పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 18)ఋ

ఊ - ⇐ - || - ఎ - ⇒

'ఋత్విక్పత్ను లిట్ల' : 4-182-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'ఋషభునకు నాత్మయోగ మ' : 11-70-తే. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'ఋషు లిట్లనిరి.' : 4-184-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'ఋషు లిట్లనిరి.' : 7-311-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి/