పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : సాంబశివ రావు - గణనాధ్యాయి

ఊలపల్లి సాంబశివ రావు, భాగవత గణనాధ్యాయి వంశ వృక్షం

. . . సాంబశివ రావు