యగు నంద' : 10.2-27-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'కొడుకఁడు నా పొదిగి' : 10.2-32-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'కొడుకుఁ గన్న వేడ్క' : 10.1-197-ఆ. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'కొడుకు నీవు మరలఁ గ' : 10.1-50-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'కొడుకు నొకనాడు తొడ' : 10.1-261-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'కొడుకులఁ బట్టి చంప' : 1-169-చ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'కొడుకులకు నెల్ల రా' : 5.1-21.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : వనంబునకుఁ జనుట
'కొడుకుల నిచ్చెద నన' : 10.1-39-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'కొడుకుల మందలోన నిడ' : 10.1-1150-చ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి నారదుడు జెప్పుట
'కొడుకుల వేణునాదముల' : 10.1-515-చ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'కొడుకులుఁ బెద్దకోడ' : 9-331-చ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'కొడుకులు పెండ్లముఁ' : 9-471-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'కొడుకులు లేరని యొక' : 10.1-318-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'కొడుకుల్ భక్తివిధే' : 1-268-మ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'కొడుకు వెడలఁగొట్టి' : 9-159-ఆ. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'కొడుకు సుద్యమ్నుండ' : 9-33-సీ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'కొన్నిచోట్ల కామగుణ' : 8-280.1-ఆ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'కొప్పులు బిగి వీడి' : 9-306-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'కొమరొప్పఁగా లోకగుర' : 6-492-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'కొమ్మకుఁ బువ్వులు ' : 10.1-1028-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'కొమ్మ నిమ్ము నీవు ' : 10.1-1766.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'కొమ్మా దానవ నాథుని' : 10.2-187-క. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'కొఱనెలపైఁ దోచు నిర' : 10.2-688-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'కొలఁదికి మీఱఁగా డమ' : 10.2-1100-చ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'కొలచినఁ గొలుతురు క' : 10.1-1075-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'కొలిచినఁ గొలుతురు ' : 10.1-1077-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో సంభాషించుట
'కొలుతురు మర్త్యు ల' : 10.1-1510-చ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు పొగడుట
'కొలువుఁ గైకొని యుం' : 10.2-508.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'కోటయు మిన్నును దమల' : 10.1-1596-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'కోదండభగ్ననిర్గత నా' : 10.1-1286-క. : దశమ-పూర్వ : విల్లు విరుచుట
'కోపముతోడ నీవు దధిక' : 1-193-ఉ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'కోపముతోడను వాసవుఁ ' : 9-68-క. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'కోపింపం బనిలేదు శక' : 10.1-888-శా. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'కోమలులార వీఁడు నలక' : 9-177-ఉ. : నవమ : మాంధాత కథ
'కోరి కర్మంబు నడపెడ' : 6-86-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కోరినవారల కెల్లను ' : 6-159-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కోరినవారల కోర్కులు' : 7-89-క. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'కోరి ప్రభాసతీర్థము' : 3-135-ఉ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'కోరి భజించెను నందు' : 10.1-282-క. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'కోరి మడమలచే గుదపీడ' : 4-653-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'కోరి విదర్భుఁడు కు' : 10.2-293-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'కోరి వేడ్క నీవు నా' : 5.1-10-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'కోరి శరీరులు భవదను' : 10.2-1212-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'కోరి సతుల కెల్లఁ గ' : 6-520-ఆ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'కోరి సుయోధనుకూఁతుర' : 10.2-560-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'కోలముల గవయ వృక శా ' : 1-456-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'కోలాహలము మాని కొలు' : 7-101-సీ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'కౌండిన్యగోత్ర సంకల' : 1-24-సీ. : ప్రథమ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'కౌరవ పాండవ పృథు సమ' : 10.2-926-క. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'కౌరవ పాండవు లిరువు' : 3-21-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'కౌరవుఁ డాడి పోయిన ' : 10.2-579-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'కౌరవుల సమయఁజేయ ను ' : 10.2-581-క. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'కౌరవేశ్వర తొల్లి ఖ' : 2-9-సీ. : ద్వితీయ : ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
'కౌశలమున మోక్షగతికి' : 7-477-ఆ. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'క్రక్కి మహాఘోషముతో' : 10.1-450-క. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'క్రతు దానోగ్రత పస్' : 3-301-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'క్రతు నామంబు ధరించ' : 12-44-క. : ద్వాదశ : ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
'క్రతుభాగార్హుం డగు' : 4-130-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'క్రతువున్ మంత్రముఁ' : 10.1-856-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'క్రతువులు సేయుచో శ' : 3-560-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'క్రతువులోని కేను గ' : 7-473-ఆ. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'క్రతువుల్ ధర్మము మ' : 10.1-876-మ. : దశమ-పూర్వ : విప్రుల విచారంబు
'క్రతుశతంబునఁ బూర్ణ' : 10.1-570-త. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'క్రతుహయంబును గొనిప' : 4-467.1-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'క్రమమునఁ ద్రిగుణము' : 3-890-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'క్రమమునఁ ద్రైవర్గి' : 3-354-క. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'క్రమమున నచ్చటఁ బ్ర' : 10.2-1135-క. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'క్రమమున నిజకులసంహా' : 3-142-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'క్రమమున నిటు పృథ్వ' : 4-503-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'క్రమమున మింటికై యె' : 1-453-చ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'క్రమమున వర్ణంబుల చ' : 7-420-క. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'క్రమమొప్పన్ నదులెల' : 10.1-792-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'క్రమ్మఱ నత్రిచేఁ ద' : 4-522-ఉ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'క్రమ్మఱ నమ్మునివిభ' : 1-500-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'క్రమ్మి నిశాచరుల్ ' : 10.1-1058-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'క్రాలుకన్నులు గుబ్' : 10.1-213-మత్త. : దశమ-పూర్వ : పూతన వ్రేపల్లె కొచ్చుట
'క్రించు దనంబున విధ' : 10.1-581-క. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'క్రిమిభోజన మనియెడి' : 5.2-147-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'క్రుద్ధుండై యహిపా' : 10.2-385-క. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'క్రుద్ధుండై యణిమాద' : 7-316-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'క్రూరవ్యాళ విశాల క' : 10.1-481-శా. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'క్రూరాత్ము లగుచు ల' : 3-14-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'క్రూరాత్ముల దండింప' : 10.1-674-క. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'క్రూరాత్ముల మందిరమ' : 9-534-క. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'క్రూరులఁ జంపి సాధు' : 1-427-ఉ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'క్రేపుం బాపకుఁ డంచ' : 9-440-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'క్రేపుల యఱ్ఱులు నా' : 10.1-433-క. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'క్రేపులు పాఱె గోవు' : 10.1-1139-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'క్రేళ్ళుఱికి మసలె ' : 10.1-178-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'క్రొక్కారు మెఱుఁగు' : 8-263-క. : అష్టమ : అప్సరల ఆవిర్భావము
'క్రోడంబై పినతండ్రి' : 7-185-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'క్రోధచిత్తుండు కంస' : 10.2-1057.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుంతీదేవి దుఃఖంబు
'క్రోధమాత్సర్యధనుఁడ' : 3-59-తే. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'క్రోధము దమ తపములకు' : 2-130-క. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'క్లేశనాశనంబును మహా' : 4-384-వ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'క్షంతకుఁ గాళియోరగవ' : 1-31-ఉ. : ప్రథమ : షష్ఠ్యంతములు
'క్షమ గలిగిన సిరి గ' : 9-463-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'క్షాళితాఖిలకల్మషవ్' : 2-231-సీ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'క్షితిదానమిచ్చు నత' : 8-615-క. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'క్షితినాథోత్తమ. నీ' : 1-511-మ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'క్షితినాథోత్తముఁ డ' : 4-391-మ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'క్షితి నుభయేంద్రియ' : 4-886-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'క్షితిపతి నీ ప్రశ్' : 2-3-సీ. : ద్వితీయ : శుకుని సంభాషణ
'క్షితిపై నిలిపిన క' : 3-174-తే. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'క్షుల్లకవృత్తి మీ ' : 6-381-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'క్షేమమే యని సతుల్ ' : 9-694-సీ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'క్షోణితలంబునన్ నుద' : 1-6-ఉ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'క్ష్మాతలంబెల్ల నిజ' : 4-832-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఖండము లన్నియు నందఱ' : 6-524-క. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'ఖండ శర్కరతోడఁ గలహి' : 6-519-సీ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'ఖండించి రిపుల శిరమ' : 9-484-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఖండిత మూలద్రుమమున ' : 7-33-క. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'ఖండిత శుండాల గండము' : 10.2-885-సీ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'ఖగనాథుం డమరేంద్రు ' : 10.1-1682-మ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
'ఖగరాజరుచులు గల యిల' : 9-204-క. : నవమ : సగరుని కథ
'ఖచిత తాటంకముద్రికా' : 3-819.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'ఖద్యోతయు హవిర్ముఖి' : 4-768-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఖరకర కుల జలనిధి హి' : 2-164-క. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'ఖరదంష్ట్రా భ్రుకుట' : 7-355-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'ఖరనిశితప్రదీప్త ఘన' : 4-351-చ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'ఖరపుటాహతి రేఁగు ధర' : 10.2-403-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'ఖరుఁ డగు కంసుని పం' : 10.1-264-క. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'ఖరులై దృఢకవచ ధను శ' : 10.1-1539-క. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునితో పోర వెడలుట
'ఖురపుటాహతిఁ దూలి క' : 10.1-1167-సీ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'ఖురముల నేలఁ ద్రవ్వ' : 10.1-1144-చ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'ఖేదమున నింద్రసూనుఁ' : 1-346-క. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట/