పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 22)ఒ

ఐ - ⇐ - || - ఓ. ఔ - ⇒

'ఒంటి నిల్చి పురాణయ' : 10.1-128-మత్త. : దశమ-పూర్వ : దేవకి చేసిన స్తుతి
'ఒంటివాఁడ నాకు నొకట' : 8-566-ఆ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'ఒండొక భూమీసురకుల మ' : 10.2-467-క. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'ఒండొరులఁ గడవ నేసిన' : 6-365-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఒకఁడై యుంటివి బాలవ' : 10.1-562-మ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'ఒక కాలమునఁ బండు నో' : 1-333-సీ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'ఒక చెలికానిపై నొక ' : 10.1-862-సీ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'ఒకచోట నుచితసంధ్యోప' : 10.2-619-సీ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'ఒకచోట మత్తాళి యూధం' : 10.1-602-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'ఒక తాలాగ్రముఁ దాఁక' : 10.1-621-మ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'ఒకదిక్క కాని చనఁబో' : 9-400-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఒక దినంబున శతయోజనమ' : 8-702-సీ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'ఒకనాఁ డా నృపుఁ డచ్' : 8-123-మ. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'ఒకనాఁ డా మనుజేంద్ర' : 9-432-మ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఒకనాఁడు గంధర్వ యూధ' : 7-95-సీ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'ఒకనాఁడు నారదుం డొయ' : 10.1-52-సీ. : దశమ-పూర్వ : మథురకు నారదుడు వచ్చుట
'ఒకనాఁడు నిజమందిరోప' : 4-465-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'ఒకనాఁడు మనువు దుమ్' : 9-155-క. : నవమ : ఇక్ష్వాకుని వంశము
'ఒకనాఁడు యదుకుమారకు' : 10.2-289-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'ఒకనాఁడు సుఖలీల నుత' : 4-219-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'ఒకనాడు బలభద్రుఁ డొ' : 10.1-631-సీ. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'ఒకనికై యిట్లు కుల ' : 3-33-తే. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'ఒకని చేత నుండ నొకఁ' : 8-299-ఆ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'ఒకనొకని చల్దికావిడ' : 10.1-456-క. : దశమ-పూర్వ : చల్దులు గుడుచుట
'ఒక పదంబు క్రింద ను' : 8-626-ఆ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'ఒకపరి చూచిన వెండియ' : 8-414-క. : అష్టమ : 8సూర్యసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'ఒకపరి జగములు వెలి ' : 8-74-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'ఒకపాదంబున భూమి గప్' : 8-625-మ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'ఒక పువ్వందలి తేనెఁ' : 10.1-1459-మ. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'ఒకబొట్టుఁ జిక్క కు' : 8-324-క. : అష్టమ : రాహువు వృత్తాంతము
'ఒక భామాభవనంబు మున్' : 1-263-మ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'ఒకమాటు జలజంతుయూథంబ' : 8-720-సీ. : అష్టమ : గురుపాఠీన విహరణము
'ఒకమాటు దిక్కుంభియూ' : 7-198-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'ఒకమాటు నభమునఁ బ్రక' : 10.2-867-సీ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'ఒకమాటు మనల నందఱఁ బ' : 7-62-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ఒక మాటెవ్వని పేరు ' : 9-142-మ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'ఒక మున్నూఱు గదల్చి' : 9-262-మ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఒక మొగము గాక దివిజ' : 6-275-క. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ఒకయింటం గజవాజిరోహక' : 10.2-627-మ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'ఒక యెలదోటఁలోనొకవీథ' : 8-393-సీ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'ఒక యెలనాగ చెయ్యూఁద' : 10.1-1030-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'ఒక యేనూఱు కరంబులన్' : 10.2-421-మ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'ఒక యేనూఱుకరంబులన్ ' : 9-454-మ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఒక వన్యాజగరేంద్ర మ' : 10.1-470-మ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'ఒక వృక్ష మూలతలమున ' : 3-141-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఒకవేయర్కులు గూడిగట' : 8-159-మ. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'ఒక వేయితలలతో నుండు' : 9-376-సీ. : నవమ : చంద్రవంశారంభము
'ఒకవేళ నభిచార హోమంబ' : 7-199-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'ఒక సూర్యుండు సమస్త' : 1-227-మ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'ఒక్కఁడవహ్ని వేల్పు' : 9-421-ఉ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఒక్కఁడు ము న్నేమఱి' : 10.1-457-క. : దశమ-పూర్వ : చల్దులు గుడుచుట
'ఒక్కఁడై నిత్యుఁడై ' : 6-465-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఒక్క దినంబున నాత్మ' : 9-565-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'ఒక్కపదంబున భూమియు ' : 8-579-క. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'ఒక్క లతాంగి మాధవున' : 10.1-1064-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'ఒక్క వేళను సూక్ష్మ' : 11-16-మత్త. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'ఒక్కెడఁ బ్రాణులందఱ' : 10.1-159-ఉ. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'ఒక్కొక లోకముఁ గాచు' : 10.1-941-క. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'ఒగ్గములు ద్రవ్వి ప' : 1-455-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'ఒజ్జలు చెప్పని యీ ' : 7-179-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఒడలఁ జెమట లెగయ నుత' : 10.1-387-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'ఒడ్డారించి విషంబున' : 8-217-క. : అష్టమ : కాలకూట విషము పుట్టుట
'ఒత్తికొనుచు రానీఁజ' : 10.1-167-క. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'ఒత్తిలి పొగడుచు సు' : 1-509-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'ఒనరఁ బ్రచేతసు లుత్' : 4-946-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'ఒనర నిట్లు యోగయుక్' : 5.1-71-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'ఒనరన్ నన్నయ తిక్కన' : 1-21-మ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'ఒనరన్ వ్రేతల కించు' : 10.1-780-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'ఒప్పి నగుచు నిట్లన' : 3-654-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'ఒప్పునట్టి సరోవరంబ' : 4-692-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఒప్పు నప్పరమ తాపసో' : 3-771-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ఒప్పెడి హరికథ లెయ్' : 2-43-క. : ద్వితీయ : మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
'ఒఱ పగు నురమును బిఱ' : 8-256-క. : అష్టమ : ఉచ్చైశ్రవ ఆవిర్భవము
'ఒల్లరు నిర్జరేంద్ర' : 10.1-679-ఉ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట/