పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 25)కరిఁ - కుంఠి

క - కర⇐ - || - కుండ - ఖేద⇒

'కరిఁ దిగుచు మకరి స' : 8-54-క. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'కరిణీకరోజ్ఝిత కంకణ' : 8-49-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
'కరిదంతంబులు మూఁపుల' : 10.1-1324-మ. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'కరినాథుఁ డయ్యె నాత' : 8-125-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'కరినాథుండు జలగ్రహగ' : 2-148-మ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'కరి పుండరీక వృక కా' : 3-770-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'కరి వెనుక దగులు నక' : 3-647-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'కరి సంఘంబులు లేవు ' : 10.1-1616-మ. : దశమ-పూర్వ : పౌరులను ద్వారకకు తెచ్చుట
'కరి హరి రథ సుభట సమ' : 10.2-683-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'కరుణాకర శ్రీకర కంబ' : 6-531-తో. : షష్ఠ : పూర్ణి
'కరుణారస పరిపూర్ణ స' : 4-762-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కరుణార్ద్రదృష్టిఁ ' : 10.2-641-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'కరుణాలోకములం బటాంచ' : 10.1-1004-మ. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'కరుణావలోకనంబులు ని' : 4-905-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'కరుణాసింధుఁడు శౌరి' : 8-109-మ. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'కరులం దేరుల నుత్తమ' : 10.2-1175-క. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'కరుల హరుల భటులఁ గం' : 1-385.1-ఆ. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'కరువలిఁ బాయు వస్త్' : 5.1-39-చ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'కరువలిసుతునకు నొక ' : 10.2-732-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'కర్ణరంధ్రములు చేఁ ' : 10.1-1302-సీ. : దశమ-పూర్వ : కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
'కర్ణ సింధురాజ కౌరవ' : 1-366.1-ఆ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'కర్ణాలంబిత కాక పక్' : 10.1-502-శా. : దశమ-పూర్వ : క్రేపుల వెదక బోవుట
'కర్ణావతంసిత కర్ణిక' : 10.1-770-సీ. : దశమ-పూర్వ : వేణు విలాసంబు
'కర్థి నన్నంబు గుడు' : 9-202.1-తే. : నవమ : సగరుని కథ
'కర్మంబులను యథాకాల ' : 4-639-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'కర్మంబు లెల్లఁ బాయ' : 6-156-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కర్మచయము లెల్ల ఖండ' : 7-372.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'కర్మతంత్రుఁ డగుచుఁ' : 8-126-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'కర్మఫలంబులఁ గడఁక న' : 5.1-100-సీ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'కర్మము కర్మముచేతను' : 6-48-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'కర్మమునఁ బుట్టు జం' : 10.1-885-క. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'కర్మములకుఁ దగు ఫలమ' : 10.1-886-క. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'కర్మములు మేలు నిచ్' : 10.1-32-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'కర్మవశంబునన్ జగము ' : 4-581-ఉ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'కర్మవశమున నెందు సు' : 6-462-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'కఱచిన భుజగము రదముల' : 10.1-706-క. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'కఱచి పిఱుతివక మఱియ' : 10.1-645-క. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'కఱపించెన్ ఫణికోటిచ' : 10.1-1515-మ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
'కలఁగంబాఱి మఱందిఁ జ' : 10.1-54-మ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల చెరసాల
'కలఁగకుఁడీ వధూజనులు' : 10.1-913-చ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'కలఁగని లేచి మున్ను' : 10.1-1473-చ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'కలఁగి నిద్రపోవఁ గల' : 9-131-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'కలఁగు టెల్లను మానె' : 9-333-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'కలఁ డందురు దీనుల య' : 8-86-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'కలఁ డంభోధిఁ గలండు ' : 7-274-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'కలఁడు జగదేక సన్నుత' : 6-229-తే. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'కలఁడు మదన్యుండు ఘన' : 6-169-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కలకంఠి మా వాడ గరిత' : 10.1-327-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'కలగని యంత మేలుకని ' : 10.2-328-చ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'కలదే జగతిం బదురు న' : 4-944-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'కలనఁ దోఁచిన వస్తుస' : 3-1049-తే. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'కలభంబుల్ చెరలాడుఁ ' : 8-35-మ. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'కలయో వైష్ణవ మాయయో ' : 10.1-342-మ. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'కల రని చెప్పిన నమ్' : 10.2-665-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'కలరున్ దాతలు నిత్త' : 8-523-మ. : అష్టమ : వామనుని విప్రుల సంభాషణ
'కలలం బోలెడి పుత్రమ' : 10.1-1237-మ. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'కలలోనం దను మున్నెఱ' : 10.2-971-మ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'కలలోన జీవుండు కౌతూ' : 2-18-సీ. : ద్వితీయ : విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
'కలవాని సుతుల మనుచు' : 10.1-396-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకుల నారదశాపం
'కలవేల్పు లెల్లఁ దమ' : 9-461-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'కలసి పురుషమూర్తి క' : 10.1-8-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'కలసెన్ సంగములెల్లఁ' : 9-257-మ. : నవమ : ఖట్వాంగుని చరిత్రము
'కలికి కటాక్షవీక్షణ' : 6-511-చ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'కలికిచేష్టలు భావగర' : 10.2-331-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'కలికి వరు మదన కదనప' : 6-99-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కలిగి మహోగ్రవృత్తి' : 10.2-382-చ. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'కలిత విశేషవస్త్రము' : 6-16-చ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'కలిదోషనివారకమై యలఘ' : 1-47-క. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'కలిమి వేవేలు భార్య' : 6-447-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'కలియుగంబున జన్మింప' : 9-728.1-తే. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'కలివర్తనంబునఁ గ్రౌ' : 1-385-సీ. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'కలుగఁడే నాపాలికలిమ' : 8-87-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'కలుగును మఱి లేకుండ' : 7-50-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'కలుగు మత్కామితంబు ' : 4-815-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కలుముల నీనెడు కలకం' : 1-258-సీ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'కలువలమేలికందువలు క' : 10.1-964-చ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'కల్పాంతమున నంధకారస' : 7-87-సీ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'కల్పాంతాగ్నియుబోలె' : 6-405-శా. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కల్యాణాత్మకమైన విష' : 10.1-1684-శా. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
'కల్యాణి నీ మాట గడు' : 4-69-సీ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'కల్లతనంబు గాక పొడగ' : 6-5-ఉ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'కల్ల లేదని విన్నవి' : 10.1-1769-మత్త. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'కళలచేత రాజు గ్రమము' : 1-298-ఆ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'కళలు గలుగుఁ గాక కమ' : 10.1-1292-ఆ. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'కవకవనై పదనూపుర రవర' : 6-100-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కవ గూడి యిరుదెసఁ గ' : 9-319-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'కవి యను కడపటి కొమర' : 9-41-క. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'కవ్వముఁ బట్టిన ప్ర' : 10.1-358-క. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'కశ్యపు గనుంగొని యి' : 3-473-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'కసవు గల దిరవు పసుల' : 10.1-424-క. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము బోవతలచుట
'కసిమఁసగి యసుర విసర' : 8-146-క. : అష్టమ : సురలు బ్రహ్మ శరణు జొచ్చుట
'కాంచనకుండల కాంతులు' : 10.1-214-మాని. : దశమ-పూర్వ : పూతన వ్రేపల్లె కొచ్చుట
'కాంచన నవరత్న కటకాం' : 3-518-సీ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'కాంచన మయ మరకత కుడ్' : 4-319-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'కాంచనరత్నభూషణ నికా' : 10.2-823-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'కాంచనరత్నసంఘటిత సౌ' : 10.1-1467-సీ. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'కాంతలార మెకము గన్న' : 9-688-తే. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'కాంతలు దల్లితోఁ దన' : 10.1-334-ఉ. : దశమ-పూర్వ : యశోద గోపికల నొడంబరచుట
'కాంతారంబున నొంటి ద' : 1-375-శా. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'కాంతారత్నములార మీ ' : 10.1-866-శా. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'కాంతార విహారమ్ముల ' : 10.1-605-క. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'కాంతాహేయము దుర్విక' : 9-551-శా. : నవమ : యయాతి శాపము
'కాకంబులు వాపోయెడి ' : 1-343-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'కాక ఘూకంబులు గనకసౌ' : 11-87-సీ. : ఏకాదశ : ప్రభాసంకు బంపుట
'కాక ననుఁ గులిశధారల' : 6-396-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కాటుక నెఱయంగఁ గన్న' : 10.2-237-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'కా దనఁడు పొమ్ము లే' : 8-657-క. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'కాన దుర్గతికినిఁ గ' : 8-641.1-తే. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'కాననివాని నూఁతగొని' : 7-182-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'కాన నీవును విప్రవర' : 4-541.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'కాన పతివ్రతలకు నసా' : 4-662-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'కాన భవత్పదపద్మ ధ్య' : 10.2-1150-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'కాన మదీయ చండభుజగర్' : 10.2-324-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'కాన మనమునఁ దద్వివే' : 4-238-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'కాన రణోర్వి నన్నెద' : 10.2-731-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'కానల నుండుచున్ సరస' : 10.1-788-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'కాన వచ్చిన ఫలములు ' : 5.1-160-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'కాన సరోజలోచన జగత్త' : 3-442-ఉ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'కాపరి లేని గొఱ్ఱియ' : 1-483-ఉ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'కామంబు పుణ్యమార్గ ' : 6-120-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కామక్రోధాదికముల్ భ' : 5.1-87-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'కామతంత్రటీక కలువల ' : 10.1-965-ఆ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'కామమోహితుండై యెవ్వ' : 5.2-154-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'కామహర్షాది సంఘటితమ' : 7-363-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'కామింపకయును సర్వము' : 2-39-క. : ద్వితీయ : మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
