పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 16)ఈ

ఇదియం - ఇవ్వి⇐ - || - ఊ - ⇒

'ఈ కంజేక్షణుఁ డీ కు' : 10.2-30-శా. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'ఈ కథఁ జదివిన వారలు' : 10.2-482-క. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'ఈ కథ విన్నను వ్రాస' : 11-123-క. : ఏకాదశ : శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
'ఈ కన్యారత్నమునకు న' : 3-788-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ఈ కమలాక్షు నీ సుభగ' : 1-242-ఉ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'ఈ కల్పంబున మనువులు' : 8-6-క. : అష్టమ : స్వాయంభువాది చరిత్ర
'ఈ కాంతాజనరత్న మెవ్' : 8-395-శా. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'ఈ కాయంబులఁ బాసినంత' : 10.1-1570-శా. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'ఈ చరణంబులే యిందుని' : 10.1-1031-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'ఈ జగంబేలు తొల్లిటి' : 12-17-తే. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'ఈ జలమందు నీ కమల మే' : 3-279-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'ఈతఁడు కోటిసంఖ్యలకు' : 6-117-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఈతఁడు సర్వచరాచర భూ' : 10.1-670-క. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'ఈ తెఱఁగుఁ దెలిసి భ' : 5.1-77-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'ఈ ధూళి పుట్టుట కెయ' : 4-113-సీ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'ఈ నవవర్షంబుల యం దా' : 5.2-37-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఈ నృపతి ధరాచక్రము ' : 4-461-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'ఈ నెల వెవ్వఁడు జొచ' : 9-24-క. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ఈ పంచబాణాగ్ని నేమి' : 10.1-1000-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'ఈ పగిదిని విశ్వము ' : 2-276-క. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'ఈ పగిది నీవు వగలన్' : 10.2-1284-క. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'ఈ పగిది లోకహితమతి ' : 10.2-634-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'ఈ పదంబులందు నీ మను' : 8-431-ఆ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'ఈ పన్నిద్దఱు దక్కఁ' : 6-179-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఈ పాదపములు గూలఁగ న' : 10.1-413-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'ఈ పాపనిఁ జదివింతుమ' : 7-154-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఈ పురిటియింటి కుద్' : 10.1-115-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'ఈ పురుషోత్తమున్ జగ' : 10.2-780-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'ఈ పొదరింటిలో నిందా' : 10.1-1035-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'ఈ ప్రకారమున సర్వేశ' : 3-942-సీ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'ఈ ప్రజాసృష్టి కల్ప' : 3-724-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'ఈ ప్రపంచ మెల్ల నే ' : 10.1-17-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'ఈ మంజుస్తవరాజము నీ' : 3-326-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'ఈ మణి మాచేఁ బడె నన' : 10.2-70-క. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'ఈమహానుభావుఁ డెట్లి' : 8-512-ఆ. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'ఈ మాసంబున ఋచీకతనయు' : 12-43-వ. : ద్వాదశ : ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
'ఈ ముల్లోకము లందును' : 4-793-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఈ యంబరీషు చరితముఁ ' : 9-153-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'ఈ యడవి విషమకంటక భూ' : 10.1-1649-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'ఈ యాఖ్యానముఁ జదివి' : 4-212-క. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'ఈ యాత్మ నిజస్వరూపం' : 3-950-వ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'ఈ యాభీరకుమారుఁడు శ' : 10.1-174-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'ఈ యిరువురు జయవిజయా' : 3-554-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'ఈ యుత్తమశ్లోకుఁ డె' : 1-241-సీ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'ఈ యుఱుములు నీ మెఱు' : 10.1-907-క. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'ఈరని లోకులం గినిసి' : 1-518-ఉ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'ఈరాదు రాజ్య మెల్లన' : 8-454-క. : అష్టమ : దుర్భర దానవ ప్రతాపము
'ఈ రీతిఁ గర్మసిద్ధు' : 5.1-96-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'ఈరీతిఁ దనయింటి కేత' : 6-270-సీ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ఈ రీతిం జతురాననాది' : 8-170-శా. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'ఈ రీతిని గొడుకున క' : 5.1-123-క. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'ఈ రీతి శ్రీకృష్ణుఁ' : 11-7-సీ. : ఏకాదశ : భూభారంబు వాపుట
'ఈ లోకంబునఁ బూర్వము' : 1-402-క. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'ఈ లోకంబునం బురుషుల' : 4-670-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ఈ వనజాతనేత్రుఁ బరమ' : 7-459-ఉ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'ఈ విధ మాత్మలం దెలి' : 3-1038-ఉ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'ఈ విధమునన్ విబుధు ' : 6-184-మంగ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఈ విధమున వినుతింపఁ' : 6-478-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఈ వైన్యుఁ డఖిలలోకా' : 4-454-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'ఈ శాంతులు గాని తను' : 10.1-685-క. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'ఈశుండు హరి విష్ణుఁ' : 2-56-సీ. : ద్వితీయ : రాజ ప్రశ్నంబు
'ఈ శ్లోకం బద్దేవి య' : 6-21-వ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'ఈశ్వరుఁడు గానివాఁడ' : 10.1-1107-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'ఈశ్వరుండు విష్ణుఁ ' : 1-213-ఆ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'ఈ సాయకంబు నారిం బో' : 10.2-1085-క. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'ఈ సూతసూనుఁ డిపుడు ' : 10.2-934-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'ఈ సౌకుమార్య మీ వయ ' : 3-728-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'ఈ హేమంతము రాకఁ జూచ' : 10.1-806-శా. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'ఈ హేమంతము రాకకు శ్' : 10.1-807-క. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'ఉండం గనుంగొని యదియ' : 10.2-821-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'ఉండ నిదిఁ గొంచె మె' : 8-700-క. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'ఉండు నంత నా దితియు' : 3-497-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'ఉక్కుచెడి రోఁజి నె' : 10.1-1147-క. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'ఉగ్రసేనునకుఁ గంసుం' : 9-714-వ. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'ఉచిత మగు నట్టి శిష' : 3-259-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఉజ్జ్వలంబయి శతయోజన' : 4-136-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'ఉటజాంతస్థ్సలవేదికి' : 1-330-మ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'ఉట్టిపడునట్టి వర మ' : 6-517-క. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'ఉడిగెను వానయు గాలి' : 10.1-927-క. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'ఉడుగఁడు మధురిపుకథన' : 7-253-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఉడుగక పంకజాతభవుఁ డ' : 3-385-చ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'ఉడుగని క్రతువులఁ వ' : 8-591-క. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'ఉత్తమకీర్తులైన మను' : 1-80-ఉ. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'ఉత్తమశ్లోకుఁ డననెవ' : 12-19-తే. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'ఉత్తమశ్లోకుండగు పు' : 4-256-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ఉత్తర కురుభూములఁ ద' : 5.2-49-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఉత్తర కొడు కిట్లడి' : 6-194-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'ఉత్తరపుగాలి విసరె ' : 10.1-800-క. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'ఉత్తరాభిముఖుండ నై ' : 1-121-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'ఉత్సాహంబున నొక్క ప' : 7-400-శా. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'ఉత్సాహ ప్రభుమంత్రశ' : 7-139-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఉత్సుకతన్ జలాన్నము' : 7-83-ఉ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'ఉదకమయంబునన్ వసుధ న' : 6-328-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఉదయాద్రి పర్యంత ము' : 4-460-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'ఉదరము లోకంబులకును ' : 8-245-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'ఉద్ధవ మహిత వివేక స' : 10.2-666-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'ఉద్ధవుఁ డరిగిన పిద' : 3-176-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'ఉద్యత్సంపద నమ్మి న' : 10.1-903-శా. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'ఉద్యద్గంధగజేంద్ర గ' : 10.1-819-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'ఉద్రేకంబున రారు శస' : 1-163-శా. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'ఉన్నత సంతోష ముప్పత' : 4-313-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'ఉన్నతి నీతఁడు గౌఁగ' : 10.2-210-క. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'ఉన్నతోన్నతుఁడు సము' : 4-566-సీ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'ఉన్నమాటలెల్ల నొప్ప' : 8-568-ఆ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'ఉన్నయెడ.' : 3-18-వ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'ఉన్న సమయంబునం గశ్య' : 3-610-వ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'ఉన్నారము సౌఖ్యంబున' : 1-251-క. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'ఉపగతు లైన యట్టి ప' : 10.2-115-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'ఉపనయ నానంతరంబున వస' : 10.1-1409-వ. : దశమ-పూర్వ : రామకృష్ణుల ఉపనయనము
'ఉపరతి పుట్టె నైహిక' : 3-829-చ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'ఉపవాసంబుల డయ్యుటో?' : 9-186-మ. : నవమ : మాంధాత కథ
'ఉపవాసంబులు వ్రతముల' : 7-418-క. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'ఉపవాసవ్రత శౌచ శీల ' : 2-214-మ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'ఉరవడిఁ బ్రాగ్వీథి ' : 6-17-సీ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'ఉరవడి దండతాడితమహోర' : 10.2-551-చ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'ఉరుగాధీశువిషానలంబు' : 1-505-మ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'ఉరుతర శ్రాంతాహి యు' : 9-599-సీ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'ఉరుసంసారపయోనిధి తర' : 10.1-246-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'ఉర్విన్ మానవు లెవ్' : 10.1-1410-శా. : దశమ-పూర్వ : రామకృష్ణుల ఉపనయనము
'ఉర్వి మొదలైన యేడు ' : 6-475-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఉఱ కంభోనిధి రోసి వ' : 8-733-మ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'ఉఱుకుం గుంభయుగంబుప' : 8-62-మ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'ఉల్లములు గలఁగి మొద' : 9-36-క. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ఉల్లములు నొవ్వ నాడ' : 10.1-847-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'ఉల్లసిత కుచభరంబున ' : 10.1-795-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'ఉల్లసిత మేఘ పంక్తు' : 8-710-క. : అష్టమ : మీనావతారుని ఆనతి
'ఉల్లసిత విష్ణుకథనమ' : 7-252-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఉవిదల్ సిగ్గులు మా' : 10.1-1223-మ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'ఉష్ణాంశుండు తమంబుఁ' : 10.2-137-శా. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు/