పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : అధర్ముడు

అధర్ముని వంశం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 15:-
4-215-వ.
అధర్ముడు, కలి, క్రోధుడు, దంభుడు, దురుక్తి, నికృతి, నిరయము, నిరృతి, భయ, మాయ, మృత్యువు, మృష, యాతన, లోభుడు, హింస

. . . బ్రహ్మ దేవుడు