పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - వసుదేవుడు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - వసుదేవుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 58:-
అర్జునుడు; ఇళ; ఉపదేవ; ఉపనందుడు; ఉరువల్కల; ఋజువు; కీర్తిమంతుడు; కృత; కృతకుడు; కృష్ణుడు; కేశి; కౌసల్య; గదుడు; గదుడు; త్రిపృష్టుడు; దుర్మదుడు; దుర్మదుడు; దేవకి; దేవకుడు; దేవమీఢుడు (శూరుడు); దేవరక్షిత; ధృతదేవ; ధ్రువుడు; నందుడు; పురూఢుడు; పౌరవి; ప్రశ్రముడు; ప్రశ్రితుడు; బలుడు; భద్ర; భద్రవాహుడు; భద్రసేనుడు; భద్రుడు; భద్రుడు; భూతుడు; మదిర; మారిష; యదువు; రోచన; రోహిణి; వసుదేవుడు; వసుహంస; విపులుడు; వృష్ణుడు; శాంతిదేవ; శూరుడు; శ్రీదేవ; శ్రుతుడు; శ్రుతుడు; సంకర్షణుడు; సమదనుండు; సహదేవ; సారణుడు; సుధ్వానుడు; సుభద్ర; సుభద్రుడు; సుషణుడు; హస్త; హేమాంగ;

. . . వసుదేవుడు