పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - యదువు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - యదువు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 38:-
ఊర్జితుడు ; ఔర్వముని; కార్తవీర్యార్జునుడు ; కుంతి ; కృతవర్మ ; కృతవీర్య ; కృతాగ్ని ; కృతౌజుడు ; క్రోష్ణువు ; జయధ్వజుడు ; తాళజంఘుడు ; తుర్వసుడు ; దుర్మదుడు ; దేవయాని; ధనికుడు ; ధర్ముడు ; నలుడు ; నేత్రుడు ; పరశురాముడు; పుత్ర సహస్రం; భద్రసేనుడు ; మధువు ; మహాహయుడు ; మహిష్మంతుడు ; యదు ; యయాతి ; యాదవులు; రిపుడు ; వీతిహోత్రుడు.; వృక్ణుడు; వృషణుడు ; వృష్ణి; వేణుహయుడు ; శతజిత్తు; శర్మిష్ఠ ; శూరసేనుడు ; సహస్రజిత్తు ; హేహయుడు.

. . . యదువు