'కామితప్రదుఁ డైన కశ' : 6-255-సీ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'కామిని తిగిచినఁ గృ' : 10.1-1282-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'కాము గెలువవచ్చుఁ గ' : 8-405-ఆ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'కాముని దహించెఁ గ్ర' : 2-134-క. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'కాము శరము వోలెఁ గమ' : 10.1-1490-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జగృహంబున కేగుట
'కామోత్కంఠత గోపికల్' : 7-18-శా. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'కామోపభోగసుఖములు వే' : 9-581-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'కాయమం దాత్మబుద్ధియ' : 10.2-1121.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'కారండవ జలకుక్కుట స' : 3-769-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'కారణకార్యహేతు వగు ' : 2-211-ఉ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'కారణము? సతి దా నేమ' : 4-36.1-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'కారణ విగ్రహంబు నుర' : 5.1-156-ఉ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'కారాశాలల మా నిమిత్' : 10.1-1396-శా. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'కారుణికోత్తముఁడగు ' : 9-588-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'కారుణ్యంబునఁ గృష్ణ' : 10.1-1500-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'కారుణ్యంబున వానిఁ ' : 10.1-1266-శా. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'కారుణ్యమానసుం డగు ' : 10.1-411-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'కారేరాజులు? రాజ్యమ' : 8-590-శా. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'కార్చి చ్చార్చు పట' : 10.1-750-క. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'కార్యవర్గంబును గార' : 1-56-సీ. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'కాలం ద్రొక్కి సలీల' : 10.1-1322-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కువలయాపీడముతో బోరుట
'కాలం బెడగని పాపము ' : 6-45-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'కాలకంఠుఁడు బాణుపైఁ' : 10.2-440-తే. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'కాలగళుఁ డడిరి కడువ' : 6-362-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కాలనేమి ఘోర కంఠీరవ' : 8-345-ఆ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'కాలముండును మఱి యంత' : 5.1-154.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'కాలము దేశమున్ గ్రత' : 10.2-778-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'కాలమునాటి మృత్యవుమ' : 6-426-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కాలము ప్రబలురకును ' : 10.1-1644-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'కాలము వచ్చిన శబరున' : 7-66-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'కాలరూపంబులఁ గ్రమ వ' : 7-266-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'కాల వెస దాచియును గ' : 10.2-739-లగ్రా. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'కాలానలజ్వలజ్జ్వాలా' : 3-686-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'కాలానల సన్నిభయై శూ' : 9-104-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'కాలుని వీటికిఁ జని' : 10.1-1432-క. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
'కాళిందీ కూలంబున నా' : 10.1-784-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'కాళికి బహుసన్నుత ల' : 6-7-క. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'కాళియఫణిదూషిత యగు ' : 10.1-632-క. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'కాళియఫణి యిది వీరల' : 10.1-1024-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'కావున.' : 2-206-వ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'కావున.' : 3-190-వ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'కావున.' : 3-399-వ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'కావున.' : 3-446-వ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'కావున.' : 4-229-వ. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'కావున.' : 4-245-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'కావున.' : 4-754-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కావున.' : 4-781-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కావున.' : 4-932-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'కావున.' : 10.1-169-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'కావున.' : 10.2-705-వ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'కావున.' : 10.2-1018-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'కావునఁ గర్మానుయాతం' : 10.1-887-వ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'కావునఁ గాలకింకర వి' : 6-44-ఉ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'కావునఁ బరులకు హింస' : 10.1-33-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'కావునఁ బాండునందనుల' : 3-32-ఉ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'కావునం గృష్ణపాదారవ' : 6-31-వ. : షష్ఠ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'కావునం బశువ్రాతంబు' : 4-741-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'కావునం బినతల్లి యై' : 4-232-వ. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'కావునం బుత్రేణలోకా' : 4-594-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'కావునం బ్రాగగ్రంబు' : 4-878-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'కావున గీర్తనీయ గతక' : 3-548-ఉ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'కావున గృహస్థుండు బ' : 7-448-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'కావున గృహస్థు లయిన' : 10.1-867-వ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'కావున జీవునకు నవిద' : 3-241-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'కావున దుష్టదానవుం ' : 10.2-938-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'కావున దైవతంత్రంబైన' : 1-214-వ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'కావున నట్టి విప్రప' : 4-592-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'కావున నది తత్కథాకర' : 4-867-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'కావున నమ్మహాత్ముఁడ' : 4-264-ఉ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'కావున నమ్మహాత్ముని' : 3-69-ఉ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'కావున నయ్యజ్ఞమునకు' : 4-60-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'కావున నల్పుఁడ సంస్' : 7-353-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'కావున నాకును సూరి ' : 4-731-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'కావున నా విభుం దొడ' : 3-626-ఉ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'కావున నిట్టి భాగవత' : 4-871-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'కావున నితఁడు సత్కర' : 6-89-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కావున నితని క్షమిం' : 4-540-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'కావున నీ పుణ్యశల్య' : 6-311-వ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'కావున నీ యర్థంబునక' : 6-59-వ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'కావున నీ యర్థమ యా ' : 3-456-క. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'కావున నీవ యొక్కఁడవ' : 6-165-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కావున నీ విపు డింద' : 4-527-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'కావున నీవు గోపకులచ' : 10.1-1160-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'కావున నీవును నేనున' : 4-849-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'కావున నీశ్వరగుణ సర' : 4-487-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'కావున నుత్తముండును' : 4-312-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'కావున నెఱింగింపు మ' : 3-396-వ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'కావున నేను జ్ఞానదృ' : 4-817-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కావున నోరి దురాత్మ' : 6-499-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'కావున భగవంతుండును ' : 4-686-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'కావున భగవద్భక్తుల ' : 6-503-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'కావున భవదీయ దాస్యయ' : 7-368-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'కావున భూమ్యుద్ధరణమ' : 3-405-క. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'కావున మచ్చారిత్ర క' : 3-324-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'కావున మద్భక్తికిఁ ' : 2-245-క. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'కావున మద్భ్రాత భవ ' : 3-465-క. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'కావున మీర లవ్వాసుద' : 4-582-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'కావున మీఱు చచ్చుతఱ' : 7-67-ఉ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'కావున మూఢాత్ముఁడవై' : 10.1-1520-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'కావున యజ్ఞముల్ హరి' : 3-402-ఉ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'కావున రజస్తమస్సత్వ' : 10.1-1664-వ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'కావున రాగాదియుక్త ' : 7-241-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'కావున రాజేంద్ర నీవ' : 4-877-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'కావున లోకవందితుని ' : 6-269-ఉ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'కావున వారల కపకృతిఁ' : 3-16-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'కావున వివేకంబు గల ' : 4-239-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'కావున విషయంబులఁ జి' : 7-217-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'కావున వీఁడు మహాప్ర' : 7-205-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'కావున శ్రద్ధయు భగవ' : 4-618-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'కావున సర్వాత్మకుఁడ' : 2-4-క. : ద్వితీయ : శుకుని సంభాషణ
'కావున సుదర్శనానల న' : 9-112-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'కావున హరిస్వరూపుండ' : 3-780-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'కింకరుల ధర్మరాజ వ ' : 6-68-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కింకలు ముద్దుఁబల్క' : 10.2-265-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'కింపురుషు లిట్లనిర' : 7-331-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'కిటి యై కౌఁగిటఁ జే' : 10.1-1019-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'కిన్నర లిట్లనిరి.' : 7-335-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'కిరి యై ధర యెత్తిన' : 10.1-915-క. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'కిసలయ ఖండేందు బిస ' : 2-158-సీ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'కీటకముఁ దెచ్చి భ్ర' : 7-16-క. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'కుంకుమరాగ రమ్య కుచ' : 6-452-ఉ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'కుంఠితనాదముతోడను గ' : 7-65-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'కుంఠితుఁడుగాక వాఁడ' : 9-624-క. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'కుంఠితులై పరుల్ బె' : 10.1-1577-ఉ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని విడుచుట/