పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 15)ఇదియం - ఇవ్వి

ఇట్లుపీ - ఇదిమొ⇐ - || - ఈ - ⇒

'ఇది యంతయును నిక్క ' : 2-104-సీ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'ఇది యమునానదీజల సమే' : 10.1-982-చ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'ఇదియునుం గాక.' : 1-240-వ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'ఇదియునుం గాక.' : 4-926-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'ఇదియే నా కిష్టము న' : 10.2-1200-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'ఇదియేమి వేఁడితని న' : 8-617-క. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'ఇది యొక తేజము భూమి' : 1-149-క. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'ఇది యొక మంచిలేగ వి' : 10.1-435-చ. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'ఇది శ్రీ పరమేశ్వరక' : 11-127-గ. : ఏకాదశ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీ పరమేశ్వర ' : 10.1-1792-గ. : దశమ-పూర్వ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీపరమేశ్వర క' : 7-483-గ. : సప్తమ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీపరమేశ్వర క' : 3-1055-గ. : తృతీయ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీ పరమేశ్వర ' : 8-745-గ. : అష్టమ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీ పరమేశ్వర ' : 10.2-1343-గ. : దశమ-ఉత్తర : పూర్ణి
'ఇది శ్రీపరమేశ్వర క' : 1-530-గ. : ప్రథమ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీపరమేశ్వరకర' : 9-736-గ. : నవమ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీ పరమేశ్వర ' : 4-977-గ. : చతుర్థ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీపరమేశ్వరకర' : 2-288-గ. : ద్వితీయ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీ పరమేశ్వరక' : 12-54-గ. : ద్వాదశ : పూర్ణి
'ఇది శ్రీ సకల సుకవి' : 5.2-168-గ. : పంచమ - ఉత్తర : పూర్ణి
'ఇది సకల సుకవి జనమి' : 6-532-గ. : షష్ఠ : పూర్ణి
'ఇది సకల సుకవిజనానం' : 5.1-184-గ. : పంచమ - పూర్వ : పూర్ణి
'ఇదె కాలానల తుల్యమై' : 1-179-మ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'ఇదె వృక్ష సముద్భవ ' : 6-202-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'ఇద్ధ సనందాది సిద్ధ' : 4-138-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'ఇనమండలంబునకుఁ గ్రి' : 5.2-99-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ఇను మయస్కాంతసన్నిధ' : 7-149-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఇనురథంబున కున్న యి' : 5.2-82-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ఇన్నిదినంబులకును మ' : 9-403-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇన్నిదెలియంగ నానతి' : 3-10-తే. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'ఇన్నియుఁ దెలియనానత' : 3-260-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఇన్నేల సెప్ప? మాయల' : 10.2-730-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'ఇపుడు మేము నీకు ని' : 5.1-49-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'ఇప్పుడు బ్రహ్మనిష్' : 6-287-వ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ఇప్పుడు మూఁడవ బాము' : 10.1-133-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
'ఇప్పుడు వజ్రధారలం ' : 6-398-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇప్పు డెందుండి వచ్' : 10.2-658-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'ఇభజిద్వీర్య మఖాభిష' : 1-363-మ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'ఇభలోకేంద్రుఁడు హస్' : 8-47-మ. : అష్టమ : గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
'ఇమ్మగువ దన్ను వాకి' : 10.1-315-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల ' : 1-13-ఉ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'ఇమ్ములనున్నవాఁడె హ' : 10.1-1477-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'ఇయ్యసురుల చేఁ జిక్' : 8-340-క. : అష్టమ : బలి ప్రతాపము
'ఇయ్యెడ నీ కంఠమునను' : 1-476-క. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'ఇరవొందన్ ద్రుహిణాత' : 2-275-మ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'ఇలఁ గల మానవావళికి ' : 3-262-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఇలఁ బుత్రపౌత్రసంపద' : 3-247-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఇల నేకాదశ యోజన ముల' : 10.1-1678-క. : దశమ-పూర్వ : ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
'ఇలమీఁదన్ బ్రదుకేల?' : 9-255-మ. : నవమ : ఖట్వాంగుని చరిత్రము
'ఇలమీఁద మనువు లీరేడ' : 2-31-సీ. : ద్వితీయ : సత్పురుష వృత్తి
'ఇలమీఁద సీత వెదకఁగ ' : 9-274-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇలువడి సున్నఁజేసి ' : 10.1-979-చ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'ఇలువరుస చెడఁగ బంధు' : 9-382-క. : నవమ : బుధుని వృత్తాంతము
'ఇల్లాలం గిటియైన కా' : 10.2-199-శా. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'ఇవి తెలియవలయు నాకు' : 11-98-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'ఇవి మొదలుగాఁగ గలుగ' : 3-962-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'ఇవె నాకూర్చు తగళ్ళ' : 9-394-మ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇవ్విధంబున' : 8-440-వ. : అష్టమ : బలి యుద్ధ యాత్ర
