పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - కురువు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - కురువు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 65:-
అయుతాయువు; అయుతాయువు; ఋక్షుడు; ఋషభుడు; కర్మజిత్తు; కురువు; కుశాగ్రుడు; కుసుంభ; కృతి; క్రోధనుడు; క్షేముడు; గంగ; చేదిషాదులు; చ్యవనుడు; జయత్సేనుడు; జరాసంధుడు; జహ్నవు; జహ్నువు.; దృఢసేనుడు; దేవాతిథి; ధర్మనేత్రుడు; నిరమిత్రుడు; నిషదుదు; పరాశరుడు; పరీక్షిత్తు; పురంజయుడు; పుష్పవంతుడు; ప్రతీపుడు; ప్రత్యగ్ర; బాహ్లికుడు; బృహత్సేనుడు; బృహద్రథ; భీమసేనుడు; భూరి; భూరిశ్రవసుడు; మగధాధీశులు; మత్స్య; రథికుడు; వసువు; విదూరథుడు; విప్రుడు; విశ్వజిత్తు; వ్యాసుడు; శంతనుడు; శలుడు; శుకుడు; శుచి; శ్రుతంజయుడు; శ్రుతశ్రవుడు; శ్రుతుడు; సత్యజిత్తు; సత్యవతి; సత్యహితుడు; సహదేవుడు; సార్వభౌముడు; సుధనువు; సునక్షత్రుడు; సునీతుడు; సుబలుడు; సుమతి; సురథుడు; సువ్రతుడు; సుహ్రోతుడు; సోమదత్తుడు; సోమాపి.

. . . కురువు