పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : ఛంద్రవంశం - పురూరవుడు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - పురూరవ వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 49:-
అజకుడు; అత్రి; అనేనసుడు; అమితుడు; ఆయువు; ఇళాకన్య; ఊర్వశి; ఏకుడు; కాంచనుడు; కాశి; కాశ్యుడు; కుశుడు; కృతుడు; కృత్స్నమదుడు; క్షత్రవృద్ధుడు; గంభీరుడు; చంద్రుడు; జగన్నాథుడు; జయుడు; జహ్నువు; తార; త్రికకుత్తు; నహుషుడు; పురూరవుడు; పూరుడు; ప్రీతి; బాలకుడు; బుధుడు; బృహస్పతి; బ్రహ్మ; బ్రహ్మ; భీముడు; రంభుడు; రజి; రభసుడు; రయుడు; వసుమంతుడు; విజయుడు; శుచి; శుద్ధుడు; శునకుడు; శ్రద్ద; శ్రాద్దదేవుడు; శ్రుతంజయుడు; శ్రుతాయువు; శ్రుతుడు; సత్యాయువు; సుహ్రోతుడు; హోత్రకుడు.

. . . పురూరవ