'ఇవ్విధంబున.' : 3-358-వ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'ఇవ్విధంబున.' : 4-542-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'ఇవ్విధంబున.' : 7-17-వ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'ఇ వ్విధంబున.' : 8-68-వ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'ఇవ్విధంబున.' : 8-204-వ. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'ఇవ్విధంబున.' : 8-500-వ. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'ఇవ్విధంబున.' : 9-181-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'ఇవ్విధంబున.' : 9-473-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఇవ్విధంబున.' : 10.1-76-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'ఇవ్విధంబున.' : 10.2-184-వ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'ఇ వ్విధంబున.' : 10.1-191-వ. : దశమ-పూర్వ : జలక మాడించుట
'ఇ వ్విధంబున.' : 10.1-460-వ. : దశమ-పూర్వ : చల్దులు గుడుచుట
'ఇవ్విధంబున.' : 10.1-607-వ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'ఇ వ్విధంబున.' : 10.1-864-వ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'ఇవ్విధంబున.' : 10.1-1069-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'ఇవ్విధంబున.' : 10.1-1350-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికులతో పోరు
'ఇ వ్విధంబున.' : 10.1-1571-వ. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'ఇ వ్విధంబున.' : 10.1-1632-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'ఇవ్విధంబునఁ గట్టాయ' : 10.2-1293-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'ఇవ్విధంబునఁ గుబ్జ ' : 10.1-1280-సీ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'ఇవ్విధంబునఁ జతుస్స' : 1-442-వ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'ఇవ్విధంబునఁ జిత్రర' : 10.2-341-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'ఇవ్విధంబునఁ బ్రశంస' : 11-79-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'ఇవ్విధంబునఁ బ్రాయో' : 8-22-వ. : అష్టమ : గజేంద్రమోక్షణ కథా ప్రారంభము
'ఇవ్విధంబునం గదలి క' : 10.2-397-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'ఇవ్విధంబునం జరియిం' : 10.2-334-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'ఇవ్విధంబునం జూపిన.' : 10.2-360-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'ఇవ్విధంబునం బోరుచు' : 10.2-738-వ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'ఇవ్విధంబునం బ్రతిద' : 10.2-642-వ. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'ఇవ్విధంబునం బ్రవర్' : 11-73-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'ఇవ్విధంబున గదఁ బోవ' : 3-682-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'ఇవ్విధంబున గృత త్ర' : 7-362-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'ఇవ్విధంబున గోపికాజ' : 10.2-1336-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
'ఇవ్విధంబున న క్కపట' : 8-304-వ. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'ఇవ్విధంబున నతండు మ' : 4-770-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఇవ్విధంబున నతిమనోహ' : 10.2-373-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'ఇవ్విధంబున ననంతుండ' : 10.2-959-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'ఇవ్విధంబున నమోఘవీర' : 9-623-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'ఇవ్విధంబున నశ్విదే' : 9-69-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'ఇవ్విధంబున నా చిత్' : 4-353-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'ఇ వ్విధంబున నింద్ర' : 7-364-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'ఇవ్విధంబున నుభయబలం' : 8-334-వ. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'ఇవ్విధంబున నైరావతం' : 6-390-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇ వ్విధంబున నొదుగు' : 10.1-444-వ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'ఇ వ్విధంబునన్.' : 10.1-231-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'ఇవ్విధంబున భువనకంట' : 10.2-559-వ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'ఇవ్విధంబున భూమివలన' : 11-99-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'ఇవ్విధంబున మఱియు ద' : 10.2-1283-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'ఇవ్విధంబున మైత్రేయ' : 3-713-వ. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'ఇవ్విధంబున యదుసాల్' : 10.2-886-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'ఇవ్విధంబున వజ్రివజ' : 10.2-742-వ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'ఇ వ్విధంబున వామనుం' : 8-681-వ. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'ఇవ్విధంబున శశాదపుత' : 9-163-వ. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'ఇవ్విధంబున సంగవిరహ' : 1-273-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'ఇవ్విధంబున సమస్త భ' : 3-824-వ. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'ఇవ్విధంబున సైన్యంబ' : 10.2-384-వ. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'ఇవ్విధంబున సౌభకంబు' : 10.2-868-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు/