పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : దక్ష ప్రజాపతి - ప్రసూతి

దక్షుడు~ప్రసూతి వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 55:-
అగ్నిదేవుడు; అగ్నిష్వాత్తులు,; అభయము; అర్థము; ఆజ్యపులు.; ఉన్నతి; క్రియ; క్షేమము; తితిక్ష; తుష్టి; దక్షుడు; దయ; దర్పము; ధర్ముడు; ధారణి; నరుడు; నారాయణుడు; నిర్గులు; పవమానుడు; పావకుడు; పితలు; పితృదేవతలు; పుష్టి; ప్రచేతసులు; ప్రశ్రయము; ప్రసాదము; ప్రసూతి; ప్రాచీన బర్హి; బర్హిషదుదులు; బుద్ధి; మారిష; ముదము; మూర్తి; మేధ; మేనక; మైత్రి; యోగము; వయున; శతరూప; శాంతి; శివుడు; శుచి; శ్రద్ధ; శ్రుతము; సతి (పార్వతి); సాగ్నులు; సుఖము; సౌమ్యులు; స్మయము; స్మృతి; స్వధ; స్వాయంభువ మనువు; స్వాహాదేవి; హిమవంతుడు; హ్రీ.

. . . దక్షుడు~ప్రసూతి