పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 24)క - కర

ఓ. ఔ - ⇐ - || - కరిఁ - కుంఠి⇒

'కంకణాంగద వనమాలికా ' : 1-286.1-తే. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'కంచుకములు తలచుట్లు' : 10.1-181-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'కంజదళాక్షుఁడు వెదక' : 10.1-505-క. : దశమ-పూర్వ : క్రేపుల వెదక బోవుట
'కంజవిలోచన దానవ భంజ' : 10.2-643-క. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'కంజాక్షునకుఁ గాని ' : 7-170-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'కంజాతకింజల్క పుంజర' : 3-924-సీ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'కంజాతపత్ర నేత్ర పు' : 4-797-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కంటకులు నృపులుసూడఁ' : 1-360-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'కంటిఁగంటి భవాబ్ధి ' : 3-146-మత్త. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'కంటిగంటి భవాబ్ధి ద' : 10.2-1152-మత్త. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'కంటిన్ నేఁటికి నిన' : 9-146-శా. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'కంటిన్ మున్ను రథంబ' : 10.1-1231-శా. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'కంటిమి నరకుడు వడఁగ' : 10.2-200-క. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'కంటిరే మనవారు ఘనుల' : 7-214-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'కంటిరే మీరు సుతులా' : 6-181-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కంటే జగముల దుఃఖము ' : 8-233-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'కంటే దారుక దుర్నిమ' : 10.2-887-శా. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'కంటే రామ రథంబు లాయ' : 10.1-1537-శా. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
'కంఠక్షోభము గాఁగ నొ' : 7-259-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'కంఠేకాలునిచేతం గుం' : 9-615-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'కంఠోపాంతము దౌడలున్' : 10.1-449-శా. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'కందఁడు భీతి గుందఁడ' : 6-429-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'కందమూల ఫలాశియై బహు' : 4-646-మత్త. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'కందర్పాంశమునం దనూజ' : 3-51-శా. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'కందులేని యిందుకళ మ' : 5.1-37-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'కంపించె దేహ మెల్లం' : 1-433-క. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'కంసాసుర సంహారున కం' : 6-35-క. : షష్ఠ : షష్ఠ్యంతములు
'కంసుపంపున బాలఘాతిన' : 10.1-212-సీ. : దశమ-పూర్వ : పూతన వ్రేపల్లె కొచ్చుట
'కచబంధంబులు వీడ భూష' : 10.1-672-మ. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'కటకట మోసపోయితిమి క' : 10.1-873-చ. : దశమ-పూర్వ : విప్రుల విచారంబు
'కటకట యిట్లు మా కొఱ' : 10.2-1004-చ. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'కటపటరత్నకంబళనికాయక' : 10.2-682-చ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'కటిచేలంబు బిగించి ' : 10.1-638-మ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'కటి విరాజిత పీతకౌశ' : 3-538-సీ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'కట్టంగఁ బచ్చని పట్' : 8-271-సీ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'కట్టలుకఁ దడుకుచాటు' : 7-59-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'కట్టా క్రూర భుజంగమ' : 10.1-656-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'కట్టా తలమునకలునై ద' : 10.1-1002-క. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'కట్టా త్రికరణ మెఱు' : 6-43-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'కట్టా మన్మథు కోలలు' : 10.1-1056-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'కట్టా యార్గురు కొడ' : 10.1-151-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
'కట్టా యీ యాశ్రమమున' : 5.1-111-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'కట్టి నీకుఁబ్రణామం' : 3-423.1-తే. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'కట్టుము సేతువు లంక' : 9-285-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'కఠిన నఖర నృసింహ వి' : 7-342.1-తే. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'కఠినశూలధారఁ గంఠంబు' : 7-32.1-ఆ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'కఠిన సటాచ్ఛటోత్కట ' : 3-413-సీ. : తృతీయ : భూమ్యుద్ధరణంబు
'కడఁక గృహములు నఖిల ' : 4-833-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కడఁగి కొలువ శీఘ్రక' : 10.2-1240-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'కడఁగి గుహ్యక మాయాం' : 4-348-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'కడఁగి త్రిగుణాత్మక' : 7-238.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'కడఁగి దుర్వార మారు' : 10.2-1308-తే. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'కడఁగి నూఱేండ్లు వె' : 10.1-560.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'కడఁగి పూర్వపరార్ధా' : 3-359.1-తే. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'కడఁగి పెక్కిడుమలఁ ' : 3-94-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'కడఁగి భవత్పదార్చనక' : 4-183-చ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'కడఁగి మఱి వారు యాద' : 4-897-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'కడఁగి యమృతజలధిఁ గల' : 8-192.1-ఆ. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'కడఁగి సవనభూమిఁ గనక' : 10.2-768-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'కడఁగి సారథి తెచ్చి' : 10.2-638-తే. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'కడకంట యౌవనగర్వంబు ' : 6-91-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కడపటిచేఁత నైహికసు' : 10.2-752-చ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'కడలే దాశాలతకుం గడఁ' : 9-579-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'కడిఁది వేదనలకుఁ గా' : 6-41-ఆ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'కడుపారం జనుబాలు ద్' : 10.1-359-మ. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'కడుపున దిండుగాఁ గట' : 10.1-498-సీ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'కడుపు పగుల ముద్దుక' : 9-168-ఆ. : నవమ : మాంధాత కథ
'కడుపు బదరగాఁగ గొడు' : 8-685-ఆ. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'కడుపులోపల నున్న పా' : 10.1-558-త. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'కడు మధురంబునన్ సుర' : 5.2-22-చ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'కడు లచ్చి గలిగె నే' : 10.1-328-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'కడువడిఁ దను దివికి' : 10.1-737-క. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'కడు వడి నల్గి వాఁడ' : 10.2-892-చ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'కడు వేడ్క నీ వవిద్' : 5.1-152-క. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'కణఁకన్ వారలు వెండి' : 3-880-మ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'కతన ముల్లోకములు చా' : 4-271.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'కదనమున నీ భుజావలి ' : 10.2-653-క. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'కదలం బాఱవు పాఁప పే' : 8-244-మ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'కదలకుం డని తోడివార' : 10.1-817-త. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'కదలెడు వేల్పుల రూప' : 1-342-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'కదియవచ్చి య బ్బాల ' : 10.2-338-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'కదిసి కలికిపలుకులు' : 10.1-224-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన కృష్ణునికి పాలిచ్చుట
'కనక కంకణ ఝణఝణత్కార' : 10.2-604-తే. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'కనకరథంబున నిడుకొని' : 10.2-447-క. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'కనకసౌధములపైఁ గౌరవక' : 1-235-సీ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'కనకాక్షుండు భుజావి' : 2-115-మ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'కనకాగార కళత్ర మిత్' : 1-311-మ. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'కనకాద్రిసానుసంగత క' : 10.2-803-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'కన దురు రత్నభూషణ న' : 10.2-458-చ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'కని కదియవచ్చు సమయం' : 10.1-217-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన బాలకృష్ణుని చూచుట
'కని కన లగ్గలింప సు' : 10.2-381-చ. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'కని కలహంబునకు నరకా' : 10.2-169-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'కని కృపాయత్తు లగుచ' : 4-415-తే. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'కని కోపించి.' : 9-447-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'కని గారవించి యాయన ' : 10.2-1005-క. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'కని చేతన్ సెలగోలఁ ' : 10.1-362-మ. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'కని జలచరేంద్రుని క' : 8-723-వ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'కని జాంబవంతుఁ డా మ' : 10.2-56-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రసేనుడు వధింపబడుట
'కని డాయంజనఁ బురలక్' : 10.2-450-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'కని డాయం జని తదీయ ' : 10.2-366-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'కని డాయం జనునంతఁ గ' : 10.2-980-మ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'కని డాయనేఁగి మోదం ' : 3-169-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'కని తత్కరిపాలకశ్రే' : 10.1-1316-వ. : దశమ-పూర్వ : కరిపాలకునితో సంభాషణ
'కని తత్కాళింది యంద' : 10.1-1228-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురకు చనుట
'కని తదీయ రూప వయో ల' : 10.1-1751-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ గ్రహణంబు
'కని తనకుఁ ద్రోవ యి' : 9-280-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'కని తన వెంట వచ్చిన' : 10.2-61-వ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితుని నిందారోపణ
'కని తమ్మికంటి తమ్మ' : 10.1-492-వ. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'కని దండప్రణామంబు ల' : 10.1-673-వ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'కని దానవేంద్రుని హ' : 8-532-వ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'కని దాని యొడలిపొడవ' : 10.1-442-వ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'కని దుఃఖితుండయి యమ' : 9-128-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'కని నక్తంచరుం డని ' : 10.1-736-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'కని నఖ పద్మరాగమణి ' : 3-542-చ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'కని నమస్కరించి కౌత' : 10.2-950-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'కని నమస్కరించిన గం' : 9-220-వ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'కని పరమేశుని యాదవ ' : 11-84-క. : ఏకాదశ : వైకుంఠం మరలఁ గోరుట
'కని బృందావనంబుఁ దఱ' : 10.1-1199-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బృందావనం గనుట
'కని భగవంతుఁడున్ రథ' : 10.2-842-చ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'కని మనిచి యెత్తి ప' : 10.1-590-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'కని మున్ను మగువ మర' : 8-394-వ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'కని యచ్యుతుండు పంచ' : 10.2-116-వ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'కని యతని సౌందర్య గ' : 10.2-208-వ. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'కని యత్యంతభయభక్తిత' : 11-120-వ. : ఏకాదశ : శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
'కని యధోచితంబుగా భా' : 10.1-1487-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'కని యనురాగ వికాసము' : 10.2-313-క. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'కని యనురాగ వికాసము' : 3-47-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'కని య ప్పురంబు ప్ర' : 10.1-1248-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'కని య మ్మాధవ బలదేవ' : 10.2-1046-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'కని యింద్రుఁడు పూజ' : 10.1-937-క. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'కని యిట్లనియె.' : 10.1-1275-వ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'కని యిట్లనె మైత్రే' : 3-9-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'కనియెం గృష్ణుఁడు స' : 10.1-491-మ. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'కనియెం దాపసపుంగవుం' : 3-148-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'కనియెం దాలాంకుఁ డు' : 10.2-940-మస్ర. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'కనియెం బుణ్యజనౌకము' : 8-446-మ. : అష్టమ : స్వర్గ వర్ణనము
'కనియెదవో బిడ్డల ని' : 1-315-క. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'కనియె నఘారివత్సబకక' : 10.2-139-చ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'కనియెన్ గోపకుమారశే' : 10.2-449-మ. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'కనియెన్ దానవుఁ డిం' : 10.2-1141-మ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'కనియెన్ నారదుఁ డంత' : 1-87-క. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'కనియెన్ నిశ్చలభక్త' : 3-284-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'కనియెన్ బ్రాహ్మణుఁ' : 6-70-మ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'కనియెన్ ముందటఁ గార' : 9-446-మ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'కనియెన్ రుక్మిణి చ' : 10.1-1750-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'కనియె శుభోపేతుఁ గం' : 10.2-380-సీ. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'కని రక్కసులఱేఁడు వ' : 8-447-వ. : అష్టమ : స్వర్గ వర్ణనము
'కని రా తాపస పుంగవు' : 4-695-మ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'కని రామచంద్రుండును' : 9-313-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'కని రా రాజకుమారికల' : 10.2-207-మ. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'కని లజ్జాసహిత హాసవ' : 10.1-1453-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
'కని లోకపాలురును ము' : 4-142-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'కని లోకేశులుగాని వ' : 10.1-1391-మ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'కని లోచనరంధ్రంబుల ' : 10.1-863-క. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'కని వార నపత్యుం డగ' : 4-434-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'కని వారల పాదములకు ' : 10.1-1202-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బలకృష్ణుల గనుట
'కని వారలు దమ మనముల' : 4-696-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'కని సంభ్రమంబునఁ దన' : 10.2-241-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'కని సంభ్రమించి విర' : 10.1-545-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'కని సకలభూతగణములు మ' : 3-971-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'కని సాంబప్రముఖాది ' : 10.2-881-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'కని హరి దన్నుం బ్ర' : 10.1-1457-వ. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'కని హితకోటితో నెదు' : 10.2-1142-చ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'కనుఁగవ నిప్పులు రా' : 3-639-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'కనుఁగొని చతురాననుం' : 3-292-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'కనుఁగొని తత్పాదంబు' : 3-5-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'కనుఁగొని తత్పురోగమ' : 10.2-544-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'కనుఁగొని భ్రాతృస్న' : 10.2-1272-క. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'కనుఁ గొనుము వీరె న' : 10.2-1160-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'కనుంగొని' : 9-526-వ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'కనుంగొని.' : 3-706-వ. : తృతీయ : దేవతలు శ్రీహరిని నుతించుట
'కనుంగొని.' : 10.1-341-వ. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'కనుంగొని.' : 10.2-1238-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'కనుంగొని పరిహాసోక్' : 10.2-917-వ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'కనుంగొని యతని సమీప' : 10.2-929-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'కనుంగొని యమ్మహాస్థ' : 10.2-1252-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'కనుంగొని యిట్లనియె' : 3-81-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'కనె నక్రూరుఁడు పద్' : 10.1-1201-మ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బలకృష్ణుల గనుట
'కన్నకొడుకు శమ దమ స' : 7-112-క. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'కన్నమాత్ర నతఁడు కల' : 6-469-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'కన్నియమీఁద నా తలఁప' : 10.1-1716-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'కన్నులఁ గంటిని వీన' : 9-493-క. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'కన్నులకుఁ జూడ బరువ' : 10.1-79-క. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'కన్నుల సంతోషాశ్రుల' : 8-481-క. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'కన్నులారగ నిత్యమున' : 1-257-మత్త. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'కన్నులు గల్గువాఁడు' : 8-725-ఉ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'కన్నులు దెఱవని కడు' : 10.1-931-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపకులు నందునికి జెప్పుట
'కన్నులు మూసి బ్రాహ' : 1-462-ఉ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'కన్యం జేకొన నిన్ని' : 10.2-135-శా. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'కపట మునులకెంత కాలమ' : 2-241-ఆ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'కపిలుఁడు నేత్రముల్' : 9-208-చ. : నవమ : సగరుని కథ
'కపులమై జలరాశిఁ గట్' : 10.1-454-సీ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'కమఠంబై జలరాశిఁ జొచ' : 8-203-మ. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'కమనీయంబగు వేఁటకాని' : 10.1-1465-మ. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'కమనీయ కింకిణీఘంటిక' : 10.2-434-సీ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'కమనీయ పద్మరాగస్తంభ' : 10.2-1027-సీ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'కమనీయభూమిభాగములు ల' : 2-21-సీ. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'కమనీయ రూపరేఖా రమణీ' : 2-232-క. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'కమనీయశుభగాత్రుఁ గం' : 10.2-358-సీ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'కమనీయ సంగీత కలిత క' : 10.2-347-సీ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'కమల కహ్లార కుసుమ స' : 10.2-153.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'కమలజాండ మధ్యగతుఁడై' : 5.2-77-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'కమలజుఁడు లోకపాలురు' : 8-682-క. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'కమలజు మాతయై సురనిక' : 3-930-చ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'కమలదళ చారు తాలవృంత' : 10.2-241.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'కమలదళాక్ష దుఃఖలయ క' : 4-922-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'కమలదళాక్ష నీవలన గల' : 3-571-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'కమలదళాక్షి పాయసము ' : 4-401-చ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'కమలనయన కృపావలోకనము' : 3-573.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'కమలనయను వదనకమల మరం' : 10.1-629-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'కమలనాభు నెఱిఁగి కా' : 8-613-ఆ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'కమలలోచన నిఖిలభోగము' : 4-837-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కమల లోచనుఁ జింతించ' : 4-313.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'కమలలోచనుండు ఖలుల శ' : 9-133-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'కమలాక్షపదభక్తి కథన' : 11-80-సీ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'కమలాక్ష వినవయ్య కా' : 10.2-96-సీ. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'కమలాక్ష సర్వలోకముల' : 10.2-907-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'కమలాక్ష సర్వలోకముల' : 10.2-764-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'కమలాక్షు నర్చించు ' : 7-169-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'కమలాక్షుని నిందించ' : 10.2-797-క. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'కమలాక్షు నొద్ద నుం' : 10.1-752-క. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'కమలాధీశ్వర తావకీన ' : 4-929-మ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'కమలాధీశ్వరుఁ బూజ చ' : 4-954-మ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'కమలానన బాంధవ కృ త్' : 4-789-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'కమ్మహాత్ముని యంక ప' : 4-97.1-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'కమ్ర సౌరభ వనమాలికా' : 4-251.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'కయ్యంబు జేయ నొల్లక' : 8-178-క. : అష్టమ : సురాసురలు స్నేహము
'కరకమలయుగళ కీలిత శి' : 7-304-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'కరకమలారుణ కాంతిఁ గ' : 10.1-355-సీ. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'కర చరణాదికాంగములు ' : 4-189-చ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'కరణత్రయంబు చేతను న' : 11-42-క. : ఏకాదశ : కవి సంభాషణ
'కరణి నిదురవోవఁ గడఁ' : 10.2-84.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
'కరతల గృహీత లీలాం బ' : 4-235-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'కరపద్మంబుల మాధవుఁ ' : 10.1-1496-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'కర మణి హేమ కంకణ ని' : 3-535-చ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'కర మనురక్తి నమ్మఖమ' : 4-55-చ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'కర మనురక్తిని మోము' : 4-225-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'కరమనురక్తి షట్పదము' : 3-550-చ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'కర మనురాగంబున నీ ధ' : 5.2-76-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'కర మర్థి నెదురుగాఁ' : 10.2-981-క. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'కర మర్థిన్ ద్విపరా' : 9-110-మ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'కరమునఁ బవినిభ మగు ' : 10.2-911-క. : దశమ-ఉత్తర : సాళ్వుని వధించుట
'కరమున మెల్లన నివుర' : 8-120-క. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'కరము మహారథుండు భుజ' : 4-325-చ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'కరములవలనను బలమును ' : 3-900-క. : తృతీయ : విరాట్పురుష ప్రకారంబు
'కరములు దునిసిన నతన' : 9-458-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'కరములు నాలుగు సిక్' : 10.2-444-క. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'కరములు ముకుళించి మ' :