పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : స్వాయంభువు మనువు

స్వాయంభువుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 41:-
ఆకూతి; ఇడస్పతి; ఇధ్ముడు; ఇల; ఉత్కళుడు; ఉత్తముడు; ఉత్తానపాదుడు; కర్దముడు; కల్పుడు; కవి; తోషుడు; దక్షిణ; దక్షుడు; దేవహూతి; ధ్రువుడు; పుష్పార్ణుడు; ప్రతోషుడు; ప్రసూతి; ప్రియవ్రత; బర్హిష్మతి; బ్రహ్మ దేవుడు; భద్రుడు; భ్రమి; యజ్ఞుడు; యమ / తుషితులు దేవతలు; రుచి ప్రజాపతి; రోచనుడు; వత్సరుడు; వహ్ని; వాయువు; విభుడు; శతరూప; శాంతి; శింశుమార ప్రజాపతి; సంతోషుడు; సర్వర్థి; సుదేవుడు; సునీతి; సురుచి; సౌందర్యవతి; స్వాయంభువుడు.

. . .స్వాయంభువుడు