పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : సింగయ మంత్రి

సింగయ మంత్రి వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 10 :-
ఎఱ్ఱన ప్రెగ్గడ, వీరన, నాదయా మాత్యుడు, పోలమాంబ, కసువనామాత్యుడు, ముమ్మడమ్మ,
వీరన మంత్రి, సింగయ, సింగన, తెలగయ

. . . బ్రహ్మ దేవుడు