పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 13)ఇ - ఇట్లుపా

ఆసమ - ఆహ⇐ - || - ఇట్లుపీ - ఇదిమొ⇒

'ఇంక నాదిమూలావతారంబ' : 2-147-వ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'ఇంకొక యేఁడు పోయిన ' : 9-418-ఉ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇంగలముతోడి సంగతి బ' : 8-726-క. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'ఇంచుక మాయలేక మది న' : 1-71-ఉ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'ఇంటికి వచ్చిన నెదు' : 10.2-223-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'ఇంతకు మూల మా హరి ర' : 3-599-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'ఇంతనుండి యైన నెదిర' : 10.2-510-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'ఇంతయును దథ్య మని మ' : 6-183-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఇంతయును మున్ను మనమ' : 4-126-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'ఇంతింతై వటుఁడింతయై' : 8-622-శా. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'ఇంతి తన సుతుల్ సుర' : 3-601-తే. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'ఇంతి మదీయ మానధనమెల' : 10.2-362-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'ఇంతుల్ తోయము లాడుచ' : 10.1-830-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'ఇందాఁక వాఁడు బ్రది' : 10.2-33-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'ఇందిందిరాతిసుందరి ' : 9-603-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'ఇందీవర దామమున ము క' : 8-283-క. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'ఇందీవరశ్యాము వందిత' : 10.2-979-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'ఇందీవరేక్షణ యే నెం' : 4-794-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఇందుకులోద్భవ వినుమ' : 5.2-120-క. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'ఇందు గలఁ డందు లేఁ ' : 7-275-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఇందున్న కణ్వమునికి' : 9-606-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'ఇందులకుఁ బురాతన వృ' : 11-101-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'ఇందుల కొక్క యితిహా' : 11-97-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'ఇంద్రియంబులతోడ నెల' : 3-246-సీ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఇంద్రియేశుఁడు గంధా' : 4-602-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ఇంద్రుఁ డిట్లనియె.' : 4-180-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'ఇంద్రుం డిట్లనియె.' : 7-309-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ఇంద్రుండు గంధర్వుల' : 9-404-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇక్కడఁ బెట్టితిం ద' : 10.1-269-ఉ. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'ఇక్కడ నుందురే మనుజ' : 10.1-423-ఉ. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము బోవతలచుట
'ఇక్కడ నున్న బాంధవు' : 10.1-1405-ఉ. : దశమ-పూర్వ : నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
'ఇక్ష్వాకునకుఁ బుత్' : 9-156-సీ. : నవమ : ఇక్ష్వాకుని వంశము
'ఇచ్చెద నని పల్కి య' : 8-580-సీ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'ఇచ్చెలువఁ జూచి మ్ర' : 10.1-317-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'ఇచ్చోఁ బచ్చిక మేసి' : 10.1-504-క. : దశమ-పూర్వ : క్రేపుల వెదక బోవుట
'ఇజ్జలముల నతి భక్తి' : 3-816-క. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'ఇటమీఁద నీ రాత్రికే' : 8-706-సీ. : అష్టమ : మీనావతారుని ఆనతి
'ఇటు చనుదెంచి యున్న' : 10.1-1670-చ. : దశమ-పూర్వ : జరసంధుడు గ్రమ్మర విడియుట
'ఇటు దన్నుఁ బట్టవచ్' : 10.1-1622-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'ఇట్టయినఁ దడయ నేటిక' : 10.1-164-క. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'ఇట్టిచోఁ గావలున్న ' : 10.2-378-తే. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'ఇట్టి జగత్సర్జకుండ' : 4-724-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఇట్టి దివ్యశరీర మె' : 5.2-98-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ఇట్టి నన్నుఁ గృపామ' : 4-476-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'ఇట్టి నితాంతంబగు హ' : 10.1-808-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల కాత్యాయని సేవనంబు
'ఇట్టి నీ దండంబ యీ ' : 6-167-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఇట్టి నీ పాదమూలంబు' : 4-714-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఇట్టి మహనీయ గుణాకర' : 5.2-8-వ. : పంచమ - ఉత్తర : గయుని చరిత్రంబు
'ఇట్టి మహోత్సవంబున ' : 3-839-వ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'ఇట్టి లోకోపద్రవం బ' : 4-432-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'ఇట్టి విద్వ దనుభవం' : 4-575-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'ఇట్టు లవ్యక్తరూపుం' : 4-357-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'ఇ ట్లఖిల లోకానందకర' : 6-81-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఇట్లగుటం జేసి సత్ప' : 4-556-వ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'ఇ ట్లగ్గలం బగు నగ్' : 10.1-1348-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికులతో పోరు
'ఇట్లగ్నీధ్రుండు రా' : 5.1-26-వ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'ఇట్లడవికిం జని తత్' : 7-58-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ఇట్లతండు ప్రత్యాహృ' : 1-465-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'ఇట్లతి ఘోరం బైన తప' : 4-12-వ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'ఇట్లతి భయంకరంబైన త' : 6-246-వ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'ఇట్లతిరథునకుఁ గానీ' : 9-699-వ. : నవమ : ద్రుహ్యానుతుర్వసులవంశము
'ఇట్లతి వికృత తుండ ' : 6-71-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఇట్లతి వికృతత్వంబు' : 6-437-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇ ట్లతి శీఘ్రగమనంబ' : 4-78-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ఇట్లధ్యాత్మయోగనిష్' : 4-640-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ఇట్లనన్య పురుష సంచ' : 8-43-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
'ఇట్లనియె.' : 4-258-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ఇ ట్లనియె.' : 10.1-373-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'ఇట్లనిరి.' : 3-379-వ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'ఇట్లనిరి.' : 3-522-వ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'ఇట్లనిరి.' : 3-527-వ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'ఇట్లనిరి.' : 3-730-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'ఇట్లనిరి.' : 10.1-987-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'ఇట్లనిరి.' : 4-463-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'ఇట్లనిరి నరేంద్రా ' : 4-421-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'ఇట్లని వితర్కించె.' : 3-278-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'ఇట్లను మునీంద్రా మ' : 4-813-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఇట్లనేక ప్రకారంబుల' : 10.2-399-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'ఇట్లన్యోన్యంబును శ' : 4-52-వ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'ఇట్లభ్యంజనాది కృత్' : 5.1-133-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'ఇట్లమ్మహానదీప్రవాహ' : 9-230-వ. : నవమ : గంగాప్రవాహ వర్ణన
'ఇట్లయ్యింద్రుఁడు క' : 6-316-వ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'ఇ ట్లరిగి త ద్గేహం' : 10.1-1489-వ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జగృహంబున కేగుట
'ఇట్లరిగి తల్లిదండ్' : 1-260-వ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'ఇట్లర్జునుండు దెచ్' : 1-160-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'ఇట్లర్జునుండు బాహు' : 9-456-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఇట్లలరువిల్తుని నె' : 9-27-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ఇట్లశరీరవాణి సర్వభ' : 9-633-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'ఇ ట్లశ్వత్థామం బ్ర' : 1-176-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'ఇట్లస్త్రద్వయంబు న' : 1-154-వ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'ఇట్లహికులారాతి చేత' : 10.1-707-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'ఇట్లాంగిరసుండు ప్ర' : 5.1-120-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'ఇట్లాత్మహితంబు లైన' : 4-810-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఇట్లాత్మారాముండును' : 1-249-వ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'ఇట్లాదేశించిన దివ్' : 8-377-వ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'ఇట్లాధేను వృషభంబుల' : 1-415-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'ఇట్లాభీలంబైన నిదాఘ' : 10.1-719-వ. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'ఇట్లామని కందువ తెఱ' : 10.1-722-వ. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'ఇట్లా రాచపట్టి చెఱ' : 9-391-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఇట్లావిర్భవించిన క' : 4-28-వ. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'ఇట్లిచ్చి యనిచిన బ' : 10.2-597-వ. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'ఇట్లు ఋషభుండు పురం' : 5.1-60-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
'ఇట్లు కంటకంబునం గం' : 1-383-వ. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'ఇట్లు కట్టిత్రోచిన' : 10.2-386-వ. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'ఇట్లు కఠోర కంఠనాదం' : 6-386-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు కనుంగొనుచుం ' : 10.2-615-వ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'ఇట్లు కపిలోక్తమార్' : 3-1051-వ. : తృతీయ : కపిలమహాముని తపంబు
'ఇట్లు కరకలిత వజ్రా' : 6-420-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు కరిమకరంబులు ' : 8-55-వ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'ఇట్లు కవచరూప శ్రీన' : 6-430-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు కశ్యప చిరతర ' : 8-492-వ. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'ఇట్లు కృతకృత్యుండై' : 8-520-వ. : అష్టమ : వామనుని విప్రుల సంభాషణ
'ఇట్లు కృతకృత్యులైన' : 10.1-1415-వ. : దశమ-పూర్వ : సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
'ఇట్లు కృతార్థుండై ' : 5.2-115-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'ఇట్లు కృష్ణభీమార్జ' : 10.2-718-వ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'ఇట్లు కృష్ణసందర్శన' : 10.2-689-వ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'ఇట్లు కృష్ణసహితు ల' : 10.1-499-వ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'ఇట్లు కృష్ణుండు జర' : 10.2-763-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'ఇట్లు కృష్ణుండు బహ' : 10.1-422-వ. : దశమ-పూర్వ : కపటబాల లీలలు
'ఇట్లు కృష్ణుండు బా' : 10.1-522-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'ఇట్లు కృష్ణుండు వి' : 10.1-764-వ. : దశమ-పూర్వ : శరదృతువర్ణనము
'ఇట్లు కృష్ణున కభిమ' : 10.2-1176-వ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'ఇట్లు కృష్ణుని యను' : 1-439-వ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'ఇట్లు కేవల పురుషరూ' : 7-299-వ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'ఇట్లు కొండగుహలోనఁ ' : 10.1-1186-వ. : దశమ-పూర్వ : వ్యోమాసురుని సంహారించుట
'ఇట్లు కోపోద్దీపితమ' : 10.2-548-వ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'ఇట్లు క్రీడాకల్పిత' : 10.1-733-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'ఇట్లు క్రూరంబులయిన' : 10.1-671-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'ఇట్లు గంధర్వవల్లభు' : 9-467-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఇట్లు గడంగి బాణజాల' : 10.2-565-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'ఇట్లు గడంగి యుద్ధస' : 10.2-561-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'ఇట్లు గడచి చనుచు న' : 10.2-684-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'ఇట్లు గనుంగొని యజ్' : 4-82-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ఇట్లు గనుంగొని యనం' : 4-745-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ఇట్లు గనుంగొని యమ్' : 3-181-వ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'ఇట్లు గిరి యెత్తి.' : 10.1-917-వ. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'ఇట్లు గుహ్యకునిచేత' : 10.1-1125-వ. : దశమ-పూర్వ : శంఖచూడుని వధ
'ఇట్లు గూడం జని.' : 10.1-371-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'ఇట్లు గృహకర్మప్రవర' : 5.1-127-వ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'ఇట్లు గోత్రంబు ఛత్' : 10.1-919-వ. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'ఇట్లు గోపకన్యక లంద' : 10.1-850-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'ఇట్లు గోపకులు క్రీ' : 10.1-741-వ. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'ఇట్లు గోపకులు హరిస' : 10.1-894-వ. : దశమ-పూర్వ : పర్వత భంజనంబు
'ఇట్లు గోప గోగణ పతి' : 10.1-953-వ. : దశమ-పూర్వ : కామధేనువు పొగడుట
'ఇట్లు గోపికలు సాదర' : 10.1-630-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'ఇట్లు గోరికలు లేక ' : 7-441-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'ఇట్లు గోరి మందరాచల' : 7-72-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ఇట్లు గోవింద సందర్' : 10.1-1447-వ. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'ఇట్లు గోవృషంబుల జయ' : 10.2-127-వ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'ఇట్లు గౌఁగిటం జేర్' : 4-546-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'ఇట్లు గ్రద్దన నా మ' : 10.1-384-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'ఇట్లు చంపక బావా ర ' : 10.1-1771-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'ఇట్లు చథ్యుని భార్' : 9-641-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'ఇట్లు చనిచని.' : 8-528-వ. : అష్టమ : వామనుని భిక్షాగమనము
'ఇట్లు చనిచని బ్రహ్' : 3-794-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ఇట్లు చని నిరంతర క' : 10.1-1532-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
'ఇట్లు చనుదెంచి.' : 4-599-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ఇట్లు చనుదెంచి ధర్' : 10.2-687-వ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'ఇట్లు చరణనఖస్పర్శం' : 5.2-32-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఇట్లు చారులచేత నాహ' : 7-138-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఇట్లు చూచిన.' : 10.1-1755-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ గ్రహణంబు
'ఇట్లు చెలికత్తియల ' : 9-25-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ఇట్లు చేసి శర్మిష్' : 9-524-వ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'ఇట్లు చొచ్చి మూఢహృ' : 10.1-1635-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'ఇట్లు జగంబు పరమేశ్' : 1-232-వ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'ఇట్లు జగన్మోహనాకార' : 6-334-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు జము నడిగి తె' : 10.1-1430-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
'ఇట్లు జరాసంధపరిజన ' : 10.1-1675-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
'ఇట్లు డగ్గఱి మాయాభ' : 8-542-వ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'ఇట్లు డగ్గఱి యద్ధన' : 10.2-1089-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'ఇట్లు తండ్రిచే నాద' : 4-86-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ఇట్లు తథ్యవాది యైన' : 8-357-వ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'ఇట్లు తనకు మ్రొక్క' : 10.2-156-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'ఇట్లు తనకెదురు వచ్' : 10.1-1136-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు
'ఇట్లు తనపడిన బన్నమ' : 10.2-654-వ. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'ఇట్లు తన మొనలు విఱ' : 10.1-1562-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు విజృంభించుట
'ఇట్లు తన్మయత్వంబున' : 10.1-1027-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'ఇట్లు తపంబు జేయుచు' : 8-9-వ. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'ఇట్లు తెచ్చి ప్రద్' : 10.2-284-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'ఇట్లు త్రైలోక్య సం' : 7-74-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ఇట్లు దండప్రణామంబు' : 4-280-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ఇట్లు దక్షప్రజాపతి' : 6-210-వ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'ఇట్లు దక్షిణాగ్ని ' : 4-104-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ఇట్లు దక్షుండు పల్' : 4-47-వ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'ఇట్లు దనకుఁ బరిచర్' : 7-234-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఇట్లు దనకు నొడ్డార' : 10.2-218-వ. : దశమ-ఉత్తర : పారిజా తాపహరణంబు
'ఇట్లు దనకు లోపలి వ' : 5.2-70-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఇట్లు దన పూర్వకర్మ' : 6-494-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఇట్లు దన ప్రియపురం' : 1-245-వ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'ఇట్లు దనమీఁది యనుగ' : 4-548-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'ఇట్లు దన రథమార్గంబ' : 5.1-22-వ. : పంచమ - పూర్వ : వనంబునకుఁ జనుట
'ఇట్లుదపంబు సేయు నత' : 12-34-వ. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'ఇట్లు దప్పిన తెఱం ' : 10.2-789-వ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'ఇట్లు దమలోన మదిరాప' : 3-139-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఇట్లు దలంచి కృష్ణప' : 10.2-599-వ. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'ఇట్లు దలపడి యన్యోన' : 3-667-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'ఇట్లు దలపోసి తన్మమ' : 10.2-1268-వ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'ఇట్లు దానవేంద్రుండ' : 7-285-వ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'ఇట్లు దానవేంద్రుని' : 8-337-వ. : అష్టమ : బలి ప్రతాపము
'ఇట్లు దానవేంద్రుని' : 7-107-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'ఇట్లు దిగ్విజయార్థ' : 9-433-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఇట్లు దిరుగుచు.' : 3-159-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఇట్లు దివ్యరథారూఢు' : 9-299-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఇట్లు దుష్టజన దండధ' : 10.1-668-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'ఇట్లు దేవదానవులు న' : 6-374-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు దేవేంద్రుండు' : 8-686-వ. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'ఇట్లు దైత్యేశ్వరుం' : 7-86-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'ఇట్లు దొంగిలి.' : 10.1-818-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'ఇట్లు దొడిగిన.' : 4-472-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'ఇట్లు దోఁచిన విరాట' : 3-211-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఇట్లుద్ధవుండు యమున' : 3-171-వ. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'ఇట్లు ద్రోణతనయుం డ' : 1-186-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'ఇట్లు ధరణి పాఱిన న' : 4-474-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'ఇట్లు ధరణీసుర దక్ష' : 8-606-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'ఇట్లు ధరియించి గతక' : 4-98-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ఇట్లు ధారా పరిగ్రహ' : 8-621-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'ఇట్లు నక్రూర రామ స' : 10.1-1226-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురకు చనుట
'ఇట్లు నమస్కరించి క' : 10.1-938-వ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'ఇట్లు నర నారాయణులు' : 10.2-122-వ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'ఇట్లు నరహరిరూపంబు ' : 7-344-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ఇట్లు నారద వచన నియ' : 8-383-వ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'ఇట్లు నారదుండు చని' : 4-966-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'ఇట్లు నారదు జన్మకర' : 1-113-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'ఇట్లు నారాయణకవచంబు' : 6-299-వ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'ఇట్లు నిజమాయా విశే' : 7-407-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'ఇట్లు నిజయోగ వైభవం' : 10.1-749-వ. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'ఇట్లు నిజసతిచేత ను' : 6-514-వ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'ఇట్లు నిజాశ్రమంబున' : 1-88-వ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'ఇట్లు నిమిష స్పర్శ' : 8-113-వ. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'ఇట్లు నియమంబున సము' : 10.2-769-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'ఇట్లు నిర్మూలంబు ల' : 10.1-403-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'ఇట్లు నిలిచి యున్న' : 8-375-వ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'ఇట్లు నిష్కర్ములై' : 10.2-1039-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'ఇట్లు నుతియించి దే' : 11-91-వ. : ఏకాదశ : ఉద్ధవున కుపదేశం
'ఇట్లు నూయి వెడలించ' : 9-528-వ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'ఇట్లు పంచిన.' : 2-161-వ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'ఇట్లు పంచిన.' : 8-110-వ. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'ఇట్లు పట్టుకొని.' : 10.1-1576-వ. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'ఇట్లు పరమపురుషుండగ' : 8-347-వ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'ఇట్లు పరమ సంతోషులై' : 10.1-713-వ. : దశమ-పూర్వ : కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
'ఇట్లు పర్వతప్రదక్ష' : 10.1-899-వ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'ఇట్లు పఱచుచున్న కృ' : 10.1-1671-వ. : దశమ-పూర్వ : జరసంధుడు గ్రమ్మర విడియుట
'ఇట్లు పలుకుచున్న య' : 6-110-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఇట్లు పలుకుచున్న య' : 6-425-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఇట్లు పలుకుచున్న హ' : 10.1-922-వ. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'ఇట్లు పలుకుచు భక్ష' : 3-722-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'ఇట్లు పాండవపౌత్రుం' : 1-499-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'ఇట్లు పాండవాగ్రజుప' : 10.2-813-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'ఇట్లు పానుపునం జేర' : 10.2-244-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'ఇట్లు పారిజాతంబును' : 10.2-216-వ.