పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : సూర్యవంశం - దశరథుడు

సూర్య వంశం వర్ణనలో - దశరథుడు వంశక్రమం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 76:-
అజుడు; దశరథుడు; కౌసల్య; కైకేయి; సుమిత్ర; శ్రీరాముడు; భరతుడు; శత్రుఘ్నుడు; లక్ష్మణుడు; సీత; మాండవి; శ్రుతకీర్తి; ఊర్మిళ; కుశుడు; లవుడు; సుబాహుడు; శ్రుతసేనుడు; దక్షుడు; పుష్కలుడు; అంగదుడు; చంద్రకేతుడు; అతిథి; నిషదుడు; నభుడు; పుండరీకాక్షుడు; క్షేమధన్వుడు; దేవానీకుడు; అహీనుడు; పారియాత్రుడు; బలుడు; జలుడు; అమిత్రజిత్తు; వజ్రనాభుడు; బృహద్వాజి; బృహద్రణుడు; శంఖణుడు; బర్హి; ఉరుక్షతుడు; విధృతి; ధనంజయుడు; వత్సప్రీతుడు; హిరణ్యనాభుడు; రణంజయుడు; ప్రతివ్యోముడు; పుష్యుడు; సృంజయుడు; భానుడు; ధ్రువసంధి; శాక్యుడు; సహదేవుడు; సుదర్శనుడు; శుద్ధాదుడు; బృహదశ్వుడు; అగ్నివర్ణుడు; లాంగలుడు; భానుమంతుడు; శీఘ్రుడు; ప్రసేనజిత్తు; ప్రతీకాశ్వుడు; మరువు; క్షుద్రకుడు; సుప్రతీకుడు; ప్రశుశ్రుకుడు; ఋణకుడు; మేరుదేవుడు; సంధి; సురథుడు; సుతక్షత్రుడు; అమర్షణుడు; సుమిత్రుడు; ఋక్షకుడు; మహస్వంతుడు; అంతరిక్షుడు; విశ్వసాహ్యుడు; సుతపుడు; బృహద్బలుడు.

. . . దశరథుడు.