పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 19)ఎ

ఋ - ⇐ - || - ఏ - ⇒

'ఎండఁ గాయ వెఱచు నిన' : 9-309-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఎండకన్నెఱుగని యింద' : 8-471-సీ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'ఎండన్ మ్రగ్గితి రా' : 10.1-493-శా. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'ఎండమావులవంటి భద్రమ' : 7-358-మత్త. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'ఎంత కాలము గృష్ణుఁ ' : 1-328-మత్త. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'ఎంత వేఁడిన మచ్చరంబ' : 10.2-473-తే. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'ఎందాఁక నాత్మ దేహము' : 7-54-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ఎందును గాలము నిజ మ' : 10.1-36-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'ఎందును రక్షితుం డగ' : 6-295-ఉ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ఎందున్ నన్నెదిరించ' : 10.1-1152-శా. : దశమ-పూర్వ : కంసుని మంత్రాలోచన
'ఎందేనిఁ దొల్లి లక్' : 3-795-సీ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ఎకసక్కెమున కైన నిం' : 6-188-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎక్కడఁ గలఁ డే క్రి' : 7-272-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఎక్కడఁ జూచిన లెక్క' : 8-37-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'ఎక్కడనుండి రాక? మన' : 9-392-ఉ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఎక్కడ నున్నవాఁడు జ' : 7-108-ఉ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'ఎక్కడ నెల్ల లోకముల' : 6-349-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఎక్కడ నెవ్వారలకును' : 10.1-1637-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'ఎక్కడనైనను దిరిగెద' : 10.1-376-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'ఎక్కడి పాండుతనూభవు' : 10.2-1298-క. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'ఎక్కువ దక్కువ పొడవ' : 9-7-క. : నవమ : సూర్యవంశారంభము
'ఎగురవైచి పట్ట నెడల' : 8-399-ఆ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'ఎచ్చరికం గళింగధరణీ' : 10.2-290-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'ఎట్టాడిన న ట్టాడుద' : 7-144-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఎట్టి కర్మంబు సేసి' : 3-395.1-తే. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'ఎట్టి తపంబుఁ జేయఁబ' : 10.1-1191-ఉ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'ఎట్టి తపంబు జేసెనొ' : 10.1-677-ఉ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'ఎట్టి తులు వయినఁ గ' : 6-392-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఎట్టి పుణ్యవతులొ? ' : 6-253-ఆ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'ఎట్టివారికైన నేకాం' : 7-10-ఆ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'ఎట్టెట్రా? మనుజేంద' : 10.1-1260-శా. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'ఎట్లుగావలయు నట్ల య' : 10.2-957-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'ఎడతెగక ముజ్జగంబుల ' : 5.2-135-క. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'ఎడమఁ గుడి మునుపు ద' : 8-211-క. : అష్టమ : సముద్రమథన వర్ణన
'ఎదురువచ్చినఁ జాల న' : 10.1-653-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'ఎదురై పోర జయింప రా' : 8-557-మ. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'ఎనయఁగఁ గృష్ణుఁ డంత' : 10.2-1202-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'ఎనయఁగ జారకామిని ని' : 4-424-చ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'ఎనయఁగ బాల్యమందుఁ ద' : 4-402-చ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'ఎనయ దొడ్డిలోన నిండ' : 5.2-159-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'ఎనయ నతని కెనుబ దెన' : 6-62-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎనయన్ క్షుత్పరిపీడ' : 4-860-మ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ఎనసిన భక్తియోగమున ' : 4-713-చ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఎనిమిదవ చూలు వీనిం' : 10.1-40-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'ఎన్నఁ గ్రొత్త లైన' : 10.2-1029-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'ఎన్నఁడుఁ దెలియఁగ న' : 6-177-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎన్నఁడునైన యోగివిభ' : 10.1-461-ఉ. : దశమ-పూర్వ : చల్దులు గుడుచుట
'ఎన్నఁడు మాకు దిక్క' : 7-106-ఉ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'ఎన్నఁ బదాతియూధముల ' : 3-659-ఉ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'ఎన్నడుం బరువేఁడఁ బ' : 8-596-మత్త. : అష్టమ : బలి దాన నిర్ణయము
'ఎన్నడు లోకపాలకుల న' : 8-670-ఉ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'ఎన్నే నయ్యె దినంబు' : 10.1-1617-శా. : దశమ-పూర్వ : పౌరులను ద్వారకకు తెచ్చుట
'ఎన్నే భంగుల యోగమార' : 10.2-222-శా. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'ఎప్పుడు దనకును సత్' : 8-173-క. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'ఎప్పుడు ధర్మక్షయ మ' : 9-725-క. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'ఎప్పుడు ప్రొద్దు గ' : 10.1-1132-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు
'ఎప్పుడు వేగు నం చె' : 8-735-సీ. : అష్టమ : ప్రళ యావసాన వర్ణన
'ఎమ్మెలు చెప్పనేల? ' : 6-12-ఉ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'ఎయ్యది కర్మబంధముల ' : 6-14-ఉ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'ఎఱిఁగితి మద్దిరయ్య' : 9-207-చ. : నవమ : సగరుని కథ
'ఎఱిఁగినవారల మనుచున' : 10.1-94-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'ఎఱిఁగిన వార లెఱుంగ' : 10.1-577-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'ఎఱిఁగిన వారికిఁ దో' : 10.1-563-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'ఎఱిఁగెడువాఁడు కర్మ' : 1-99-చ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'ఎఱిఁగెఱిఁగి బ్రహ్మ' : 10.2-931-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'ఎఱింగింతు విను మని' : 3-264-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఎఱుఁగఁడు జీవనౌషధము' : 7-202-చ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'ఎఱుఁగఁడు వీఁడు నా ' : 10.1-959-చ. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'ఎఱుఁగమిఁ జేసినట్టి' : 6-265-చ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'ఎఱుఁగమి నైనను భూస' : 10.2-480-క. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'ఎఱుఁగుదు తెఱవా యెప' : 8-130-క. : అష్టమ : లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
'ఎఱుఁగుదు మేము నిన్' : 10.1-1454-చ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
'ఎఱుఁగుదువె? మనము గ' : 10.2-992-క. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'ఎఱుక గలుగు నాతఁ డే' : 6-113-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎలమి ఘటింపఁగాఁ గలస' : 10.2-273-చ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'ఎలమిన్ దైత్యుల నాఁ' : 8-409-మ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'ఎలమిన్ మేనమఱందియై ' : 1-525-మ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'ఎలమి బ్రదుక నిచ్ఛయ' : 6-353-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఎలయించి ప్రాణేశ యె' : 10.1-1065-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'ఎల్ల ఋతువులందు నెల' : 8-261-ఆ. : అష్టమ : కల్పవృక్ష ఆవిర్భావము
'ఎల్లకార్యములకు నేన' : 10.1-1472-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'ఎల్ల తనువులందు నిర' : 6-215-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'ఎల్లదిశలు నిండిన శ' : 10.1-1295-క. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'ఎల్ల పనులు మాని యే' : 10.1-443-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'ఎల్ల పాపములకు నిల్' : 6-189-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎల్లప్పుడు మా యిండ' : 1-275-క. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'ఎల్లభూతంబుల కింద్ర' : 10.1-405-సీ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'ఎల్ల శరీరధారులకు న' : 7-142-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఎవ్వఁడాతఁ డతని కెవ' : 10.1-1641-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'ఎవ్వఁడు నిఖిల భూతే' : 3-995-సీ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'ఎవ్వఁడు విశ్వంబు న' : 10.2-88-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
'ఎవ్వఁడు సృజించుఁ బ' : 7-48-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ఎవ్వనిఁ గని మోహించ' : 10.1-834-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'ఎవ్వనిఁ గరుణింప ని' : 8-661-సీ. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'ఎవ్వని కరుణ బ్రహ్మ' : 3-467-సీ. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'ఎవ్వని గుణజాల మెన్' : 1-452-సీ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'ఎవ్వనిచేఁ దన యిరవొ' : 6-85-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎవ్వనిచే జనించు జగ' : 8-73-ఉ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'ఎవ్వని దేశమం దునిక' : 10.1-1702-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'ఎవ్వని నాభియం దెల్' : 2-221-సీ. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'ఎవ్వని పదపద్మ మింద' : 6-497-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఎవ్వని మాయకు నింతయ' : 8-154-సీ. : అష్టమ : బ్రహ్మాదుల హరిస్తుతి
'ఎవ్వని మూఁపుర మీక్' : 10.1-1137-సీ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'ఎవ్వని యవతార మెల్ల' : 1-45-సీ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'ఎవ్వనివారలు? మాతోఁ' : 6-76-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎవ్వని సంతానంబులు ' : 6-205-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'ఎవ్వరి దానవు? జనకు' : 4-749-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఎవ్వరిదానవు? లేపము' : 10.1-1276-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'ఎవ్వరు నీ పదాంబుజమ' : 10.2-699-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'ఎవ్వరు మీ రయ్య? యీ' : 6-78-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎవ్వరు సిద్ధ సాధ్య' : 6-185-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఎసగు మోదంబు సంధిల్' : 3-138-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు/