పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 11)ఆఁ - ఆసన్న

అయ్యవ - అహ⇐ - || - ఆసమ - ఆహ⇒

'ఆఁకట మలమల మాఁడుచు ' : 9-241-క. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'ఆఁకలి గొన్న క్రేపు' : 6-400-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ఆంతరంగికదృష్టి నంత' : 7-434-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'ఆ అభిమన్యునకు నుత్' : 9-675-వ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'ఆ ఋతుపర్ణునకు సర్వ' : 9-236-వ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'ఆ ఋషభుండు రాజ్యంబు' : 5.1-66-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'ఆ కణ్వాశ్రమమందు నీ' : 9-607-శా. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'ఆ కన్నులు నా చన్ను' : 8-278-క. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'ఆ కన్యక యందు విదర్' : 9-709-వ. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'ఆకర్ణింపుము.' : 3-450-వ. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'ఆకసము తోడిచూ లనఁ బ' : 10.1-1595-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'ఆ కసువయమంత్రికిఁ బ' : 6-28-క. : షష్ఠ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'ఆకార జన్మ విద్యార్' : 7-117-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ఆకాశంబున మేఘబృందము' : 9-562-శా. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'ఆకాశంబున వచ్చు శూల' : 8-374-శా. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'ఆకుల మయ్యె భోగ మిద' : 10.1-688-ఉ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'ఆ కుశద్వీపంబు నరిక' : 5.2-65-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఆ కృపి ద్రోణునకు భ' : 9-659-వ. : నవమ : పాంచాలాదుల వంశము
'ఆ క్రింది సుతలంబు ' : 5.2-112-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'ఆ క్షణంబు వరదాన గర' : 10.2-1247-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'ఆఖండలుండు మొదలుగ ల' : 6-279-క. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ఆ గోపాలకు లందఱుం బ' : 10.1-742-శా. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'ఆగ్రహమునఁ నేఁ జేసి' : 7-204-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'ఆ చందంబున వనచరుఁ డ' : 10.2-554-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'ఆ చక్రభానుదీప్తి ధ' : 3-694-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'ఆ చక్రవాళాచలాచక్ర ' : 10.2-400-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'ఆచార్యోక్తము గాక బ' : 7-260-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఆ చిన్నె లంగజాలలు ' : 10.2-375-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'ఆ చీఁకటి వెనుదగిలి' : 10.1-1296-క. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'ఆ చెలికి గర్భచిహ్న' : 3-476-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'ఆ జమదగ్నితనూజుఁడు ' : 9-489-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఆ జయత్సేనునికి రథి' : 9-661-వ. : నవమ : బృహద్రథుని వృత్తాంతము
'ఆ జఱభిరండ రక్కసి న' : 10.1-229-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'ఆ జవరాలిఁ జూచి మన ' : 9-541-ఉ. : నవమ : యయాతి శాపము
'ఆటలకుఁ దన్ను రమ్మన' : 7-209-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'ఆటలుఁ బాటలుం జదువు' : 6-18-ఉ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'ఆటోపంబునఁ జిమ్ము ఱ' : 8-57-శా. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'ఆడం జని వీరల పెరు ' : 10.1-311-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'ఆడడు తన్ను దూషణము ' : 1-468-ఉ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'ఆడదు భర్తమాట కెదుర' : 6-27-ఉ. : షష్ఠ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'ఆడించున్ హరి దివ్య' : 6-485-శా. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఆడిన యాట లెల్లను హ' : 10.2-296-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'ఆడుచుఁ జెవులకు నిం' : 9-690-క. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'ఆడుచుఁ బాడుచు నందొ' : 10.1-1094-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'ఆడుదము మనము హరిరతి' : 7-248-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'ఆడుదుము రేయుఁబగలుం' : 7-326-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ఆతతమైన వేడ్క దనుజా' : 9-539-ఉ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'ఆతత యమునా సరసీ జాత' : 10.1-721-క. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'ఆతత సేవఁ జేసెద సమస' : 1-3-ఉ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'ఆతనికింబ్రియుఁ డప్' : 6-501-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఆతని కొడుకు దిలీపు' : 9-218-క. : నవమ : సగరుని కథ
'ఆ తరుణీశిరోమణియు న' : 10.2-1171-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'ఆ తఱిఁ గుడువఁగ నడచ' : 10.1-232-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'ఆ తఱి నుగ్రసేన వసు' : 10.2-1130-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'ఆ తఱి భూరిబాహుబలుల' : 10.2-1109-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'ఆతఱి మంద గొందలము న' : 3-115-ఉ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ఆ తాపసు లిట్లనిరి ' : 1-40-క. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'ఆతుర భూసురగతిఁ బుర' : 8-561-క. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'ఆ తేరా రథికుండు నా' : 1-376-శా. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'ఆత్మకుఁ బరిశుద్ధి ' : 4-712-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'ఆత్మబుద్ధిఁ దలఁచి ' : 8-378-ఆ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'ఆత్మ వలనఁ గలిగి యమ' : 10.1-121-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'ఆ దంపతులకు నిలబిల ' : 9-48-వ. : నవమ : తృణబిందు వంశము
'ఆ దనుజేంద్రయోధ వివ' : 10.2-166-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'ఆదర మొప్ప మ్రొక్కి' : 1-5-ఉ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'ఆ దానవేశ్వరు ననుఁగ' : 10.2-327-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'ఆదికాలంబున నా ప్రజ' : 6-197-సీ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'ఆ దితిగర్భ మందు రు' : 3-498-ఉ. : తృతీయ : దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
'ఆదిత్య చంద్రాగ్ని ' : 10.2-1121-సీ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'ఆదిదేవుఁడైన యా రామ' : 9-359-ఆ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'ఆదిన్శ్రీసతి కొప్ప' : 8-592-శా. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'ఆదివరాహంబవై యా రసా' : 4-486-సీ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'ఆ దివిజాధీశుఁడు మహ' : 3-227-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ఆ దీర్ఘతపుని కధికు' : 9-498-క. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'ఆదైత్యేంద్రుఁడు పీ' : 8-650-శా. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'ఆద్యంతశూన్యంబు నవ్' : 3-342-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'ఆద్యుం డుగ్రుఁడు న' : 4-105-శా. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'ఆ ధేనుకాసురుండు మహ' : 10.1-613-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'ఆనందాశ్రులు గన్నుల' : 1-124-శా. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'ఆనకదుందుభి మనమున శ' : 10.1-66-క. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'ఆ నదినీటఁ దోఁగి పద' : 5.2-26-ఉ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఆనదీజలంబు లాడిన యచ' : 5.2-23-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఆ నరవరునకుఁ బ్రియత' : 5.2-40-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఆనర్తునకు రైవతాహ్వ' : 9-70-సీ. : నవమ : రైవతుని వృత్తాంతము
'ఆ నలినాసన నందను లై' : 2-255-క. : ద్వితీయ : మాయా ప్రకారంబు
'ఆ నళినాక్షుఁడు గాం' : 10.1-1274-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'ఆ నళినాక్షు నందనుఁ' : 2-105-ఉ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'ఆ నళినాయతాక్షుని య' : 4-169-ఉ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'ఆ నహుషుఁడు మఖశతమున' : 9-509-క. : నవమ : నహుషుని వృత్తాంతము
'ఆ నారీకవచుండు నిర్' : 9-253-వ. : నవమ : ఖట్వాంగుని చరిత్రము
'ఆ నారీరత్నంబునుఁ ద' : 10.2-1026-క. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'ఆ నిటలాంబకుండు గమల' : 10.2-1274-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'ఆ నీవు ధరణిభారము మ' : 10.1-1505-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు పొగడుట
'ఆ నృపాలచంద్రుఁ డనప' : 9-696-ఆ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'ఆ నెఱిఁ దనుఁ గని ప' : 10.2-928-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'ఆపదలమీఁద నాపద లీ ప' : 10.1-452-క. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'ఆపన్నురాలైన యంగన ర' : 10.1-38-సీ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'ఆపన్నులగు దిదృక్షు' : 8-157-క. : అష్టమ : బ్రహ్మాదుల హరిస్తుతి
'ఆ పలుకులు విని సిగ' : 9-381-వ. : నవమ : బుధుని వృత్తాంతము
'ఆ పాట చెవుల సోఁకిన' : 10.1-1122-క. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'ఆ పాపచిత్తు మత్తుం' : 10.1-25-క. : దశమ-పూర్వ : కంసుని అడ్డగించుట
'ఆ పాపజాతి సుందరి య' : 10.1-219-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన కృష్ణుని ముద్దాడుట
'ఆ పాపల విహరణములు త' : 10.1-298-క. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'ఆ పాలవెల్లి కూఁతుర' : 8-289-క. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'ఆ పిన్నవాని నతుల వ' : 9-628-క. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'ఆ పుణ్యాత్మునిఁ గౌ' : 10.1-1441-శా. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'ఆ పురిటి యిల్లు వె' : 10.1-138-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
'ఆ పురి నేలువాఁడు బ' : 10.2-1178-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'ఆ పూతన మెయిగంధము గ' : 10.1-243-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'ఆ పెంజీకటి మ్రోలఁ ' : 9-38-శా. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'ఆ పెద్ద వేడబంబుల ప' : 10.1-237-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'ఆ పెనుబాము మేన నొక' : 10.1-483-ఉ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'ఆప్తుఁడగు పుత్రువల' : 9-488-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఆ ప్రకార మెఱిఁగి హ' : 9-105-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'ఆ ప్రజాసర్గ బృంహిత' : 6-209-తే. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'ఆ బుధునకుఁ దొల్లి ' : 9-387-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఆ బృహద్బలునకు బృహద' : 9-366-వ. : నవమ : భవిష్యద్రా జేతిహాసము
'ఆ బృహద్రథునకు నన్య' : 9-660-సీ. : నవమ : బృహద్రథుని వృత్తాంతము
'ఆ బ్రహ్మదత్తుండు జ' : 9-655-వ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'ఆ భోగి భోగపర్యంక మ' : 10.1-1234-సీ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'ఆమంత్రితులై తగ నిజ' : 3-592-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'ఆ మఖవేళ సమస్త ధ రా' : 10.2-664-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'ఆ మణి శతధన్వుఁ డపహ' : 10.2-92-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుని ద్రుంచుట
'ఆ మధురోక్తు లా నయమ' : 1-409-ఉ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'ఆమరుత్తునకు దముండు' : 9-46-వ. : నవమ : మరుత్తుని చరిత్ర
'ఆ మల్లరంగ పరిసర భూ' : 10.1-1311-క. : దశమ-పూర్వ : మల్లరంగ వర్ణన
'ఆ మహనీయ పట్టణము నం' : 3-505-ఉ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'ఆ మహాత్ముం డిట్లని' : 8-462-వ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'ఆ మహాభారతవర్షంబునం' : 5.1-64-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని జన్మంబు
'ఆ మహితాత్మకుండు సు' : 3-490-ఉ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'ఆ మానినికిం బుట్టి' : 1-27-క. : ప్రథమ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'ఆ మునికోటికిన్ విన' : 10.2-1180-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'ఆ మునిచే నా మంత్రి' : 4-971-క. : చతుర్థ : విదురుండు హస్తిన కరుగుట
'ఆ యగ్నిచేఁ బురూరవు' : 9-420-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'ఆ యజ్ఞముఁ గనుగొనఁగ' : 4-61-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ఆయత వజ్ర నీలమణి హా' : 10.1-1599-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'ఆ యమునా తటినీ శుభ ' : 4-247-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ఆ యసురేంద్రుని బహు' : 8-338-క. : అష్టమ : బలి ప్రతాపము
'ఆ యసురేశ్వరుండు వడ' : 9-270-ఉ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఆ యాగ్నీధ్రునకు నా' : 11-35-వ. : ఏకాదశ : విదేహ హర్షభ సంభాషణ
'ఆ యార్తరవమునకు భూ ' : 6-453-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఆ యింద్రాగ్నులు శ్' : 10.2-724-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'ఆ యీశుఁడ నంతుఁడు హ' : 2-85-క. : ద్వితీయ : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
'ఆ యెడఁ గాలు దన్నక ' : 3-44-ఉ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'ఆ యెడ నొక్కనాఁడు స' : 9-466-ఉ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఆ యెడ లక్ష్మణుఁ డు' : 9-292-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఆ యెలనాగ నీకుఁ దగు' : 10.1-1714-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'ఆరఁగఁ జదివెడి పొగడ' : 10.1-179-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'ఆ రజత భూధరంబున నీర' : 6-489-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఆ రథంబునకు గాయత్రీ' : 5.2-83-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ఆ రథికోత్తముం దొడర' : 4-327-ఉ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'ఆరయ వీర్యవంత మగు న' : 6-126-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఆ రవ మపు డీక్షించి' : 4-103-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ఆ రాజకన్య ప్రియమున' : 10.2-128-క. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'ఆ రాజర్షిని గొలిచి' : 9-652-క. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'ఆ రాజు ఋశ్యశృంగుని' : 9-686-క. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'ఆ రాజులు గాంచిరి న' : 10.2-1045-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'ఆ రాజేంద్రుఁడు గాం' : 9-279-శా. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఆ రాజేంద్రుఁడు రావ' : 9-436-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ఆరాటము మది నెఱుఁగమ' : 1-252-క. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'ఆ రాత్రి భువన త్రయ' : 3-355-సీ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'ఆరామంబున మునివరుఁ ' : 9-182-క. : నవమ : మాంధాత కథ
'ఆ రామకేశవు లంతరించ' : 10.1-1163-సీ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'ఆ రామకేశవులకును సా' : 1-352-క. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'ఆ రామచంద్రునకుఁ గు' : 9-364-వ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'ఆరామభూములందు వి హా' : 10.2-274-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'ఆ రామలతో నెప్పుడుఁ' : 10.2-225-క. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'ఆ రాముని సహజన్ముఁడ' : 10.1-728-క. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'ఆ రీతిని భూసురవరు ' : 5.1-132-క. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'ఆరూఢ నియతితోఁ బెం ' : 10.2-1315-క. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'ఆ రేయి గోపయుతులై క' : 10.1-1300-క. : దశమ-పూర్వ : చంద్రోదయ వర్ణన
'ఆ రోమపాదునకుఁ జతుర' : 9-697-వ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'ఆర్త జనుల మమ్ము నర' : 10.2-648-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'ఆలము చేయలేక పురుషా' : 10.1-1636-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'ఆలమున నోలిఁ గూలిన ' : 10.1-625-క. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'ఆ లలన గట్టె ఱోలన్ ' : 10.1-379-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'ఆ లలన రూపు బుద్ధియ' : 10.1-1695-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'ఆ లలితాంగి కనుంగొన' : 10.1-340-క. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'ఆలాపంబులు మాని చిత' : 1-217-శా. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'ఆలింపుము విన్నప మి' : 8-731-క. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'ఆ లీలావతి గండపాళిక' : 6-104-శా. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ఆలోఁ జక్రసమీరదైత్య' : 10.1-271-శా. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'ఆలోకభయంకర మగు నా ల' : 4-274-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ఆ లోకేశుముఖంబునం గ' : 9-517-శా. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'ఆ లోకేశ్వరుఁ డా చర' : 10.1-218-శా. : దశమ-పూర్వ : పూతన బాలకృష్ణుని చూచుట
'ఆలో దొంగలలో మయాసుర' : 10.1-1185-శా. : దశమ-పూర్వ : వ్యోమాసురుని సంహారించుట
'ఆలోనన నతిచిర మగు క' : 10.2-374-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'ఆలోపల నేకతమున నాలో' : 10.1-1725-క. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'ఆలోల జలధి లోపల నాల' : 8-215-క. : అష్టమ : కాలకూట విషము పుట్టుట
'ఆలోలాంగక నశ్రు తోయ' : 1-414-శా. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'ఆళీ నా తొలుచూలి పా' : 10.2-31-శా. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'ఆళీనివహ నివేదిత మా' : 10.1-1492-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జగృహంబున కేగుట
'ఆ వనంబున రాముఁ డను' : 9-269-సీ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ఆ వనజగర్భు పంపున ర' : 10.1-1680-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
'ఆ వనజనాళమూలం బా వన' : 3-280-క. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'ఆ వనమున వసియించి న' : 2-163-క. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'ఆ వర్షమందు నర్యముఁ' : 5.2-48-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఆ వర్షమందులను బ్రజ' : 5.2-50-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ఆ వర్షాగమమందు గోవు' : 10.1-760-శా. : దశమ-పూర్వ : వర్షాగమ విహారంబు
'ఆ వసుదేవుఁ డంతఁ దన' : 10.1-67-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'ఆ వాద్యంబులు నా మహ' : 10.1-486-శా. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'ఆ విచిత్రవీర్యునిక' : 9-671-వ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'ఆ విద్యాధరభర్త గాం' : 6-488-శా. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'ఆ విధమంతయుఁ గనుఁగొ' : 10.2-826-క. : దశమ-ఉత్తర : సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
'ఆ విరజున కుదయించిర' : 5.2-11-క. : పంచమ - ఉత్తర : గయుని చరిత్రంబు
'ఆ విల్లంది బలంబు న' : 10.2-175-శా. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'ఆ వీట నుండువారికి ' : 10.1-1611-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'ఆ వృక్షమూలతలంబున.' : 4-137-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'ఆ వైకుంఠములోని భర్' : 9-115-శా. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'ఆ శంతనునకు దాశకన్య' : 9-668-వ. : నవమ : భీష్ముని వృత్తాంతము
'ఆ శాంతా లోకనములు న' : 8-311-క. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'ఆశాపాశము దాఁ గడున్' : 8-575-శా. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'ఆ శింశుమారాఖ్యమగు ' : 5.2-93-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ఆ శిశు వపుడు పేరాఁ' : 4-910-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'ఆ శూరసేనున కాత్మజు' : 10.1-20-సీ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ దేవకీల ప్రయాణం
'ఆ శైలేంద్రముఁ జుట్' : 10.1-1674-శా. : దశమ-పూర్వ : ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
'ఆ శౌరికిఁ దెరువొసఁ' : 10.1-144-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
'ఆశ్రయించు జనుల కాన' : 10.1-576-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'ఆశ్రిత సత్ప్రసాదాభ' : 4-249-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ఆసక్తి కృష్ణముఖావల' : 10.1-1612-సీ. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'ఆ సనకాదు లంతఁ బులక' : 3-590-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'ఆసన్నమరణార్థి యైన ' : 2-27-సీ. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర/