పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 21)ఐ

ఏ - ⇐ - || - ఒ - ⇒

'ఐదున్నాలుగునాఱురెం' : 10.1-1533-మ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
'ఐదువనై యుండ నలవడ ద' : 8-280-సీ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'ఐదేండ్లు మరలించె న' : 9-200-సీ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము/