పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చతుర్దశ మనువులు

చతుర్దశ మనువులు పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 75:-
అగ్ని దేవుడు; అర్జునుడు; ఆకూతి; ఇంద్ర సావర్ణి మనువు; ఇక్ష్వాకుడు; ఇళాకన్యక / సుద్యుమ్నుడు; ఉత్తమ మనువు; ఉత్తానపాదుడు; ఉపదేవుడు; ఉపశ్లోకుడు; కర్దముడు; కవి; కేతువు; ఖ్యాతి; గంభీరుడు; గరూశకుడు; చక్షువు; చాక్షస మనువు; చిత్రసేనుడు; ఛాయ; తామస మనువు; దక్ష సావర్ణి మనువు; దక్షుడు; దిష్టుడు; దీప్తికేతు; దేవ సావర్ణి మనువు; దేవజ్యేష్ఠుడు; దేవవంతుడు; దేవహూతి; ద్యుమంతుడు; ధర్మ సావర్ణి మనువు; ధృతకేతు; ధృష్టుడు; నభగుడు; నరిష్యంతుడు; నరుడు; నిర్మోహుడు; నృగుడు; పవనుడు; పురుడు; పురుషుడు; ప్రతివింద్యుడు; ప్రసూతి; ప్రియవ్రత; ప్రియవ్రత; బర్హిష్మతి; బర్హిష్మతి; బ్రహ్మ సావర్ణి మనువు; భద్ర సావర్ణి మనువు; భూరిషేణుడు; యజ్ఞహోత్రుడు; రుచి ప్రజాపతి; రైవత మనువు; రోచిష్మంతుడు; వరుణుడు; వసువు; విచిత్రుడు; విరజస్కుడు; వృషద్ధ్రుడు; వృషుడు; వైవశ్వత మనువు; శతరూప;శర్యాతి; శ్రద్ధ; సంజ్ఞ; సత్యధర్ముడు; సుద్యుమ్నుడు; సునీతి; సురుచి; సుషేణుడు; సూర్య సావర్ణి మనువు; సూర్యుడు (వివశ్వతుడు); సృంజయుడు; స్వాయంభువ మనువు; స్వారోచిష మనువు.

. . . 14మనువులు