పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : ద్వాదశ ఆదిత్యులు

ద్వాదశ ఆదిత్యులు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 74:-
అగస్త్యుడు; అగ్ని; అగ్నిహోమం; అగ్నులు; అదితి; అనుభవ; అనుమతి; అపుత్రకుడు; అరిష్టుడు; అశ్వనీ దేవతలు; ఆదిత్యులు; ఆర్యముడు; ఆశిష; ఉరుక్రముడు (వామనుడు); ఊర్వశి; ఋషభుడు; కాశ్యపుడు; కీర్తి; కుహువు; క్రియ; చర్షణి; చర్షణులు; ఛాయా దేవి; జయంతుడు; తపతి; త్వష్ట; ధర్ముడు; ధాత; పంచయజ్ఞం; పశుయాగం; పిప్పలుడు; పురీష; పూర్ణిముడు; పూషుడు; పృశ్ని; పౌలోమి; ప్రాతఃకాలం; బృహత్ శ్లోకుడు; భగుడు; భృగువు; మనుష్యజాతి; మహిముడు; మాత్రుక; మిత్రావరుణులు; మిత్రుడు; యమి; యముడు; రచన; రాక; రేవతి; వరుణుడు; వసిష్ఠుడు; వాల్మీకి; విదుషుడు; విధాత; విభవ; వివశ్వంతుడు; విశ్వరూపుడు; వృత్రాసురుడు; వ్యాహృతి; శక్రుడు; శనైశ్చరుడు;శ్రాద్ధ దేవుడు మనువు; సంజ్ఞాదేవి; సంజ్ఞాదేవి; సంవరణుడు; సవిత; సాయంకాలం; సావర్ణి మనువు; సావిత్రి; సిద్ధికి; సినీవాలి; సోమ యాగం; సౌభగుడు.

. . . 12ఆదిత్యులు