పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : కశ్యప ప్రజాపతి

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - కశ్యపుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 53:-
అదితి; అనువు; అనూరుడు; అప్సరసలు; అరిష్ట; ఆదిత్యులు; ఇల; కద్రువ; కర్దముడు; కళ; కశ్యపుడు; కాష్ట; క్రోధవశ; గంధర్వులు.; గంధర్వులు; గరుత్మంతుడు; డేగలు, గద్దలు; తామ్ర; తిమి; తిమింగిలాది జలచరాలు; దక్ష ప్రజాపతి; దనువు; దానవులు; దితి; దేవకుల్య (గంగ); దైత్యులు; దైత్యులు; నాగులు; పూర్ణిమ; ప్రాతః; బ్రహ్మ దేవుడు; మరీచి; ముని; యాతుధానులు; వినత; విరజుడు; వృక్షాలు; శునకాలు; సరమ; సర్పాలు; సిద్ధులు; సురభి; సురభులు; సురస.

. . . కశ్యపుడు