పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : దైత్యులు

దైత్యులు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 31:-
అనుహ్లాదుడు; అశన; ఇల్వలుడు; కశ్యపుడు; కాలనాభుడు; గతి; జంబాసుర; దత్త; దమని; దితి; దేవి; పంచజనుడు; పాష్కలుడు; ప్రహ్లాదుడు; బలి; బాణాసురుడు; మదోత్కచ; మరుద్గణములు; మహిషుడు; రచన; రాహువు; వాతాపి; విరోచనుడు; శంబరుడు; శకుని; సంహ్లాదుడు; సింహిక; సూర్మి; హిరణ్యకశిపుడు (కవలలు); హిరణ్యాక్షుడు (కవలలు); హ్లాదుడు.

. . . దైత్యులు