పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - శాతవాహనుడు, అంధకుడు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - సాత్వతుడు - అందకుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 30:-
అందకుడు; అంశువు; అనువు; కంబళబర్హిషుడు; కపోతరోముడు; కుకురుడు; కృతవర్మ; తుంబురుడు; దవిద్యోతుడు; దివ్యుడు; దుందుభి; దేవమీఢుడు (శూరుడు); దేవాపృథుడు; పునర్వసువు; భజమానుడు; భజమానుడు; భుజి; భోజుడు; భోజులు; మహాభోజుడు; మారిష; విడూరథుడు; విలోమ తనయుడు; వృష్ణి; వృష్ణుడు; శతధనువు; శిని; శుచి; సాత్వతుడు; హృదికుడు.

. . . సాత్వతుడు-అందకుడు