పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 12)ఆసమ - ఆహ

ఆఁ - ఆసన్న⇐ - || - ఇ - ఇట్లుపా⇒

'ఆ సమయంబున.' : 1-264-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-180-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-249-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-356-వ. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-469-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-518-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-587-వ. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-609-వ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-641-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-761-వ. : దశమ-పూర్వ : వర్షాగమ విహారంబు
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-815-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-1380-వ. : దశమ-పూర్వ : కంస వధ
'ఆ సమయంబున.' : 10.1-1574-వ. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'ఆ సమయంబున.' : 9-631-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'ఆ సమయంబునం బుష్పవర' : 10.1-1179-వ. : దశమ-పూర్వ : నారదుడు కృష్ణుని దర్శించుట
'ఆ సమయంబునం బౌరకాంత' : 10.1-1352-వ. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'ఆ సమయంబున గోపకు లి' : 10.1-753-వ. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'ఆ సమయంబున దూడలు పో' : 10.1-508-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ వత్స బాలకుల దాచుట
'ఆ సమయంబున దేవత లంద' : 7-305-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ఆ సమయంబున నంద యశోద' : 10.1-654-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'ఆ సమయంబున నగరద్వార' : 10.1-1257-వ. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'ఆ సమయంబునన్.' : 10.1-215-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన వ్రేపల్లె కొచ్చుట
'ఆ సమయంబునన్ విభుఁ ' : 10.1-1083-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'ఆ సమయంబున బలిసభామం' : 8-535-వ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'ఆ సమయంబున బాలకుల త' : 10.1-299-వ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'ఆ సమయంబున బ్రహ్మాద' : 4-30-వ. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'ఆ సమయంబు న య్యాదవే' : 10.1-1619-వ. : దశమ-పూర్వ : పౌరులను ద్వారకకు తెచ్చుట
'ఆ సమయంబున వేలుపులు' : 10.1-438-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'ఆ సమయంబున సభాసీనుల' : 1-510-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'ఆ సమయంబున సురలు వి' : 10.1-627-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'ఆ సీరధ్వజునకుఁ గుశ' : 9-374-వ. : నవమ : నిమి కథ
'ఆ సుచరిత్ర దంపతు ల' : 4-23-ఉ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'ఆ సుతలమునకుఁ గ్రిం' : 5.2-116-క. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'ఆ సుదాసుఁడు వేఁటకై' : 9-237-సీ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'ఆ హరుమస్తకమునఁ గడు' : 10.2-1248-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'ఆహవముఖమున నను నతి ' : 3-584-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస/