పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : సూర్యవంశం - రాముడు - సంక్షిప్త పటము

సూర్య వంశం వర్ణనలో - శ్రీరామ వంశం సూక్ష్మ పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 32:-
అంబరీషుడు; అగ్నివేశుడు; ఆంగీరసులు; ఆగ్నివేశ్యాయనులు; ఇంద్రసేనుడు; ఉరుశ్రవుడు; కరూశకుండు; కవి; కారూశులు; కేతుమంతుడు; చిత్రసేనుడు; దక్షుడు; దేవదత్తుడు; ద్రాష్ట్రము; ధృష్టుడు; నభగుడు; నరిష్యంతుడు; నాభాగుడు; బృహదశ్వుడు; మీఢ్వాంసుడు; రథీతర గోత్రులు; రథీతరుడు; విరూపుడు; వీతిహోత్రుడు; వృషద్ధ్రుడు; శంభుడు; శర్వుడు; శ్రద్ధ; శ్రాద్ధ దేవుడు; సంజ్ఞ; సత్యశ్రవుడు; సూర్యుడు

. . . దృష్టుడు, నరిష్యమతుడు మొదలగువారు.