పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : ప్రియవ్రత, ఉత్తానపాదులు

ప్రియవ్రతుడు, ఉత్తానపాదుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 104:-
అగ్నీధ్రుడు; అపుత్రకుడు; అపుత్రకుడు; అభయుడు; అభిజ్యాతుడు; అమృతుడు; ఆకూతి; ఆప్యాయనుడు; ఆమోదుడు; ఇధ్మజిహ్వుడు; ఇల; ఇలావ్రతుడు; ఉగ్రదంష్ట్ర; ఉత్కళుడు; ఉత్తమ మనువు; ఉత్తముడు; ఉత్తానపాదుడు; ఊర్జస్వతి; ఋషభుడు; ఋషిజ్యుడు; కర్దముడు; కల్పుడు; కవి; కింపురుష; కురువు; కేతుమాలుడు; క్షేముడు; గుప్తుడు; ఘృత పృష్ణుడు; చిత్రరథుడు; జయంతి; తామస మనువు; దక్షుడు; దృఢరుచి; దేవబర్హుడు; దేవయాని; దేవహూతి; దేవి; దేవేంద్రుడు; ధాతకుడు; ధూమ్రానీకుడు; ధ్రువుడు; నాభి; నాభి; నారి; పారిబర్హుడు; పురోజనుడు; పుష్పార్ణుడు; పూర్వ చిత్తి; ప్రతిరూప; ప్రసూతి; ప్రియవ్రత; బర్హిష్మతి; బహురూపుడు; భద్ర; భద్రాశ్వుడు; భార్గవుడు (శుక్రుడు); భ్రమి; మధువృష్టుడు; మనోజనుడు; మహావీరుడు; మేఘవృష్టుడు; మేధాతిథి; మేరు; మేరు దేవి; యజ్ఞబాహువు; యశస్యుడు; రమణకుడు; రమణకుడు; రమ్య; రమ్యకుడు; రుచి ప్రజాపతి; రైవత మనువు; లత; లోహితార్జుడు; వత్సరుడు; వనస్పతి; వసుదానుడు; వామదేవుడు; వాయువు; విప్రుడు; విశ్వకర్మ ప్రజాపతి; విశ్వచారుడు; వీతి హోత్రుడు; వేపమానుడు; శతరూప; శాంతుడు; శింశుమార ప్రజాపతి; శివుడు; శ్యామ; సత్యవ్రతుడు; సర్వర్థి; సవనుడు; సుదాముడు; సునీతి; సుభద్రుడు; సురుచి; సురోచనుడు; సౌందర్యవతి.; సౌమనస్యుడు; స్వాయంభువ మనువు; హరివర్షుడు; హిరణ్మయుడు; హిరణ్య రేతసుడు.

. . . ప్రియవ్రతుడు, ఉత్తానపాదుడు