పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : సూర్యవంశం - శ్రాద్ధదేవుడు

సూర్య వంశం వర్ణనలో - శ్రాద్ధదేవుడి వంశక్రమం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు 33:-
+ ఇళాకన్యక / సుద్యుమ్నుడు; అదితి; అశ్వనీ దేవతలు; ఇక్ష్వాకుడు; కవి; కశ్యపుడు; గరూశకుండు; చతుర్ముఖ బ్రహ్మ; ఛాయ; తపతి; దక్షుడు; దిష్టుడు; ధృష్టుడు; నభగుడు; నరిష్యంతుడు; నిర్మోహుడు: ;నృగుడు; ప్రముఖులు; బడబ; మరీచి; యముడు; యమున; విరజుడు; విశ్వకర్మ; విష్ణువు; వృషద్ధ్రుడు; శనైశ్వర్యుడు; శర్యాతి; శ్రద్ధ; శ్రాద్ధ దేవుడు; సంజ్ఞ; సూర్యసావర్ణి మనువు; సూర్యుడు.

. . శ్రాద్ధ దేవుడు.