పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : దానవులు

దానవులు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 41:-
అనుతాపకుడు; అయోముఖుడు; అరిష్టుడు; అరుణి; అర్జునుడు; ఉపదానవి; ఏకచక్రుడు; కపిలుడు; కశ్యప ప్రజాపతి; కాలక; కాలకేయులు; కాశ్యపుడు; క్రతువు; గ్రహాలు; దనువు; దానవులు; దుర్జయుడు.; ద్విమూర్ధుండును; ధూమ్రకేశుడు; నముచి; నహుష; పులోమ; పులోముడు; పౌలోములు; యయాతి; రాక్షసులు; రాహువు; విప్రచిత్తి; విభావసుడు; విరూపాక్షుడు; వృషపర్వుడు; వైశ్వానరుడు; శంకుశిరుడు; శంబరుడు; శర్మిష్ఠ; సింహిక; సుభద్ర; స్వర్భానుడు; హయగ్రీవుడు; హయశిరస; హిరణ్యాక్షుడు.

. . . దానవులు