పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : దక్ష ప్రజాపతి - అసిక్ని

దక్షుడు~అసిక్ని వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 149:-
అంగిరస; అంగిరసుడు; అగ్ని; అజుడు; అజైకపాదుడు; అదితి; అధర్వ వేదాభిమాన దేవతలు; అనూరుడు; అప్సరసలు; అభినుతి; అరిష్ట; అర్కుడు; అర్చి; అర్థసిద్ధి; అష్ట వసువులు; అసక్ని; అహిర్భువుడు; ఆకృతి; ఆతపుడు; ఆదిత్యులు; ఆయువు; ఇంద్రసేనుడు; ఇత్నవు; ఇల; ఉగ్రుడు; ఉష; ఊర్జస్వతి; కకుబ్దేవి; కద్రువ; కాముడు; కాశ్యపుడు; కాష్ట; కీకటుడు; కీటకాలు; కృత్తిక; కృత్తిక; కృశాశ్వుడు; కోటలకు అధిష్టాన దేవతలు; క్రోధవశ; గంధర్వులు; గద్దలు; గరుత్మంతుడు; చంద్రుడు; చాక్షుష మనువు; జయంతుడు (ఉపేంద్రుడు); జలచరాలు; జామిదేవి; డేగలు; తర్షుడు; తామ్ర; తార్క్ష్యుడు; తిమి; తిమింగిల; దక్షుడు; దనువు; దానవులు; దితి; దుర్గాభిమానులు; దేవలుడు; దైత్యులు; దోషుడు; ద్రవిణకుడు;ద్రోణుడు; ధరణి; ధర్ముడు; ధిషణ; ధూమ్రకేశుడు; ధ్రువుడు; నంది; నాగులు; పంచజన ప్రజాపతి; పంచయాముడు (దినాధిదేవత); పతంగి; పతంగులు; పిత్రుగణములు; పురాలు; పురోజవుడు; ప్రచేతసు; ప్రాచీన బర్హి; ప్రాణుడు; ప్రేతలు; భయం; భవుడు; భానువు; భీముడు; భూతుడు; మనువు; మరుత్వంతుడు; మరుత్వతి; మహాంతుడు; మారిష; మిడుతలు; ముని; ముహూర్త; మౌహర్తికులు; యాతుధానులు; యామిని; రుద్ర గణాలు; రుద్రపారిషదులు; రైవతుడు; రోచి; రోహిణి; లంబ; వయునుడు; వసుధార; వసువు; వస్తువు; వామనుడు; వాముడు; వాసన; విద్యోతుడు; వినత; వినాయకులు; విభావసువు; విశాఖుడు; విశ్వ; విశ్వకర్ముడు; విశ్వులు; విశ్వేదేవతలు; వృక్షాలు; వృషాకపి; వేదఋషభుడు; వేదశిరుడు; వ్యుష్టి; శబళాశ్వులు; శర్వరి; శింశుమారుడు; శునకాలు; శోకం; సంకల్ప; సంకల్పుడు; సంకుటుడు; సతి; సరమ; సర్పాలు; సహుడు; సాధ్య; సాధ్యులు; సాధ్యులు; సురభి; సురభులు; సురస; సురూప; స్కంధుడు; స్తన; స్వధ; స్వర్గుడు; హర్యశ్వులు; హర్షం.

. . . దక్షుడు~అసిక్ని