పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 17)ఊ

ఈ - ⇐ - || - ఋ - ⇒

'ఊపిరి వెడలక కడుపున' : 10.1-480-క. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'ఊరక రారు మహాత్ములు' : 10.1-284-క. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'ఊరువులందు జనించిన ' : 2-132-క. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'ఊర్వశి నిలిచి యున్' : 9-389-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఊహ కలంగియు విగతో త' : 10.2-411-క. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'ఊహ గలంగి జీవనపుటోల' : 8-67-ఉ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'ఊహించి రాముఁడు రోహ' : 10.1-9-సీ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'ఊహింపఁ బుణ్యుఁ డై' : 11-37-క. : ఏకాదశ : విదేహ హర్షభ సంభాషణ/