పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : కర్దమ ప్రజాపతి

కర్దముడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 68:-
అంగిరసుడు; అగస్త్యుడు; అత్రి; అధర్వుడు; అనసూయ; అనుమతి; ఆయతి; ఇలబిల; ఉచథ్యుడు; ఉల్బణుడు; ఉశన; ఊర్జ / అరుంధతి; కపిలుడు.; కర్దముడు; కర్మశ్రేష్ఠుడు; కళ; కవి; కశ్యపుడు; కుంభకర్ణుడు; కుబేరుడు; కూహూ; కైకసి; క్రతువు; క్రియ; ఖ్యాతి; గతి; చంద్రుడు; చిత్రకేతుడు; జిత్తి / శాంతి; దత్తుడు; దధ్యంచుడు (అశ్వశిరస్కుడు); దూర్వాసుడు; దేవకుల్య (గంగ); దేవహూతి; ద్యుమంతుడు; ధాత; ధృతవ్రతుడు; నియతి; పులస్త్యుడు; పులహుడు; పూర్ణిమ; ప్రాణుడు; బృహస్పతి; భృగువు; మరీచి; మార్కండేయుడు; మిత్రుడు; మృకండుడు; మేరువు; రాకా; రావణుడు; వరీయాంసుడు; వసిష్ఠుడు; వసుభృద్నుడు; వాలఖిల్యులు; విధాత; విభీషణుడు; విరజుడు; విరజుడు; విశ్రవసు; వేదశిరుడు; శక్తి; శ్రద్ధ;శ్రీ; సహిష్ణుడు; సినీవాలీ; సురోచి; హవిర్భుక్కు.

. . . కర్దముడు