పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రంవంశం - పూరువు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - పురువు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 44:-
అంతిసారుడు; అనువు; అప్రతిరథుడు; ఋతేపువు; కక్షేపువు; కణ్వుడు; కృతేపువు; ఘృతాచి; చారువు; జనమేజయుడు; జలేపువు; తుర్వసుడు; త్రుహ్యుడు; దుష్యంతుడు; దేవయాని; ధర్మేపువు; ధ్రువుడు; పూరువు; ప్రవిరోధనమన్యువు; ప్రస్కందుడు; ప్రాచీనాంస్వుడు; బహుగతుడు; భరతుడు; భరద్వాజుడు; మన్యువు; మమత; మేధాతిథి; యదు; యయాతి; రైభ్యుడు; రౌద్రాశ్వుడు; వనేపువు; వ్రతేపువు; శకుంతల; శర్మిష్ఠ; శర్యాతి; సంయాతి; సత్యేపువు; సన్నతేపువు; సుద్యువు; సుమతి; స్థలేపువు.

. . . పురువు